14 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Katolska kyrkan inte samma sak överallt

Det är viktigt att vi inte mäter enbart med svenska mått och generaliserar att allt är gott och väl i dag med denna historiska och gigantiska kyrka.

Debatten som följt efter Ulf Ekmans konvertering har tenderat att idealisera och popularisera den Romersk katolska kyrkan (RKK), dess lära och praxis och därmed skapat ännu större oklarhet hos många. RKK i Sverige skiljer sig avsevärt från den internationella och syd­amerikanska RKK. Därför är det viktigt att vi inte mäter enbart med svenska mått och generaliserar att allt är gott och väl i dag med denna historiska och gigantiska kyrka. Trots att det är obehagligt att påpeka brister och problem inom RKK kan vi inte ignorera eller bortförklara sanningen och verkligheten.

De senaste årens stora pedo­filskandaler bland katolska präster i USA har blivit offentliga trots att kyrkans ledning har försökt att dölja det under lång tid. Med stort påtryck från politiker och media har katolska biskopar och präster tvingats att figurera i offentliga rättegångar och RKK nödgats att betala stora skadeersättningsbelopp till de män, som då de var pojkar, var utsatta för sexuella övergrepp av ett flertal av kyrkans präster. Detta är givetvis en stor tragedi som i högsta grad har underminerat katolska kyrkans anseende i USA och med påföljd att tusentals katoliker har lämnat kyrkan.

RKK är mycket starkt etablerad i Sydamerika. Ända sedan de första jesuitiska missionärerna anlände på 1500-talet och framåt, har det funnits en målsättning att popularisera RKK:s lära genom att inkludera många hedniska element i kyrkans lära och praxis. Antropologer kallar det för "religiös synkretism" där man kombinerar och sammanlänkar stridande läror i religion, filosofi, seder och bruk. Det skapade vad vi på spanska kallar "Cristo-paganismo" (kristen-hedendom), en blandning av kristna och hedniska läror, riter, kulter och festivaler med helgontillbedjan.

I Mexiko, Centralamerika, Karibiska öarna och Sydamerika samexisterar spiritismen inom Katolska kyrkan. Där vi bodde i Colombia kunde man gå till Katolska kyrkans bokhandel och köpa en staty av ”San Gregorio”, som var ett spiritistisk medium då han levde och vars staty man ofta använder i spiritistiska seanser i Colombia och Vene­zuela. I Brasilien lär det finnas 20 miljoner spiritister av vilka de flesta är praktiserande katoliker.

Många katoliker har en förvrängd bild av Guds son och Bibelns Jesus Kristus och hans mor jungfru Maria. I Latin­amerika är Jesus Kristus antingen det lilla hjälplösa barnet i famnen av sin moder Maria eller symbolen av en död Kristus, som alltid hänger hjälplös på ett kors, för evigt död. Däremot anses "Guds Moder", Maria, vara den för evigt levande och älskade och enda mänskliga representanten mellan Gud domaren och människan syndaren. Hon är den som ber för oss och är vår personliga advokat inför Gud. Många katoliker ber flera gånger varje dag till jungfru Maria med förhoppning att hon ska ingripa i vardagslivets många behov och nöd­situationer.

När en känd frikyrkoledare i Sverige nu blir katolik skapar det förvirring hos många. Ekman säger i Dagen: "... grundläggande är att Katolska kyrkan har sanningen i sin fullhet".

Där går våra uppfattningar i sär, baserat på mina fyrtioårs tjänst, studier och erfaren­heter i både Nord- och Sydamerika. Över 100 miljoner latin­amerikaner, de flesta före detta katoliker är också vittnen om sina personliga upplevelser utanför denna kyrkas väggar som har inneburit ett nytt och förvandlat liv med den uppståndne och för evigt levande Jesus Kristus.

Sune K Andersson

Fler artiklar från Debatt