Nyheter

Ulla Marie Gunner: En utmaning att locka fler män till gudstjänsterna

Kvinnor har traditionellt sett stått för mer av religiös utövning, och är dessutom större kulturkonsumenter. Så förklarar religionshistorikern David Thurfjell att fler kvinnor än män deltar i gudstjänster.

1 av 3

Det är svårt att få fram exakta siffror över könsfördelningen hos deltagarna i svenska gudstjänster. En undersökning visar dock att andelen kvinnor i gudstjänsterna i Svenska kyrkan är något fler (mellan 51 och 56 procent) än andelen män (mellan 44 och 49 procent), när 5 000 personer har tillfrågats de senaste sex åren.

Fler män lämnar

Jonas Bromander, docent i religionssociologi, uppger samtidigt att fler män än kvinnor begär utträde ur Svenska kyrkan. Förhållandet är 60 procent män och 40 procent kvinnor. Bland nya medlemmar i Svenska kyrkan är det tvärtom: 60 procent kvinnor och 40 procent män som går in, från tolv år och uppåt.

– Här kan man säga att det sker en successiv förskjutning. Det är också en tydlig utveckling att det är fler kvinnor än män som bli präster i Svenska kyrkan, säger Jonas Bromander.

Färre på gudstjänsterna

När det gäller antalet gudstjänstbesökare blir de färre totalt sett, uppger Jonas Bromander. Men här kan han inte se en trend att klyftan mellan könen ökar.

David Thurfjell, religionshistoriker och professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola, ger sin förklaring till det högre antalet kvinnor i kyrkornas gudstjänster:

– Min första tanke är att det är kvinnorna som traditionellt sett – och i många delar av världen och i religionshistorien – har stått för religiös utövning och förmedling, även om de inte har ingått i ledarskapet.

– Tittar vi på kultur i allmänhet är det också kvinnorna som går mer på teatrar, läser böcker, sjunger i kör och så vidare. Här måste exempelvis Svenska kyrkan ses som en kulturorganisation, säger David Thurfjell.

Han påpekar att det är kvinnorna som traditionellt oftast har ansvarat för den vardagliga religionsutövningen i hemmet – att be aftonbön med barnen, läsa Bibelns berättelser och att organisera jul- och påskfirande.

Hänger detta då per automatik ihop med gudstjänstbesöken?

– Det är inte en självklar koppling. Men kanske skapar detta ändå en större lojalitet och benägenhet att svara ja på frågan om religiösa traditioner ska föras vidare, säger David Thurfjell.

Ulla Marie Gunner, pastor och föreståndare i Immanuelskyrkan i Stockholm (Equmeniakyrkan), tycker det är svårt att veta varför fler kvinnor än män lockas till kyrkorna.

– Jag tror inte att kvinnor är mer andliga än män, men kanske har kvinnor förknippats mer med det andliga. Och kanske har kyrkorna varit någon form av fristad där kvinnor fått utrymme att göra saker, även om de inte varit starka i själva ledarskapet, säger hon.

Ulla Marie Gunner ser inte någon trend med minskande andel män där hon rör sig. Men hon menar att det ändå är en utmaning för kyrkorna att locka fler män till kyrkbänkarna.

– På 90-talet var jag med och breddade en söndagsskola där det var många tjejer. Vi lyckades få med fler killar genom att ta in många fler inslag, exempelvis rörelse, något som alla gillade.

Ser gärna exempel

Hon skulle gärna se nya innovativa exempel för att få med fler män också i gudstjänsterna, vid sidan av riktade mansgrupper och kvinnofrukostar med mera i kyrkorna.

– Jag tänker att rent generellt behöver vi vara tillåtande och ta upp olika teman och bildspråk i gudstjänsterna som gör att även män känner sig inkluderade, säger Ulla Marie Gunner.

Läs mer Frida Park: Männen håller på att överge kyrkan

Thomas Österberg

Thomas Österberg

Thomas Österberg är reporter och stf ansvarig utgivare på Dagen.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig