Nyheter

Skurups kommun får bakläxa om slöjförbud

Om kommunens klädpolicy tillämpas innebär det diskriminering, säger Diskrimineringsombudsmannen.

Skurups kommun har antagit en klädpolicy som innebär att huvudduk, burka och niqab inte ska vara tillåtet i kommunens förskolor och grundskolor. Men nu säger DO i ett färskt tillsynsärende att förbudet innebär religiös diskriminering om det tillämpas.

DO inledde tidigare i år en tillsyn mot Skurups kommun. Bakgrunden till ärendet är att Skurup antog en klädpolicy som gäller för den som är anställd i kommunens förskolor och grundskolor. Klädpolicyn antogs i december 2019. Kommunen skriver där att “huvudduk, burka, niqab och andra klädesplagg som har som syfte att dölja elever och personal” inte ska vara tillåtet.

Nu kommer DO:s beslut i ärendet. Där konstaterar man att klädpolicyn inte är förenlig med diskrimineringslagen, eftersom den innebär diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning. Visserligen skriver kommunen att klädpolicyn gäller alla plagg som har som syfte att dölja elever eller personal. Men, skriver DO i ett pressmeddelande, syftet är ändå att “just förbjuda religiöst präglade klädesplagg”.

Vissa undantag

Därmed krockar klädpolicyn med diskrimineringslagens förbud mot denna typ av diskriminering. DO skriver i beslutet att syftet med klädpolicyn blir tydligt i den motion som låg till grund för klädpolicyn. Där framgår det att förbudet riktar sig just mot religiöst motiverade kläder. Här används begrepp som “religiösa extremister”, och i rubriken talas inte om annan typ av klädsel än just huvudduk: “Huvudduksförbud i Skurups kommuns skolor och förskolor”.

Vissa undantag kan dock göras, skriver DO i ett pressmeddelande. Det handlar om situationer där ett sådant klädesplagg försvårar för elevers eller anställdas förutsättningar att genomföra utbildningsmoment eller arbetsuppgifter. Det kan till exempel finnas situationer där säkerhet eller hygien påverkas av klädval, och då ska det kunna göras undantag, menar myndigheten.

Skurups kommuns klädpolicy är just nu också föremål för ett överklagande i Förvaltningsrätten i Malmö. Där ska det göras en laglighetsprövning. Beslutet i kommunen har alltså inte vunnit laga kraft än. Men DO säger i sitt beslut att man ändå har “funnit skäl att slutföra sin tillsyn”.

Utövande av tron skyddat i lag

I beslutet redogör DO för hur man kommit fram till slutsatsen att slöjförbud kan vara diskriminerande. DO påpekar där att begreppet religion “ska anses innefatta såväl religiösa övertygelser, som ett offentligt utövande av tron” – och här stöder man sig på EU:s stadga om grundläggande rättigheter och på Europakonventionen.

“Friheten att utöva sin religion eller tro får enligt artikel 9:2 Europakonventionen endast underkastas sådana inskränkningar som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den allmänna säkerheten eller till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter”, slår DO fast.

Även Skurups kommun har använt sig av argument hämtade från EU-praxis i sin motivering till att kunna genomföra klädpolicyn. Men denna praxis “kan inte tolkas på det sätt som kommunen har gjort”, skriver DO.

Trots att DO nu alltså ger Skurups kommun bakläxa, har representanter för kommunen redan gått ut i medier och sagt att man tänker strunta i vad DO säger. Kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder (M) säger till TT (14 november) att han mer betraktar DO:s beslut som “ett inspel från myndighetshåll i ett försök att påverka den rättsliga processen”. Bolinder menar att DO inte borde ha inlett en granskning, eftersom det pågår en rättsprocess i Malmö.

---

Tre partier bakom klädpolicyn

  • SD, M och det lokala Skurupspartiet står bakom klädpolicyn, som är tänkt att vara en del av Skurups kommuns integrationspolicy.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig