15 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Christer Angerbjörn: Kroons förakt för konvertiter drabbar oss alla

Den som bekänner sig som kristen samt lever och lär som en kristen måste betraktas som en kristen. Allt annat är godtycke och i realiteten ren religionsförföljelse, skriver Christer Angerbjörn.

Det är tragiskt att behöva uppleva hur professorn och självutnämnde teologen Martin Kroon på nytt upprepar sina attackerar mot kristenheten och konvertiterna samt de konventioner om religionsfrihet och mänskliga rättigheter som gäller som svensk lag samt det beslut om rätt till asyl efter konversion från islam som Europadomstolen fattat.

Europadomstolen underkände i dom 436111/11, daterad 2016-03-11, Sveriges vägran, att pröva en asylsökandes sena konvertering, och klassade den som olaglig. Domen krossar Kroons envetna hävdande av att asyl endast ska beviljas den konvertit som hade asylskäl redan i hemlandet. I praktiken driver Kroon faktiskt åsikten att Sverige som ta tillbaka sina ratificeranden av konventionerna om mänskliga rättigheter.

Som grund uttrycker Kroon en stor oro och fruktan för att bland dessa som konverterat, och i tro, teologi, liv och handling lever som kristna, kan råka slinka igenom några vars tro inte är tillräckligt djup och innerlig. För att motverka detta vill han, för säkerhets skull, utvisa alla – sanna som mer tveksamma konvertiter – till lidande, förföljelse och kanske död i länder med sharialagstiftning. Vad är detta utom ett robust och rättsvidrigt godtycke modell Nordkorea?

Då ska man vara medveten om att endast ett närmast försumbart antal, av de konvertiter som hittills fått stanna, bedöms ha ångrat sin konversion och återgått till islam. Detta trots att tidigare bedömningar och beslut var betydligt generösare. Det finns därför inte någon saklig grund för Kroons farhågor.

Kroon syns vilja framstå som kristen men det uppenbara förakt som han uppvisar för de kristnas (sina syskons?) nöd och utsatthet överträffar vad man finner hos de mest extrema sverigedemokraterna.

Det förakt för konvertiter som hans artikel uttrycker spiller även över på alla oss övriga kristna som lever och lider med dessa våra utsatta och till lem och liv hotade syskon. Pastorer och själavårdare som skriver intyg om konvertiters kristna tro och liv. Vi som umgås med dem och ser den förvandling som tron på Jesus gör med deras liv.

Kroon tycks uppenbart inte ha någon tro alls på att Guds helige Ande verkar genom Ordet och i Kristus erbjuder frälsning och räddning till människor från alla stammar, folk och tungomål. Han misstänkliggör, överprövar och underkänner möjligheten för muslimer att konvertera av sann tro. Kroon tycks inte heller för ett ögonblick tro på att pastorer och själavårdare har någon kapacitet alls att lära känna och förstå vad som karaktäriserar den kristna tron.

Läs mer | Martin Kroon: Konversion i Sverige inte skäl till asyl

Vill man vara konspiratorisk kan man misstänka att Kroon i hemlighet tror på islam – som inte heller accepterar konversioner – och den här vägen vill straffa konvertiterna. För mig luktar det snarast främlingsfientlighet när han så uppenbart ifrågasätter afghanska muslimernas möjlighet att bli frälsta och få del av Guds nåd i Kristus Jesus – för det är ju vad kristen tro faktiskt handlar om.

Inte ens Migrationsverket eller migrationsministern och ateisten Morgan Johanssons går så långt som Kroon i sitt förakt för de kristna konvertiternas utsatta läge. Rättschef Fredrik Beijer säger offentligt att Migrationsverket inte utvisar kristna konvertiter till Afghanistan utifrån den extrema hotbild som finns där. De står alltså inte alls bakom Kroons påstående att en asylsökande måste ha asylskälen med sig i bagaget eller kunna förväntas att dölja sin tro.

Enligt Kroons argumentering tycks lösningen, på problemet med de påfrestningar som det stora antalet migranter innebär för samhället, vara att kasta ut konvertiterna. Konvertiterna – som är en ringa grupp sett till det totala antalet asylsökande. En liten minoritet som är utstötta ur den stora muslimska gemenskapen och som enträget lär sig svenska och aktivt finner vänner samt gemenskaper och aktivt integrerar sig i det svenska samhället och den kristna kulturen. Kan någon komma mera fel?

Är man orolig för falska konvertiter så finns det en enklare lösning på trovärdighetsfrågan. Sverige tillämpar redan i dag tidsbegränsade uppehållstillstånd. I samband med ansökan om förlängning kan Migrationsverket på nytt pröva konversionen. Det blir upp till den sökande att trovärdigt påvisa sig ha levt och fortfarande lever och lär som en kristen, deltar i gudstjänster och bekänner sin tro liksom att denne inte tillämpar ramadan eller besöker moskén.

Den som bekänner sig som kristen samt lever och lär som en kristen måste betraktas som en kristen. Allt annat är godtycke och i realiteten ren religionsförföljelse.

Christer Angerbjörn, Bonässund

Fler artiklar från Debatt