Debatt

S: Svenska kyrkan ska fort­sätta utvecklas som öppen och solidarisk folkkyrka

Kampen för att bevara kloka beslut och utveckla nya måste föras hela tiden. Kyrkans arbete för mänskliga rättigheter och mot orättvisor ska inte minska, utan stärkas, skriver Jesper Eneroth och Wanja Lundby Wedin, Socialdemokraterna.

Tack vare ett genuint och mångårigt engagemang har Socialdemokraterna bidragit till att Svenska kyrkan utvecklats till att vara en progressiv kraft i samhället, en öppen och demokratisk folkkyrka buren av ett evangelium som befriar.

Det har bland annat fått till följd att kvinnor kan vara präster och att människor av samma kön ska känna sig trygga med att deras kärlek är lika mycket värd som den mellan man och kvinna.

Vi har också medverkat till att Svenska kyrkan ska bli en förebild i arbetet för hållbar utveckling. På vårt förslag beslutade kyrkomötet 2018 att ta fram en nationell klimatstrategi för Svenska kyrkan – ett exempel på en praktisk tillämpning av det gudagivna uppdraget att förvalta skapelsen.

Men inga segrar går att ta för givna. Kampen för att bevara kloka beslut och utveckla nya måste föras hela tiden.

Ett exempel på det är kyrkan som profetisk röst. Det finns de som vill vrida klockan tillbaka och göra Svenska kyrkan nationalistisk och introvert, och som tycker att vi ska hålla oss utanför samhällsdebatten.

Vi fortsätter arbeta utifrån en syn på evangeliet som befriande kraft.

—  Jesper Eneroth och Wanja Lundby Wedin (S)

Men Svenska kyrkan får inte tystna eller ge upp sin solidaritet med planetens fattigaste, med minoriteter i vårt eget samhälle och med andra som lever i utsatthet. Vi socialdemokrater är glada och stolta över att Svenska kyrkan står upp för mänskliga rättigheter och bekämpar orättvisor. Det arbetet ska inte minska, utan stärkas, och det gäller i såväl praktisk handling som engagerad debatt.

Som förtroendevalda i församlingarna, stiften och på den nationella nivån vill vi med full kraft fortsätta bidra till Svenska kyrkans utveckling. I det arbetet har våra socialdemokratiska företrädare med sig en stark övertygelse om människors lika värde och rätt, en övertygelse som är så väl sammanflätad med Svenska kyrkans grundläggande värderingar.

Vi fortsätter arbeta utifrån en syn på evangeliet som befriande kraft. Här spelar den livsbejakande och människonära diakonin en viktig roll, liksom ett aktivt internationellt arbete med sikte på att bistå de allra fattigaste så att de kan ta kontroll över sina egna liv och sin vardag. Vi tror också på ett ömsesidigt utbyte med våra partnerkyrkor runt om i världen, där vi lär oss av varandra och våra olika traditioner.

Socialdemokraterna vill …

  • att Svenska kyrkan ska fort­sätta utvecklas som öppen och solidarisk folkkyrka. Det betyder att det lokala församlingslivets närvaro i hela landet ska säkras, att Svenska kyrkan ska välkomna till delaktighet, att vi ska bli ännu bättre på att möta människor där de finns.
  • att Svenska kyrkan ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Det betyder att alla anställda ska ha rätt till en god arbetsmiljö, schysta villkor och rätt till kompetensutveckling. Delaktighet och jämställdhet ska vara hörnpelare i Svenska kyrkans personalpolitik.
  • kämpa mot diskriminering. Det betyder att Svenska kyrkan ska verka för att alla – oavsett bakgrund, sexuell läggning, etnicitet, kön eller hudfärg – ska behandlas lika i vårt samhälle. Vår målsättning är också att alla präster i Svenska kyrkan på sikt ska vilja viga samkönade par, något annat är inte rimligt i en kyrka som vill bejaka livslång och trogen kärlek.

Mer resurser ska gå till diakonalt arbete i Sverige.

—  Jesper Eneroth och Wanja Lundby Wedin (S)
  • att Svenska kyrkans kulturliv ska vara tillgängligt för alla. Det betyder att den ideella kultur- och musikverksamheten ska stimuleras, att barn- och ungdomsverksamheten ska vara avgiftsfri och att barn och ungas kompetens ska tas till vara i hela kyrkans verksamhet.
  • att Svenska kyrkan ska vårda miljön och klimatet. Det betyder att vi ska satsa betydande resurser på det nationella arbetet för en klimatsmart kyrka. Alla nivåer ska delta i omställningsarbetet, och där spelar skogsförvaltningen en viktig roll. Vi vill att Svenska kyrkan ska vara aktiv i diskussionen om Agenda 2030 och göra sitt yttersta för att realisera de målen. Vi ska gå före i den gröna omställningen, både i vår egen organisation och i våra kontakter med leverantörer och andra delar av civilsamhället.
  • att Svenska kyrkans sociala, diakonala och internationella arbete ska utvecklas. Det betyder att kyrkans roll i välfärdsbygget ska stärkas genom ett ökat samarbete med den gemensamma sektorn och frivilligorganisationerna. Det betyder också att mer resurser ska gå till diakonalt arbete i Sverige och det internationella arbetet genom Act Svenska kyrkan.

Alla som vill ha en relation till Svenska kyrkan ska känna att de är medräknade, oavsett om relationen är nära och innerlig eller mer distanserad. För oss socialdemokrater är det viktigt att stå upp också för de medlemmar som inte självklart har en regelbunden kontakt med kyrkan.

Det är en uppgift som vi tar på oss, med stolthet och med glädje, övertygade om att det är en hållning i linje med det evangelium som befriar varje enskild människa.

Vi ska ta Svenska kyrkan framåt – tillsammans!

Inför kyrkovalet i september 2021 ger Dagen möjlighet för alla rikstäckande nomineringsgrupper som är representerade i kyrkomötet att presentera sitt program.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig