28 november 2020

En tidning på kristen grundDebatt

Staffan Gunnarson: Godtycklig migrationspolitik av KD

Godtagande av synnerliga eller särskilt ömmande skäl skulle åter göra Sverige till undantagslandet i ett läge där vi tvärtom sagt att vi förväntar oss att andra länder ska ”ta mer ansvar”, skriver Staffan Gunnarson, Medborgerlig samling, i en replik på Ebba Busch Thors och Emma Henrikssons debattartikel.

Ebba Busch Thor och Emma Henriksson presenterar 29 juni på Dagens debattsida en inkonsekvent och endast skenbart human syn på problematiken runt unga asylsökande utan flyktingstatus. Medborgerlig samling anser att visande av särskild hänsyn till afghanska män utan asylskäl vore en kontraproduktiv politik utifrån de långsiktiga mål ett land som Sverige borde ha.

Skribenterna beskriver bland annat hur många svenskar nu fått en nyfunnen vän från främmande land, men menar man verkligen att detta är något som staten och svenska skattebetalare ska bekosta?

Prioriteringar och fasthållande av principer kan ibland vara svåra att göra, men för att undvika godtycke och kunna föra en ansvarig politik på humanitär grund är det att föredra. Känslostyrda undantag raserar tillit och förutsägbarhet i verksamheten. I politiken behövs både hjärta och hjärna.

Läs mer: Ebba Busch Thor och Emma Henriksson: Låt fler unga afghaner stanna!

Med 1,3 miljarder människor som lever i extrem fattigdom i världen och 65 miljoner på flykt, av vilka bara en bråkdel står i begrepp att kunna ta sig till Europa, så behöver fokus flyttas i debatten. Att maximera antalet migranter som kommer till EU eller Sverige är inte liktydigt med att optimera resursanvändningen och den globala hjälpen till världens mest utsatta.

Att många unga män med afghanskt påbrå lockats eller förmåtts av familj och smugglare att komma den långa vägen till Sverige där fagra löften inte kunnat uppfyllas, kan inte vara Sveriges ansvar. Frånsteg från kraven enligt lagar och konventioner genom amnesti eller andra särbehandlingar riskerar bara att ytterligare öka pressen på mottagningen här och kommer återigen tvinga fram felprioriteringar och allokering av pengar på med globalt mått mätt mindre angelägna insatser.

Permanenta uppehållstillstånd, lägre krav för anhöriginvandring och godtagande av synnerliga eller särskilt ömmande skäl skulle åter göra Sverige till undantagslandet i ett läge där vi tvärtom sagt att vi förväntar oss att andra länder ska "ta mer ansvar" – fast dessa oftast varken kan eller vill ta konsekvenserna av våra ensidiga beslut.

I sitt inlägg efterlyser Kristdemokraterna rättssäker prövning av alla enskilda fall och att bedömningen inte får politiseras. Man vill se processen hanteras på myndighetsnivå. Men det är just detta som har varit och är ett så stort problem i Sverige. Politisk aktivism har skapat rättsosäkerhet och obstruktion av demokratiska beslut, inom allt från socialförvaltning till Migrationsverket i olika frågor som rört ibland till och med illegala migranter, som ändå fått motta förmåner. Här måste politikerna ta ledningen för att styra upp detta, med långsiktigt hållbara principer för rimliga bedömningar.

En rättssäker flyktingmottagning kan inte bygga på sentimentala och godtyckliga bedömningar av vem som ska få möjlighet att stanna och få åtnjuta förmåner i Sverige.

Medborgerlig Samling menar att en harmonisering av hur regler tillämpas i övriga Europa är en förutsättning för att ett gemensamt, mer rättvist system över huvud taget skulle kunna fungera och för att vi ska kunna bedriva en långsiktigt hållbar migrationspolitik.

Organiserat och aktivt urval av vilka som ska tas emot i Sverige utifrån skyddsbehov respektive utsikter och vilja att integreras i Väst vore en betydligt mer tilltalande och effektiv metod att möta kriserna i världen. Detta i kombination med riktat stöd till de regioner där de flesta utsatta faktiskt lever, samt stöd till de demokratiska och fredliga rörelser som kan bidra till en stabilare utveckling i dessa områden.

Således, en mer kritisk hållning och bättre genomtänkta, rationella beslut som utgår från en helhetssyn på både Sverige och världen, hade kunnat resultera i mer moraliskt försvarbara åtgärder än vad den emotionella och oreflekterade politik som dominerat nu har åstadkommit.

Staffan Gunnarson, Medborgerlig samling, talesperson i EU- och migrationsfrågor

Fler artiklar