Debatt

Västbanken – vems land är det egentligen?

Guds tankar om Västbanken finns uppenbarade i Bibeln. Låt oss läsa den och finna svaren. Det skriver bibelläraren Bertil Swärd.

1 av 2

Ofta läser man uttalanden angående Västbanken som med orätt skulle vara ockuperat av Israel. Men det var ju inte Israel som först anföll, utan Jordanien, men Israel försvarade sig, och på så sätt tillföll Västbanken Israel under sexdagarskriget 1967.

Även de som annars har en positiv syn på Israel, som nu senast moderatledaren Anna Kinberg Batra och KD-ledaren Ebba Busch Thor säger ändå att man är helt emot Israels bosättningar på Västbanken.

Men betyder det då ingenting vad Gud tänker i denna fråga? Åtminstone av Ebba Busch kunde man begära mer, att hon skall respektera det Gud sagt om denna landremsa.

Och Guds tankar om detta finns ju uppenbarat i Bibeln.

Läser vi inte den blir våra uppfattningar i olika frågor bara människotankar. Även vi kristna drabbas av det om inte vi läser vår bibel, utan bara tar in massmedias åsikter. Jesus sa en gång till sin främste apostel Petrus "dina tankar är inte Guds utan människors" (Matt 16:23).

Och till de religiösa ledarna på sin tid sa Jesus: ”Är det inte därför att ni varken kan skriften eller vet något om Guds makt som ni misstar er? (...) Ni tar grundligt miste” (Mark 12:24, 27).

Utan att bry oss om vad Bibeln säger kommer vi till felaktiga slutsatser i många frågor.

Och jag menar att det är just detta man gör i frågan om Västbanken, vem det tillhör.

När Abraham hade anlänt till Kanaan vid Shekem som ju ligger mitt i dagens Västbanken, sa Gud till honom: "Åt dina ättlingar­ skall jag ge detta land" (1 Mos 12:7).

Och vilka som är Abrahams ättlingar gör Gud väldigt klart att det är Isak, alltså det judiska folket (1 Mos 17:19-21).

I sammanhanget nämner också Gud sin goda plan för Ismaels­ ättlingar, det vill säga arabfolken, att Gud också ville välsigna dem, men landet, det vi i dag kallar Västbanken skulle­ tillhöra Abrahams ättlingar genom Isak. Men angående Ismael säger Gud: ”Öster om alla sina bröder skall han bo” (1 Mos 16:12). ”Abraham gav allt han ägde åt Isak. Åt sönerna till sina bihustrur gav Abraham gåvor, och medan han ännu levde skilde han dem från sin son Isak genom att skicka dem österut, till Östlandet... De hade sina boplatser från Havila fram till Shur, öster om Egypten. Öster om alla sina bröder hade han sina lägerplatser ” (1 Mos 25:6, 18).

Där har också araberna i dag många länder, medan Israel, det judiska folket, bara har ett enda land.

På samma sätt talar profeten Hesekiel i sin framtidsvision om "Israels berg". Och det är bara att titta på kartan och se att Israels berg utgörs huvudsakligen av dagens Västbanken. Och det Gud säger om den är;

”Men ni, Israels berg, skall åter grönska och bära frukt åt mitt folk Israel, som snart skall komma tillbaka. Jag skall komma till er och ta mig an er. Ni skall plöjas och besås. På er skall jag låta många människor bo, hela Israels folk. Städerna skall bli bebodda och ruinerna byggas upp (...) På er skall människor åter vandra, hela mitt folk Israel. De skall ta er i besittning, ni skall bli deras egendom”. Hes 36.8-12

Detta är ett tydligt klargörande från Guds sida, vad han tänker om Västbanken, Israels berg. Israel har rätt till bosättningarna där.

Men profeten Joel säger: ”Vid den tiden, när dagen är inne då jag vänder Judas och Jerusalems öde skall jag samla alla folk (...) där skall jag ställa dem till svars för vad de gjort mot Israel, mitt eget folk som de skingrat bland folken. De har styckat mitt land och kastat lott om mitt folk” (Joel 3:1-3)

Bibeln är klar med att Israels gräns skall gå från Medelhavet i väster till floden Jordan i öster. ”I väster skall Medelhavet vara er gräns (... ) Östgränsen (...) skall fortsätta neråt och löpa längs bergssluttningen på Gennesaretsjöns östra sida. Därifrån skall den fortsätta ner till Jordan och löpa ut vid Döda havet. Detta är gränserna runt ert land” (4 Mos 34:6,10-12).

Detta är alltså vad Gud har sagt. Och detta har ingen människa rätt att ändra på. Detta är Guds tanke om landet.

Vi kan i stället välja att tänka människotankar. Men då blir det som Jesus säger: ”Ni tänker fel därför att ni inte kan skriften” (Matt 20:29).

Naturligtvis handlar det inte om att flytta palestinierna från Västbanken, men de kommer förvisso att ha det bättre under israeliskt styre än under Hamas. Det blir som på Salomos tid när Israels gräns sträckte sig ända till floden Eufrat, de folken som bodde i dessa länder kördes ju inte iväg men "Salomo härskade över alla riken från Eufrat ända till filisteernas land och fram till gränsen mot Egypten. De betalade skatt och var hans lydiga undersåtar så länge han levde" (1 Kung 4:21).

På så sätt fick de också del av freden och välståndet i Salomos rike.

Som sagt, palestinierna i Västbanken kommer förvisso att ha det bättre under Israel än som självständig stat under Hamas välde.

Bertil Swärd, bibellärare Södermalmskyrkan, Stockholm.

Fler artiklar för dig