22 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Romska barn diskrimineras


I ett reportage i P1 den 5 september gavs en skrämmande verklighetspejling av Balkans asylsökande romer.

En barnläkare, som hade kontakt med ensamkommande flyktingbarn, sa att romer från forna Jugoslavien diskrimineras i Sverige. Enligt reportern har hälften av alla ensamkommande barn som sökt asyl i Sverige fått stanna men inga romska barn har fått uppehållstillstånd. Migrationsverkets företrädare hävdade att dessa saknade asylskäl.


Den flicka som därefter försökte återge sin berättelse orkade inte riktigt med det. Det hon sade visar klart på den verklighet som våra romer från Balkan flytt från, att deras fruktan är välgrundad men inte tas på allvar. Den tolvåriga flickan anklagas här dessutom för att inte ha sökt föra sin talan hos ansvarig myndighet i det land där hon utsatts för övergrepp. Inte ens vuxna romer kan vända sig till dessa myndigheter och räkna med hjälp eftersom det ofta är människor bland myndighetsutövarna som stått bakom misshandeln.

Hoppas att även människor med mindre insikt i dessa förhållanden kunde höra den verklighet som här avslöjades.

Det som mest av allt belyser denna är alla de barn som drabbats av uppgivenhetssymtom - de så kallade apatiska barnen, vars kroppar och sinnen så fullständigt slagits ut, att barnen ligger som livlösa kollin utan förmåga att röra sig; att själva medverka till födointag eller kontrollera utsöndringen.

Själv har jag fått vara med om att ordna vård för tolv sådana barn. Två av dem är ännu inte, ett och ett halvt år efter familjens uppehållstillstånd, lösta ur sin förlamning. Den sammanlagda tiden för deras avskärmning är för den ene drygt två och ett halvt år, för den andre något kortare tid. Uppehållstillståndet är i varje fall en förutsättning för tillfrisknandet.


Amnesty
International har redan utifrån deras romprojekt konstaterat, att romer inte får en rättssäker asylprövning. Detta borde i dag ha uppmärksammats mera och märkas i romers asylprövningar.

Jag arbetar för och med Gud. Han har redan, som jag ser det, utifrån dessa de tystade, levande döda barnen sagt sitt. Och inför Honom är det som vi alla enligt Bibeln skall avlägga räkenskap även politiker och tjänstemän vid Migrationsverk och i våra domstolar.

När skall detta uppvaknande komma?

I bön om nåd och förbarmande

Fler artiklar från Debatt