Debatt

Angiverilagen utsätter våra medlemmar för livsfara

Lagen om anmälningsplikt för offentligt anställda blir i praktiken en förlängning av förföljelsen som papperslösa med felaktiga avslagsbeslut flyr ifrån, skriver nio representanter för nätverket #rättilltro.

Trots massiv kritik har regeringen med stöd av Sverigedemokraterna valt att gå vidare med den så kallade angiverilagen. Dess syfte är att tvinga offentligt anställda som lärare, vårdpersonal och socialarbetare att anmäla papperslösa så att de lättare ska gripas och utvisas. Vårdförbundet, Lärarnas yrkesetiska råd och åtskilliga företrädare för kommuner, regioner och myndigheter har protesterat mot lagen då den strider mot yrkesetiken och de mänskliga rättigheterna till vård och utbildning.

Vi vill peka på ytterligare en anledning till att den föreslagna lagen måste förkastas. Den kommer med stor sannolikhet utsätta människor för allvarlig skada eller död.

Många papperslösa i Sverige har fått avslag på sin asylansökan på helt felaktiga grunder – vilket inte minst syns genom att Migrationsverket flera gånger har ändrat sitt beslut och gett asyl till personer som de tidigare ville utvisa. Sverige har vid åtskilliga tillfällen blivit fälld av FN för att utvisa människor till tortyr. Nyligen fastställde FN:s kommitté mot tortyr att Sveriges försök att utvisa en kristen konvertit till Afghanistan är ett misslyckande med att bedöma den personliga och verkliga risk som en utvisning hade inneburit för den asylsökande.

Innan dessa åtgärder görs kommer den så kallade angiverilagen inte bara strida mot svenska medborgares yrkesetik, utan även utsätta människor för livsfarliga situationer.

—  Debattörerna

Vi har i flera år försökt påpeka för politikerna hur just bedömningen av asylsökande konvertiter inte fungerar och leder till att människor utvisas till förföljelse. De två konvertitutredningarna från 2019 och 2021 visade att Migrationsverkets kriterier är godtyckliga, ovetenskapliga och rättsosäkra och leder till felaktiga bedömningar. Även migrationsdomstolens beslut är rättsosäkra och godtyckliga då nämndemän från partier som SD och M enligt utredningarna nästan alltid röstar för avslag – och den asylsökande kan inte avgöra vilka partier nämndemännen kommer ifrån.

Att felaktiga avslag ges till asylansökningar får katastrofala konsekvenser. Vi känner till flera personer som har drabbats av allvarlig förföljelse efter att Sverige har utvisat dem. Irakiern Khaled Khodena blev till och med mördad efter utvisningen från Sverige.

Trots att Sverige enligt internationella åtaganden inte får utvisa människor till förföljelse sker detta om och om igen på grund av att asylprövningen i dess nuvarande form inte fungerar. I stället för att åtgärda detta problem agerar regeringen och deras stödparti SD i motsatt riktning.

Lagen om anmälningsplikt för offentligt anställda blir i praktiken en förlängning av förföljelsen som papperslösa med felaktiga avslagsbeslut flyr ifrån. Eftersom problemet med felaktiga avslagsbeslut inte har åtgärdats så riskerar lärare, vårdpersonal och socialarbetare att bidra till att människor utvisas till förföljelse, tortyr och till och med död. Det är fullständigt oacceptabelt.

Vad ska regeringen då i stället göra? För att motverka att fler utvisas till förföljelse bör de:

  • Stoppa alla utvisningar tills vidare.
  • Förtydliga lagstiftningen kring ”alternativt skyddsbehövande”.
  • Återinför paragraferna ”särskilda och ömmande skäl” och ”övriga skyddsbehövande”.
  • Inför permanenta uppehållstillstånd som norm.
  • Utbilda Migrationsverkets personal som hanterar konvertitärenden så att de använder vetenskapligt grundade och rättssäkra metoder.
  • Förbättra Migrationsverkets landbedömningar.
  • När ovanstående är gjort, ge samtliga papperslösa chans till nya asylprövningar.

Innan dessa åtgärder görs kommer den så kallade angiverilagen inte bara strida mot svenska medborgares yrkesetik, utan även utsätta människor för livsfarliga situationer.

Av representanter för det kristna nätverket #rättilltro:

Daniel Berner, diakonikonsulent, Svenska alliansmissionen

Kim Brynte, pastor, Evangeliska frikyrkan

Micael Grenholm, doktorand i kyrkohistoria

Maria Gustin Bergström, pastor, pingströrelsen

Robert Johansson, pastor, Trosrörelsen

Marcus Lind, pastor, Equmeniakyrkan

Christian Mölk, pastor, pingströrelsen

Carolina Nilsson, officer/pastor, Frälsningsarmén

Urban Widholm, entreprenör och asylaktivist

Fler artiklar för dig