15 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Abortrapporten kom från extrem lobbyorganisation

Ja till Livet ser med
tillfredsställelse att Dagens chefredaktör markerar att tidningen inte bytt uppfattning i abortfrågan. Det är också positivt att Sandlund ser både rubriksättning och det sätt som organisationen IPPF presenterades på i artikeln härom veckan som misstag.
Naturligtvis ser Ja till livet det som positivt att lyfta fram många olika vinklar av frågor som rör abort, också när det gäller rapporter från abortradikala organisationer som International Planned Parenthood Federation.
Ja till livet riktar ingen som helst kritik mot Dagen för att en artikel publicerades om rapporten. Vår kritik var uppdelad i nio punkter och rör hur artikeln utformats.
För en dryg vecka
sedan publicerades rapporten ”A guide for developing policies on sexual and reproductive health and rights of young people in Europe” och i samband med detta hölls en konferens ”Sexual Awareness for Europe” den 8-9 oktober i Bryssel. Arrangör var projektet ”Safe”, som består av International Planned Parenthoods 26 europeiska medlemsorganisationer samt WHO:s Europakontor och, mycket förvånande, Lunds universitet.
Det faktum att man under konferensen hade arbetsgrupper om ”det bästa sättet att implementera rapporten på nationell nivå” visar mycket tydligt att det inte var en konferens om vilket som är bästa sättet att nå en förbättrad ”reproduktiv hälsa”. Detta var en lobbyorganisations strategimöte om hur tillgängligheten till abort ska ökas i världen.
Det framgår mycket tydligt i rapportens förord att det är IPPF och dess affilierade organisationer som i första hand tagit fram rapporten och vid en genomläsning blir det mycket svårt att se hur ett universitet och WHO kan ställa sig bakom de allra mest extrema kraven som nämns.
IPPF, International
Planned Parenthood Federation, är världens i särklass ledande lobbyorganisation för fri abort. Vart man än åker i världen så arbetar IPPF för en liberalisering av abortlagstiftningen och en mängd andra krav som till och med i en europeisk jämförelse kan ses som oerhört radikala, med krav exempelvis om fri abort fram till födseln.
Att sammanfatta en rapport med 55 sidor av strategiska krav på ett par rader låter sig inte göras så lätt. Man kan dock konstatera att rapporten argumenterar för att prövning för abort inte bör ske, för att aborter ska få utföras på kliniker och inte bara på sjukhus, för att tillgängligheten till abort utökas, för att abort ska vara gratis eller till låg kostnad, för att fler yrkesgrupper ska få utföra aborter och för att den privata sektorn ska få utföra aborter. Likaledes argumenterar rapporten emot väntetider för abort, emot att föräldrar informeras om deras dotters abort samt emot att rådgivning före abort ska vara obligatoriskt.
Dagen ska naturligtvis fortsätta att informera om rapporter som handlar om sexualupplysning, men det är viktigt på vilket sätt det görs.
Fler artiklar från Debatt