Nyheter

Så använder partierna religion i EU-valet

Två partier undviker ämnet helt. Två andra partier väljer att ta fasta på religionsfrågor i sina programförklaringar av vad de vill göra i EU. Dagen har gått igenom de svenska partiernas valplattformar.

EU-valet närmar sig och partierna kämpar som bäst för att nå ut till väljarna.

Men vilka politiska förslag finns det med kopplingar till religion?

Dagen har tidigare vänt sig till samtliga toppkandidater med frågan hur de vill arbeta för ökad religionsfrihet och motverka hatbrott, exempelvis med antisemitiska motiv.

Nu har vi också tittat närmare på partiernas valplattformar inför EU-valet för att se hur de profilerar sig i frågor som har med religion att göra.

Läs mer | Joel Halldorf: Hoten mot Europa kommer inifrån

Något förenklat finns det tre förhållningssätt:

Att helt och hållet undvika ämnet religion i sin valplattform, vilket exempelvis S och V gör.

Att nämna religion i förbifarten, oftast att religionsfrihet är en i raden av rättigheter som ska säkras. L och M går att lyfta fram här.

Att ha egna resonemang som specifikt har med religion att göra, där framför allt KD och SD utmärker sig.

Vi börjar med att de partier som har en mer utförlig beskrivning av religion:

Kristdemokraterna

###

KD har under den mandatperiod som passerat profilerat sig i kampen för religionsfrihet. Viktigast har varit resolutionen att få IS övergrepp mot etnoreligiösa minoriteter stämplade som folkmord, under ledning av Lars Adaktusson. Partiets två toppkandidater, Sara Skyttedal och David Lega, har sagt att de vill förvalta det arvet.

Och i valplattformen står det också svart på vitt att KD vill se ”ett starkare fokus på kampen mot religionsförföljelse”. De nämner att religionsfrihet är en viktig fråga, och exemplifierar med att det handlar om att säkra de kristna minoriteternas fortsatta närvaro i Mellanöstern. Bland annat vill de att EU ska kunna göra skillnad med hjälp av biståndet.

När KD:s Sara Skyttedal tidigare fick frågan av Dagen vad hon ville göra för religionsfriheten och mot antisemitiska hatbrott lyfte hon fram att EU behöver en gemensam definition av antisemitism samt se över det palestinska biståndet.

Läs mer | Så ser Kristdemokraterna på EU-valets fyra viktigaste frågor

Sverigedemokraterna

###

SD är det parti som ger religion mest utrymme i sin valplattform. Det sker på två sätt, dels att ta parti för kristendomen, där SD säger sig se ett starkt släktskap med våra nordiska grannar, kulturellt som religiöst. Partiet vill också öka stödet till förföljda kristna, bland annat via EU:s biståndspolitik.

Resonemanget är snarlikt det KD för fram, vilket kan bero på att ett av partiets toppnamn, Charlie Weimers, tidigare jobbade ihop med Lars Adaktusson i frågan om förföljda kristna. Han har till Dagen tidigare också utvecklat det resonemanget.

Det andra sättet som SD blandar in religion är att varna för islamism.

”EU bör genom sina diplomatiska åtaganden aktivt problematisera och motarbeta islamism, samt begränsa och reglera migrationen”, står det i plattformen.

Det ska ske genom att exempelvis förbjuda viss typ av finansiering av moskéer och organisationer. SD vill också se ett förbud av projekt och organisationer med kopplingar till islamistiska miljöer.

Dessutom vill de utifrån ett djurrättsperspektiv märka upp kött som är ritualslaktat, det vill säga halal och kosher.

Läs mer | Så ser Sverigedemokraterna på EU-valets fyra viktigaste frågor

KD och SD sticker ut i sina valplattformar genom att föra specifika resonemang kring religionen. Men vanligare är att ta upp religion som en sak i mängden, vilket flera andra partier gör:

Liberalerna

###

L lyfter i sin valplattform upp religion i olika former. Det handlar om demokratibiståndet, där organisationer som främjar ”sexuella, kulturella, religiösa och demokratiska friheter” bör främjas.

De lyfter också religion som en av flera orsaker till att EU:s anti-diskrimineringsdirektiv bör slutföras.

Sedan lyfter Liberalerna också in integrationen, där de vill förebygga radikalisering och föra dialog med bland annat företrädare från olika religioner.

Religion återkommer alltså på flera ställen i valplattformen även om det förs in i resonemang där även andra frågor ingår.

Partiets toppkandidat, Karin Karlsbro, svarade tidigare i Dagen att hon såg religionsfrihet som en okränkbar mänsklig rättighet. Hon menade att Liberalerna var det parti som gick längst för att bekämpa ”de gränsöverskridande hatbrott som olika extremistgrupper står för”, bland annat genom att stärka EU:s polismyndighet Europol.

Läs mer | Så ser Liberalerna på EU-valets fyra viktigaste frågor

Moderaterna

###

M tar upp religion i sin valplattform när det gäller EU:s värderingsgemenskap. De skriver att ”i ett tryggt Europa är det en självklarhet att alla människors fri- och rättigheter respekteras – oavsett kön, sexuell läggning eller religion”.

Partiet får också med religion på ett hörn då de vill stärka kampen mot terrorism och föreslår gemensamma EU-regler för att stoppa utländsk finansiering av extrema trossamfund.

Partiets toppnamn, Tomas Tobé, sa tidigare till Dagen att han ser allvarligt på att religionsfriheten på sina håll hotas och lyfte fram att det bara i Sverige anmäldes nästan 300 hatbrott mot kristna år 2016.

– EU är en värderingsgemenskap, och alla medlemsländer ska göra sitt yttersta för att bekämpa hatbrott, var hans budskap.

Tomas Tobé föreslog att EU-bidrag ska kunna dras in för länder som inte följer unionens grundläggande värderingar. Under valrörelsen har han också föreslagit en gemensam EU-lista för att stoppa hatpredikanter att resa in i unionen.

Läs mer | Så ser Moderaterna på EU-valets fyra viktigaste frågor

Centerpartiet

###

C har i sin valplattform ett stycke där de skriver att vi står inför viktiga vägval där de varnar för att auktoritära krafter vinner mark i EU. Hotet kommer såväl utifrån EU som inifrån, och den enda gången Centerpartiet i sin valplattform nämner religion handlar det om att varna för religiöst motiverade terrorgrupper utanför unionen.

Partiets toppnamn, Fredrik Federley, har tidigare sagt till Dagen att religionsfrihet tillhör våra mest grundläggande mänskliga rättigheter och att polisen i EU:s länder måste ta hatbrott på stort allvar.

– Vi måste värna medmänskligheten och våra mänskliga rättigheter och värderingar när alla människors lika rätt och värde hotas på flera håll i EU och i vissa länder till och med av ledande politiker.

Läs mer | Så ser Centerpartiet på EU-valets fyra viktigaste frågor

Miljöpartiet

###

Det finns möjligtvis en passage i MP:s valplattform som kan kopplas till religion, och det är budskapet att partiet vill initiera ett samlat arbete mot antisemitism i EU. Bland annat vill partiet att vittnesmål från Förintelsens offer sprids till ungdomar i hela unionen och att det ska synliggöras hur antisemitismen tar sig uttryck i dag.

Om judars utsatthet ses som en religiös fråga eller om det snarare är kulturellt går att diskutera.

Partiets toppkandidat, Alice Bah Kuhnke, har tidigare till Dagen berättat att MP vill motverka all from av rasism och intolerans, vilket inkluderar antisemitism. Länder som inte följer unionens gemensamma spelregler ska kunna utsättas för sanktioner.

– Allas lika värde och rätt ska främjas, försvaras och förankras.

Läs mer | Så ser Miljöpartiet på EU-valets fyra viktigaste frågor

Feministiskt initiativ

Feministiskt initiativ logga

Även Fi får med religion på ett hörn då de radar upp olika saker som inte ska vara diskriminerande. De skriver i sin valplattform att ”EU ska anta ett direktiv mot diskriminering på grund av ålder, religion och trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och könsidentitet och könsuttryck”.

Soraya Post, som toppar partiets EU-lista, har tidigare till Dagen sagt att religionsfrihet är en mänsklig rättighet som ska gälla för alla.

Läs mer | Så ser Feministiskt initiativ på EU-valets fyra viktigaste frågor

Slutligen finns det två partier som inte för in någon koppling till religion i sina valplattformar:

Socialdemokraterna

###

I S valplattform finns inga hänvisningar till religion.

Partiets toppkandidat, Helene Fritzon, har tidigare sagt till Dagen att hatbrott måste bekämpas hårdare samt att kyrkor och trossamfund har en given plats inom ramen för det civila samhället.

Men efter att ha sagt sig värna religionsfriheten ställde Helene Fritzon sedan även krav på trossamfunden.

– Vi anser att kyrkor och samfund ska leva upp till samhällets krav om demokrati, jämlikhet och alla människors lika värde.

Läs mer | Så ser Socialdemokraterna på EU-valets fyra viktigaste frågor

Vänsterpartiet

###

Inte heller V har sin valplattform någon skrivelse som går att koppla till religiösa frågor.

Partiets toppnamn, Malin Björk, gav dock ett långt svar på Dagens enkät vad Vänsterpartiet vill göra för att värna religionsfrihet och motverka hatbrott. Bland annat varnade hon för högerextrema och nationalistiska krafter och menade att Vänsterpartiet tagit stark ställning för religionsfriheten.

Malin Björk ville också lyfta fram sitt engagemang i EU-parlamentet.

– Jag har bland annat anordnat ett seminarium om muslimska kvinnors rätt att bära slöja utan att behöva utsättas för hat eller diskriminering. I EU i dag finns det tyvärr högernationalistiska grupperingar som endast vill förorda kristendom i Europa och fördömer andra religioner. Det är en farlig utveckling.

Läs mer | Så ser Vänsterpartiet på EU-valets fyra viktigaste frågor

Läs mer | Från antikristlig fara till en kristen union?

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig