Debatt

MPSK De Gröna: En kyrka i solidaritet med skapelsen

Svenska kyrkan ska vara en kyrka som på kristen grund är en aktiv part i arbetet för att skapa det långsiktigt hållbara samhället, skriver Agneta Granström och Marja Sandin-Wester, MPSK De Gröna.

I det grundläggande uppdraget för kyrkan ingår ansvaret för helheten, alltså hela skapelsen, hela människan – hela tiden. Självklart ska detta ansvar innebära gudstjänster, dop och begravningar. Men, Svenska kyrkan måste ställa om och göra mycket annorlunda på många områden.

MPSK De Gröna vill arbeta med det ekoteologiska förhållningssättet i ord och handling för att påverka de olika organen på alla nivåer i Svenska kyrkan.

Vårt program bygger ekoteologiska grunder och tre solidariteter som är heltäckande och spänner över hela Svenska kyrkans verksamhet. Dessa tre solidariteter är: solidaritet med världens alla människor, solidaritet med skapelsen och solidaritet med kommande generationer.

Den kristna tron har en självklar plats i samhällsdebatten när det gäller rättvise- och jämlikhetsfrågor och internationellt engagemang. Där vill vi att kyrkan ska ta ytterligare steg fram.

Inom gudstjänst och undervisning, barn- och ungdomsarbetet och diakonin ska kompetensutveckling kring inkludering och själavårdsfrågor prioriteras. Kyrkans uppdrag i själavård och diakoni är speciellt viktigt i ett samhälle där psykisk ohälsa ökar, särskilt bland unga och där ofrivillig ensamhet växer.

I den kristna tron finns tydliga kopplingar till förvaltarskap och ett solidariskt förhållningssätt till hela skapelsen.

—  Agneta Granström och Marja Sandin-Wester, MPSK De Gröna

Men klimat- och miljöfrågorna då? I den kristna tron finns tydliga kopplingar till förvaltarskap och ett solidariskt förhållningssätt till hela skapelsen. Vi är inte skapelsens herrar – vi är dess tjänare.

Svenska kyrkan är en av landets största skogsägare och har dessutom stora jordbruksmarker. Det förpliktigar, och detta vill vi lyfta på ett tydligt sätt i kyrkans olika organ.

MPSK De Gröna anser att kyrkan måste bevara de skogar och våtmarker som ännu är intakta och opåverkade för att ha en chans att klara klimatkrisen. Skogens potential att fånga in koldioxid till marken är enorm och kyrkan har en stor möjlighet att bidra. Gammelskogar och naturskogar måste bevaras. Trakthyggesbruket som innebär stora kalhyggen och markberedning ska inte tillämpas. Förvaltningen av skogen är av mycket stor betydelse för rennäringen, samråd ska ske med samerna i skogsfrågor.

Kyrkan har ett ansvar för att den jordbruksmark som ägs av Svenska kyrkan används på ett hållbart sätt och att det som produceras där kan leva upp till vad som är ekologiskt hållbart.

Kyrkan kan ge förutsättningar för en bättre matproduktion genom att arbeta för ett hållbart kretsloppsjordbruk på den mark kyrkan äger. Betesdjur är viktiga för bevarandet av jordbrukslandskapets biologiska mångfald. MPSK De Gröna vill verka för naturliga kretslopp, etiskt godtagbar djurhållning i stället för handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel.

Just nu pågår den största utrotningen av arter i mänsklighetens historia. Vi måste ställa om vårt skogsbruk, jordbruk och fiske till att bli hållbart. Då kan vi bevara många djur- och växtarter. MPSK De Gröna vill att krav på hänsyn till biologisk mångfald ska ingå i Svenska kyrkans regelverk för hanteringen av jord- och skogsmark.

Vi måste ta vetenskapen på allvar och inse att vi är på väg att utrota stora delar av den biologiska mångfalden, vilket får allvarliga konsekvenser för oss i dag och för framtiden. I kyrkan talar vi om omvändelse och det är precis det som behövs. Vi kan inte vänta!

Det ekoteologiska förhållningssättet bör genomsyra kyrkans förvaltning, lärande om skapelsen, det diakonala arbetet, själavården och gudstjänstlivet.

—  Agneta Granström och Marja Sandin-Wester, MPSK De Gröna

Svenska kyrkan ansvarar för landets största sammanhållna kulturarv. Det handlar om byggnader, kulturhistorisk mark och mycket annat. Förvaltningen av kyrkor, föremål och mark ska ske långsiktigt, skonsamt och antikvariskt sakkunnigt. Miljöerna ska vara öppna för besök och bildning.

Att vårda kulturarvet innebär inte nödvändigtvis att allt ska vara som det alltid har varit. Vi måste använda kunskap, satsa på hållbara och nytänkande lösningar kring energieffektivisering och uppvärmningssystem.

Inom kyrkan ska resande och transporter ske på ett miljövänligt sätt och flygresor undvikas helt om möjligt. Som konsekvens av detta ersätts gamla och fossildrivna fordon med nya som drivs av förnybara bränslen eller fossilfri el. Ett kretsloppstänkande ska prägla Svenska kyrkan vad gäller inventarier och förbrukningsmaterial.

Människan är en biologisk, social och andlig varelse som lever i och med skapelsen. Svenska kyrkan ska genom sitt sätt att uppträda och verka i samhället gå före och bidra till den hållbara samhällsutvecklingen. Det ekoteologiska förhållningssättet bör genomsyra kyrkans förvaltning, lärande om skapelsen, det diakonala arbetet, själavården och gudstjänstlivet.

Inför kyrkovalet i september 2021 ger Dagen möjlighet för alla rikstäckande nomineringsgrupper som är representerade i kyrkomötet att presentera sitt program.

Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar