Nyheter

Kyrkornas syn på samkönade äktenskap – år för år

Diskussionen om samkönade relationer har genom åren väckt starka känslor – både innanför och utanför kyrkorna.
Här listar Dagen viktiga årtal för nya lagar och när den inomkyrkliga debatten varit särskilt intensiv.

1944. Sverige avkriminaliserar homosexuella handlingar. Läggningen betraktas fortfarande som en sjukdom.

1974. En biskopsutredning i Svenska kyrkan skriver att det ur psykologiska synpunkter är angeläget att de homosexuella uppnår varaktiga och stabila förbindelser.

1979. Socialstyrelsen slutar klassa homosexualitet som en sjukdom.

1988. På kyrkomötet läggs en motion fram som uppmanar Svenska kyrkan att ta fram en välsignelseakt för samkönade. Frikyrkorna är vid denna tid enade i uppfattningen att äktenskapet enbart kan ingås av en man och en kvinna.

1995. Lagen som gör det möjligt för personer av samma kön att ingå partnerskap träder i kraft. Ännu finns ingen kyrklig välsignelseakt klar för dessa par.

2005. Svenska kyrkan inför en kyrklig akt för välsignelse över registrerat partnerskap. Kyrkomötet beslutar att kyrkan ska motverka diskriminering av personer på grund av sexuell orientering, och att kyrkan inte stötta verksamhet med syfte att “bota” homosexuella från deras läggning.

2005. Som svar på Svenska kyrkans välsignelseakt ger pingströrelsen ut skriften “Homosexualitet och kristen tro”, där man uppmuntrar homosexuella att leva i celibat.

2006. 60 000 personer skriver under kampanjen “Bevara äktenskapet”, i protest mot att göra äktenskapslagen könsneutral.

2009. Sveriges äktenskapslagstiftning blir könsneutral. Svenska kyrkan är nu skyldig att viga samkönade par. Däremot har enskilda präster – som tidigare – rätt att säga nej till vigsel av ett specifikt par, den så kallade väjningsrätten.

Norrmalmskyrkan, Stockholm

2009. Norrmalmskyrkan i Stockholm fattar – som första frikyrka i Sverige – beslutet att viga samkönade par. Norrmalmskyrkan är en baptistförsamling som tillhör Equmeniakyrkan. Senare följer bland andra Equmeniaförsamlingarna Abrahamsbergskyrkan och Immanuelskyrkan i Stockholm efter.

2017. Libris ger ut boken “Välkomna varandra”, som hade ett uttalat mål att få fler frikyrkor att bejaka samkönade relationer.

2019. Som svar på “Välkomna varandra” ger förlaget Apologia ut boken “Bekänna färg”, där kyrkorna uppmanas att stå fast vid den traditionella äktenskapssynen.

2020. Evangeliska frikyrkan (EFK) beslutar att på samfundsnivå inleda fördjupande samtal om samkönade relationer. Deltagare är en rad pastorer och teologer.

Immanuelskyrkan i Örebro.

2021. Immanuelskyrkan i Örebro, en av de största EFK-församlingarna, inbjuder till en provomröstning bland medlemmarna. Omröstningen visar att 80 procent av de röstande medlemmarna önskar att församlingen ska vidga sitt äktenskapsbegrepp till att även innefatta samkönade par.

Fler artiklar för dig