Debatt

Makten i Sverige har centraliserats alltför mycket

Förutsättningarna för och behoven av samhällsservice skiljer sig åt i olika delar av landet. Därför bör valda lokala och regionala företrädare få ta ansvar för att utveckla och stärka våra unika regioner och kommuner efter våra invånares behov, skriver Staffan Setterberg.

Regioner och kommuner är två demokratiska fundament i Sverige som långsamt och utan offentlig debatt försvagats. Under namnet “ökad effektivitet” centraliseras makten i Sverige och flyttas allt längre bort från lokalsamhället. Regioner och kommuner ersatte en gång i tiden socknar och häraden och var viktiga lokala demokratiska strukturer för individer, familjer och lokalsamhälle. Dessa måste i dag försvaras och stärkas för att ge invånarna möjlighet att utveckla sin lokala miljö efter sina behov. Förutsättningarna för och behoven av samhällsservice skiljer sig nämligen åt i olika delar av landet.

Bygg vidare på den demokratiska styrka som forumen landsting (region) och kommuner genom de allmänna valen möjliggör. Regioners och kommuners ansvar behöver förtydligas via kraftfull lagstiftning. Det gäller i individnära frågor som omsorg, sjukvård, utbildning, kultur, miljö, turism, näringsliv, infrastruktur, markanvändning och transporter. Frågor som alla har en tydlig kommunal och regional profil.

Återinför också en kommunal polismyndighet. Den skapar ett starkt samband mellan lokala beslutsfattare, befolkning och brottsbekämpande. En polis uppdelad i flera nivåer finns i många länder. En lokal polis får en bred och djup kunskap. Närhet skapar trygghet. Sverige hade fram till 1965 en väl fungerande kommunal polis och kan återskapa denna fördel.

Genom att regioner och kommuner får egna profiler som är välkända i lokalsamhället känner vi stolthet och större gemenskap.

—  Staffan Setterberg

En stark demokratisk bas med nödvändig lokal kunskap och befogenheter ger bättre beslut och ansvarsutkrävande i de nära frågorna. I dag är våra regionråd oftast anonyma för invånarna. Det beror på att regionerna är starkt nationellt styrda. Förändra detta genom att stärka individ, familj, kommun och region. Genom att regioner och kommuner får egna profiler som är välkända i lokalsamhället känner vi stolthet och större gemenskap.

Staten svarar för lagstiftning och försvar, men lagstiftningen får inte leda till likriktning och begränsningar i det lokala självstyret. Vi som är valda lokala och regionala företrädare kan ta ansvar för att utveckla och stärka våra unika regioner och kommuner efter våra invånares behov. Målet är att göra det attraktivt att bo, leva och vara förtroendevald i och för sin hembygd. Grunden till detta är en stark individ i ett starkt lokalsamhälle uppbyggt efter familjens behov.

Säg därför ja till olikheter i hur lokalsamhället styrs om detta främjar demokrati och utveckling.

Fler artiklar för dig