Debatt

Texterna har långt ifrån varit den enda faktorn som format islam

Slutreplik. Min förhoppning är att vi alla ska få en bild av islam och muslimer som ligger närmare verkligheten och att efterföljare till Jesus ska utmana förutfattade meningar, skriver Rickard Cruz.

Till att börja med vill jag tacka Omid Pasbakhsh för hans svar på min debattartikel med rubriken Kristna måste göra sig av med förenklade bilder av islam. Vi har mycket som förenar i tron på Jesus som vägen, sanningen och livet, och övertygelsen om alla människors behov av att få höra och ta ställning till de goda nyheterna om Jesus och hans rike. Samtidigt skiljer vi oss åt i hur man bör förhålla sig till islam. Till stor del beror detta på olika utgångspunkt. Pasbakhsh utgår från de muslimska urkunderna (Koranen, biografierna om Muhammed och haditherna) och hur han anser att de ska tolkas. Jag försöker utgå från muslimer och den mångfald av sätt som de tolkar, förstår och utövar sin tro.

Pasbakhsh anklagar mig för att vara respektlös mot muslimer för att jag förnekar islams sanningsanspråk. Det har jag aldrig gjort. Inom den kristna apologetiken framställs det ofta som att det är salafistiska jihadister, som al-Qaida eller Daesh, som är det mest trovärdiga uttrycket för islam och att alla muslimer världen över som förstår islam på andra sätt i själva verket har missuppfattat sin religion. Det tycker jag är respektlöst mot en majoritet av världens muslimer. Det behöver dock påpekas att förståelsen av islam som en fredens religion, och som stämplar alla som avviker från den tolkningen som icke-muslimer, är precis lika problematisk.

Jag har aldrig hävdat att Gud, i muslimsk förståelse, inte skulle ha en bestämd och uttalad vilja. Jag har aldrig hävdat att islam ger muslimer friheten att själva forma sin religion. Det jag försöker säga är att när jag som icke-muslim ser på islam utifrån, och möter muslimer, möter jag också en oerhört stor mångfald av tolkningar och uttryckssätt.

Om vi tänker oss att det är Muhammed som format islam behöver vi bli medvetna om att det finns vitt skilda och ibland oförenliga bilder av Muhammed i olika muslimska traditioner.

—  Rickard Cruz

Som icke-muslim kan jag omöjligen uttala mig om vad som är det korrekta islam eftersom vi har helt olika kriterier för bedömning. Jag kan argumentera för varför jag hellre vill ha fredsälskande muslimer än salafistiska jihadister som mina grannar, men jag har svårt att uttala mig om vilken inriktning som är ”mest muslimsk”. Däremot måste självklart de som är muslimer kunna diskutera och argumentera för vilken typ av islam som är den rätta – och det görs hela tiden.

Många salafister menar att exempelvis sufism eller shia inte är islam och att det i grund och botten endast är salafister som är riktiga muslimer. Många muslimer menar att ahmadiyya eller ibadi inte är islam, medan andra muslimer menar att Daesh och al-Qaida inte är islam. Muslimer har självklart själva rätten att definiera och avgränsa sin religion, men gör det uppenbarligen på väldigt olika sätt. Jag har heller aldrig hävdat att mångfalden och spretigheten inom islam skulle vara den ”korrekta formen av islam”. Jag bara konstaterar att det är så det ser ut i verkligheten.

Pasbakhsh vänder sig starkt mot att jag i förbifarten nämner att det finns muslimer som följer Jesus och läser Bibeln som Guds ord. Oavsett vad vi tycker om saken måste vi konstatera att det finns många och omfattande rörelser på olika platser i världen som förstår sig själva på det sättet. Det utmanar och väcker frågor, men vi kan inte förneka att dessa rörelser existerar.

Många menar, precis som Pasbakhsh, att det är islams urkunder som formar islam. Självklart har dessa spelat en viktig roll när islam vuxit fram på olika platser i världen, men texterna har långt ifrån varit den enda faktorn. Muslimer har format islam i ett samspel mellan islams urkunder, senare traditioner, lokala icke-muslimska föreställningar och specifika utmaningar i den aktuella kontexten. Om vi tänker oss att det är Muhammed som format islam behöver vi bli medvetna om att det finns vitt skilda och ibland oförenliga bilder av Muhammed i olika muslimska traditioner.

Om vi tänker oss att det är Koranen som formar och definierar islam behöver vi samtidigt vara medvetna om att även muslimer som ser Koranen som Guds eviga ord tolkar texten på vitt skilda sätt. Jag är medveten om att många muslimer inte skulle hålla med, men rent faktiskt förhåller det sig på det sättet.

Koranen har en hel del inbyggda motsägelser, exempelvis genom att å ena sida uppmana till fred och tolerans och å andra sidan uppmana till våld och krig. Det finns intressant nog helt olika sätt bland muslimer att hantera denna inneboende konflikt.

I den traditionella Korantolkningen ger man företräde åt verser som uppenbarades senare, vilket innebär att senare verser upphäver tidigare verser vid händelse att de motsäger varandra. Detta leder i regel till mer våldsbejakande tolkningar. Ett annat vanligt sätt att tolka Koranen är att göra skillnad på dess universella budskap om fred och tolerans och dess partikulära uppmaningar till våld och krig som något som inte kan tillämpas i dag.

Min förhoppning är att vi alla ska få en bild av islam och muslimer som ligger närmare verkligheten och att efterföljare till Jesus ska utmana förutfattade meningar och lära känna muslimer i sin omgivning, för att med nyfikenhet vittna om Jesus, göra lärjungar och tillsammans med alla människor verka för fred.

Fler artiklar för dig