27 februari 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Tron behöver argument

Den kristna tron har olika infallsvinklar. Den tar sig uttryck genom gudsrelation och vardagsliv. Men det finns också en intellektuell sida där förnuftet har en viktig plats. Vilka rationella argument kan presenteras för att följa den Jesus som Bibeln beskriver?

Ett nytt nätverk kring försvaret av den kristna tron bildades i helgen. Med ett fint ord talar vi om apologetik, om att ge skäl för tron. Dagen berättade i går om konferensen i regi av Credoakademin i Stockholm.

När kristen tro angrips på olika arenor i ett sekulariserat samhälle är det viktigt för den kristna kyrkan att ta debatten. Uteblir dialogen innebär det att åhörarna lämnas utan argumenten för Guds närvaro.

För även om Guds existens aldrig kan bevisas vetenskapligt så finns det gott om förnuftiga argument som ger stöd. I missionsuppdraget ingår att berätta om tron och att också ge skäl för den.

Vi lever i en kultur där det numera är långtifrån självklart att betrakta Bibeln som en auktoritet. Eller att räkna med en Gud som har skapat människan.

Här handlar apologetiken, förutom att genomskåda andra ideologier och religioners tankebyggnader, också om att hitta ett språkbruk som kommunicerar med omvärlden.

Bibeln kan vara grunden för en övertygelse, men ofta behövs sakargumenten som stöd för den som vill få med sig andra kring uppfattningar utifrån kristen tro och kristna värderingar.

Försvaret av den kristna tron har en arena utåt - i debatt med ateister och andra som exempelvis vill ta ifrån Jesus hans gudomlighet. Men lika mycket handlar det nog i dag om att rikta sig inåt mot kyrkorna själva.

För samtidigt som intresset för tro och religion ökar på flera håll så ser vi tecken på en inre sekularisering i kyrkorna.

Unga människor lämnar sin uppväxtförsamling. Yttre skeenden och besvikelser anges ofta som skäl, men inte sällan handlar det också om bristande övertygelse kring själva trons kärnfrågor: Vem är Gud? Hur kan Jesus göra anspråk på att vara enda vägen till frälsning? Varför så mycket lidande i världen? Och så vidare.

Ett apologetiskt nätverk som lyfter de här frågorna i relation till kyrkor och församlingar kan göra en viktig insats. Det intellektuella tankeutbytet gör samtidigt väl i att hitta olika nivåer, och att inte som standard förirra sig bort i filosofiska resonemang där allt för många har svårt att hänga med.

Samtalet kring förnuftet och tron får framför allt inte lämnas ut på entreprenad. Det är i kyrkornas mitt det måste föras. Här finns en utmaning till varje lokal församling.

Förnuftet måste tas på allvar. Men samtidigt gå hand i hand med själva livet och tjänandet inom kyrkorna. Bara då blir evangeliet trovärdigt. För både den intellektuelle tvivlaren och den som är i behov av praktisk omsorg.

Fler artiklar från Debatt