Debatt

Värna asylrätten, slakta inte!

Asylrätten är ingen helig ko att slakta, den är en mänsklig rättighet att bevara. Det skriver Lennart Bondeson, kommunalråd i Örebro (KD), i kritik till Sara Skyttedals utspel.

Med Kristdemokraternas principprogram som grund är det med stor förvåning jag läser utspelet från Kristdemokratiska ungdomsförbundets ordförande Sara Skyttedals att " 'Värna asylrätten' är den heliga ko som kommer slaktas under 2016". Hon försvarar sedan utspelet i en intervju med att "värnandet av asylrätten till varje pris är kärnan i hyckleriet" (Dagen 29 februari).

Detta står i tydlig kontrast till det principprogram som KD antog 2015:

”Utifrån en personalistisk människosyn vill vi värna alla människors liv, frihet och värdighet. Vi vill solidarisera oss med de svaga och förtryckta. Vi vill bygga demokratin på denna människosyn och värdegrund – om de mänskliga rättigheterna ska stärkas måste efterlevandet av internationella förpliktelser garanteras.”

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 fastslår att "var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse". Vi har ratificerat flyktingkonventionen från 1951 och dess tilläggsprotokoll från 1967. Konventionen är juridiskt bindande och bygger på den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

Det är en mänsklig rättighet att söka skydd från förföljelse, och stater som har ratificerat FN:s konvention har en absolut skyldighet att släppa in människor som befinner sig vid landets gräns och vill söka skydd samt ge dem tillgång till en rättssäker asylprocess. Att värna denna rättighet kallar Skyttedal för ”hyckleri”!

Hon kommenterar sitt utspel och säger att "värna asylrätten är ett mantra men jag tror att det är väldigt skadligt eftersom det finns delar i FN:s flyktingkonvention som inte är anpassad efter dagens situation". Så slutsatsen blir att det beror på samhällssituationen om FN:s flyktingkonvention är lämplig eller inte?! Vilka andra delar i konventionen om mänskliga rättigheter menar Skyttedal ska "slaktas" och upphöra att gälla utifrån olika samhällskontext?

Just nu befinner sig över 60 miljoner människor på flykt runt om i världen. Det är i sådana situationer det är nödvändigt att ha deklarationer att luta sig mot. Deklarationer om mänskliga rättigheter avgörs inte av vare sig min personliga eller mitt lands aktuella dagsform eller vart de populistiska vindarna blåser. Den uppenbara risken med Sara Skyttedals utspel är att den ideologiska grunden som krävs i svåra situationer­ förloras till förmån för politisk taktik.

Innan den mycket omfattande migrations- och flyktingvågen som vi nu upplever, har det varit ganska enkelt för de flesta av oss att hylla asylrätten och att hävda att Barnkonventionen behöver bli lag.

I praktiken har det inte kostat någonting, men det är just nu i den kanske svåraste flyktingsituationen sedan andra världskriget för Europa och Sverige som det gäller att fortsätta värna mänskliga rättigheter – inte göra utspel om att slakta dem.

Det är nödvändigt att starkt reagera mot Sara Skyttedals utspel som ställer frågan om hur långt ifrån moderpartiets principprogram man kan gå som ordförande för ungdomsförbundet?!

Kristdemokratin har en tydlig värdegrund som värnar mänskliga rättigheter. Vi har gått i spetsen för att barnkonventionen ska göras till lag – ett arbete som före detta barnminister Maria Larsson påbörjade och nuvarande regering avser att slutföra.

När vår egen välfärd ställs mot människor på flykt från krig så ställs frågan på sin spets. Vidhålls rätten att söka asyl? Vill vi att barnkonventionen ska bli lag? Om den så hade varit skulle den nya lagen med tillfälliga uppehållstillstånd för barn sannolikt ha hindrats.

Att det som Skyttedal hävdar skulle göras undantag från huvudprincipen om rätten till att söka asyl eftersom dagens läge är så svårt är synnerligen märkligt. Det gäller också frågan om barnkonventionen som lag – för det är just i den svåraste samhällssituationen då människor är på flykt som det visar sig att asylrätten och mänskliga rättigheter mer än någonsin behöver hävdas, värnas och försvaras.

Även tillfälliga uppehållstillstånd för minderåriga, skyddsbehövande flyktingar strider mot FN:s barnkonvention om barns bästa.

Med Skyttedals synsätt riskera mänskliga rättigheter i allmänhet och rätten till asyl i synnerhet att villkoras utifrån olika samhällssituationer. Kristdemokraterna kan omöjligt hålla med om denna relativisering. Vi värnar asylrätten, bejakar vårt principprogram och står upp för de FN-deklarationer Sverige ratificerat!

Lennart Bondeson (KD), kommunalråd, politiskt ansvarig för mänskliga rättigheter­, Örebro kommun

Fler artiklar för dig