Debatt

Jesu tillkomst är helt unik

Det är Jesu Kristi unika födelse som gör det möjligt för alla kristna att hävda att det med Jesus, och enbart med Jesus, har kommit in en ny ström, en ren kraft som inte kan härledas till det mänskliga.

###

I både Bibeln och Koranen sägs att Jesus Kristus föddes som ett unikt undantag från den naturliga väg som gäller för mänskliga varelser. Inte ens den muslimske profeten Muhammed var ett sådant undantag.

Marias samtal med ängeln Gabriel i Lukasevangeliet har en tydlig parallell i Koranen:

Då sade hon: "Huru skall jag kunna få någon son, då ingen mänsklig varelse kommit mig vid och jag icke är någon synderska?" Han svarade: "Så säger Herren: 'Det är lätt för mig, och det just för att vi skall göra honom till ett tecken för människorna och ett barmhärtighetsbevis från oss' " (Sura Maria 19, vers 20-21).

Det är Jesu Kristi unika födelse som gör det möjligt för alla kristna att hävda att det med Jesus, och enbart med Jesus, har kommit in en ny ström, en ren kraft som inte kan härledas till det mänskliga. Tanken på arvsynden och benägenheten att synda kan omöjligen förknippas med Jesus.

Enligt en välkänd tradition, bekräftad av muslimerna, har Muhammed sagt: "Inget barn av Adam har fötts, förutom Maria och hennes son, som inte Satan rör vid när barnet föds, och barnet skriker vid Satans beröring." (Mashariq ul-Anwar, nr 929)

I Sura 3, Imrans släkt, vers 37, läser vi: Änglarna sade: "Maria, Gud har förvisso utkorat och helgat dig; ja, han har utkorat dig framför alla världens kvinnor". Denna koranvers visar tydligt att Marias son skulle vara "upphöjd över alla".

Ingen profet har fötts på ett så mirakulöst sätt. En del lärda muslimer pekar på Adam. Det är sant att Adam skapades utan far och mor. Denna handling var nödvändig i världens begynnelse, liksom fallet var med alla första varelser. Efter detta fastställdes en speciell ordning för varje varelse. Men i fallet Jesus avbröt Gud den naturens ordning som gällde för all mänsklig födsel efter Adam.

På grund av sin mirakulösa födelse ges Jesus av Gud själv tillnamnet Guds Son. Denna benämning har blivit en stötesten och orsakat stor konflikt mellan muslimer och kristna. Muslimerna anser att detta klart motsäger en vers i Koranen, Sura 112, Den rena bekännelsen.

Men i själva verket handlar det till stor del om en allvarlig missuppfattning. Muslimernas invändning grundar sig på deras egen felaktiga slutsats att den kristna doktrinen säger att Gud avlade en son genom kroppslig befruktning. I själva verket skulle flertalet kristna instämma med orden i denna sura, som avfärdar tanken på fysisk avlelse som en hädisk idé som endast hedningar kunde hysa.

Vid tiden för Muhammeds framträdande som profet tillskrev araberna den Högste Guden döttrar i denna köttsliga och hädiska mening.

Kristna har å andra sidan aldrig betraktat Jesus Guds Son som något sådant. De kallar honom aldrig waladullah (fysisk son till Gud) utan anser honom vara ibn-ullah (son till Gud i andlig mening). Skillnaden mellan dessa två uttryck är stor.

På många språk är den tanke som uttrycks med ordet ibn rent bildlig, medan ordet walad aldrig används bildligt. När ordet ibn är förknippat med Gud används det helt idiomatiskt. Följaktligen har våra muslimska bröder hamnat i en djup fallgrop.

Det är inte de kristna som har myntat uttrycket "Guds Son" eller Ibn-ullah, inte heller har det smugit sig in i språkbruket under århundradenas lopp. Det hänger samman med själva ursprunget till kristendomen och används av kristna med Skriftens auktoritet. Det råder inget tvivel om att Jesus använde denna fras om sig själv eller tillät att den användes om honom.

Somliga muslimer har inga invändningar mot innebörden av termen "Guds Son" om den tas bildligt, för enligt en tradition (hadith) är invånarna i hela universum som Guds barn eller söner. Gud är sålunda far till sin skapelse. Även i Koranen står skrivet (Sura 2:196):...åkalla Gud, så som ni ägnat edra fäder eder hågkomst

Denna grupp muslimer förnekar att Jesus är unik. De inser inte att Bibeln bestämt förklarar att Kristus som Guds Son skiljer sig från vanliga troende eller heliga personer. Det råder inget tvivel om att Jesus kallas Guds Son i en speciell mening. Tillnamnet "enfödde Son" är något helt annat än när vanliga troende eller rättfärdiga människor kallas Guds söner eller barn.

Koranen accepterar sanningen att Jesus föddes av Maria utan inblandning av en mänsklig far. Han föddes genom ett direkt ingripande av Gud. Eftersom han föddes av jungfru Maria kunde han inte sägas vara sonen till en mänsklig far, som andra profeter, rättfärdiga eller heliga personer är. Muhammed kallas son till Abdulla därför att han hade en jordisk far, som vi alla har. Men i Koranen kallas Jesus för Jesus, Marias son. (Sura 3, Imrans släkt, vers 40).

Koranen säger inte bara att den stam i vilken Jesus föddes var "över alla andra släkten" i världen utan också att hans mor utvaldes framför all världens kvinnor. Muhammeds mor Amina utgör inget undantag, inte heller hans respekterade hustrur och älskade döttrar. Jesu moder är, enligt Bibeln och Koranen, välsignad bland kvinnor och utkorad framför all världens kvinnor (Luk 1:42, Sura 3:37).

Kära läsare, ställ den viktiga frågan till dig: Vad anser ni om Messias? Är han någon av profeterna eller är han den levande Gudens son, som Petrus bekände honom inför alla andra lärjungarna?

Emmanuel Luther Ratiq, religionsforskare och journalist från Pakistan som flydde till Sverige 1994, författare till boken ”Jesus, kontakt och konflikter mellan kristna och muslimer”.

Översättning: Göran Janzon

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig