Nyheter

Livets ord övervägde civil olydnad om covidpass

“Att identifiera sig med id-kort för att komma in i kyrkan strider mot vår övertygelse”

När coronarestriktionerna nyligen skärptes planerade Livets ord initialt att kräva covidpass – utan att samtidigt kontrollera legitimationen. Men efter protester mot införandet av covidpass valde församlingen i stället att begränsa antal gudstjänstdeltagare.

Sedan den 12 januari krävs det vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster (dit gudstjänster räknas) med fler än 50 deltagare. Som Dagen berättade förra veckan har två av Sveriges största församlingar, Filadelfia i Stockholm respektive Hillsong, valt olika vägar. Filadelfiakyrkan har infört krav på vaccinbevis, vilket innebär att fler än 50 personer kan fira gudstjänst tillsammans, medan Hillsong firar många gudstjänster med maximalt 50 deltagare.

En annan av landets största församlingar, Livets ord i Uppsala, har likaså valt 50-gränsalternativet – dock med ett tillägg. På grund av storleken på församlingens gudstjänstlokal har myndigheterna nämligen godkänt att lokalen får delas in i olika sektioner och att 50 personer får finnas i varje sektion.

– Detta har vi stämt av med polisen i Uppsala som gett ok på den lösningen, säger Livets ords huvudpastor Jan Blom till Dagen.

Jan Blom, Livets ord.

Innovativ mellanväg

Församlingar som har valt att införa covidpass lyfter ofta fram behovet av minskad smittspridning. De som avstår covidpass betonar samtidigt ofta religionsfriheten.

Från början hade Livets ord tänkt välja en innovativ mellanväg – covidpass, men ingen kontroll av legitimationen.

– Vi kommer inte […] be besökare visa id, bara att få se vaccinbevis, sa Jan Blom till Världen idag den 14 januari.

Men redan två dagar senare meddelade Jan Blom att församlingen hade fattat ett nytt beslut som innebar att antalet gudstjänstdeltagare i stället skulle begränsas.

Svårtolkade regler

Enligt länsstyrelserna i Sverige, som ansvarar för att begränsningar och åtgärder utifrån den tillfälliga covid-19-lagen följs, måste en identitetskontroll ske i samband med uppvisande av covidpass. Det innebär att Livets ords initiala plan – som alltså aldrig blev verklighet – var otillåten.

– I det första läget så låg vi i en gråzon av civil olydnad då vi anser att identifiera sig med id-kort för att komma in i kyrkan strider mot vår övertygelse, säger Jan Blom till Dagen.

Tidigare har Jan Blom förklarat att omsvängningen skedde på grund av kritik mot införandet av covidpass. Till Dagen säger han att beslutet också hängde samman med att det inte hade gjorts någon avstämning med myndigheterna om hur de såg på möjligheten att kräva covidpass utan legitimationskontroll.

– Det inte är helt lätt för oss kyrkor att tolka alla regler och veta exakt vad som är tillåtet och inte. Dessutom gör polisen lokala avvikelser från regelverket. I vårt fall beroende på att vi har väldigt stora lokaler med separata ingångar och toaletter.

---

Fakta: Regler vid kontroll av vaccinationsbevis

  • Verifiera vaccinationsbevisets äkthet vid inpassage och förvissa dig om att det uppfyller kraven på vad som är ett godkänt vaccinationsbevis.
  • Förvissa dig om att vaccinationsbeviset har utfärdats till den som visar upp det.
  • Förvissa dig om att personer som inte kan visa upp ett vaccinationsbevis är under 18 år eller uppfyller särskilda medicinska skäl för att inte kunna vaccinera sig mot covid-19.
  • Ha en rutin för hur kontrollen av bevisen ska genomföras.
  • Skriftligt dokumentera och följa upp rutinen
  • Källa: Länsstyrelserna

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig