Nyheter

Örebro kommun går emot strömmen - välkomnar bidrag till kyrkor

“Enligt mitt sätt att se det är det självklart att de religiösa föreningarna utgör en viktig del av samhället”

Ungdomsmöte i Pingstkyrkan i Örebro som har öppnat igen efter pandemin.
Ett flertal kommuner har tagit det principiella beslutet att sluta ge bidrag till religiösa aktörer, även när verksamheten är mer allmänt hållen. Örebro är nu redo att göra tvärtom, att i sina regler slå fast att kyrkor och samfund ska kunna söka bidrag på samma villkor som andra föreningar.

Ska kristna scouter få bidrag av kommunen? När Göteborgs kommun sa nej år 2017 väckte det stor uppmärksamhet, även om beslutet korrigerades i efterhand. Men flera andra kommuner har brottats med samma fråga och allt fler väljer att av principiella skäl neka föreningar på religiös grund bidrag. Nyligen uppmärksammade Dagen det som sker i Enköping där Equmenias scouter inte längre får bidrag eftersom kommunen förtydligat att inga bidrag ska ges till politiska eller religiösa aktörer.

I Örebro gör man nu tvärtom. Kommunen har i sina nya riktlinjer för bidrag tagit fram en formulering som ska se till att allmänt hållen verksamhet som bedrivs av kyrkor och andra samfund ska ha samma rätt att söka bidrag som övriga föreningar.

Nationell debatt

Det hela började med att tjänstemännen tog fram ett utkast för ett uppdatera regelverket där de skrev in att inga bidrag skulle gå till föreningar som bedriver religiöst arbete. KD-politikern Lennart Bondeson, ordförande i kulturnämnden, reagerade på formuleringarna.

– Det finns en nationell debatt och många exempel i kommuner där man strypt möjligheten för religiösa föreningar att söka och få bidrag. Det är en utveckling som har varit väldigt negativ, säger Lennart Bondeson till Dagen.

– Enligt mitt sätt att se det är det självklart att de religiösa föreningarna utgör en viktig del av samhället och att de ska finnas med på civilsamhällskartan när det gäller de kommunala bidragen.

Även flera av Örebros kyrkor reagerade på “förbudsparagrafen” som sorterade bort dem när det gällde rätten att söka bidrag.

Religiösa inslag

Lennart Bondeson

Lennart Bondeson berättar att han lyfte frågan på politisk nivå och började argumentera för det rimliga i att ge kyrkor och samfund liknande regler som det övriga civilsamhället. Efter att frågan bearbetats har samtliga partier nått konsensus i följande formulering;

“En religiös förening kan beviljas bidrag för verksamhet som huvudsakligen inte har religiösa inslag”.

– Huvudsakligen är nyckelordet här, förklarar Lennart Bondeson, som inte nog kan betona ordets betydelse i sammanhanget.

Med den här formuleringen får religiösa aktörer möjlighet att ansöka om bidrag för verksamhet som handlar om scouting, musik, idrott och olika typer av kulturverksamhet. Gränsen för bidrag går vid gudstjänster, konfirmation, söndagsskola och liknande aktiviteter där själva poängen är de konfessionella inslagen.

– Vår formulering är bra för att den fokuserar på aktiviteten, inte på om en huvudman är religiös, säger Lennart Bondeson.

Tanken är att en frivillig andakt på slutet av en scoutkväll inte ska diskvalificera någon från att söka kommunala bidrag.

Viktig princip

Lennart Bondeson säger att för kyrkornas del så handlar det här inte bara om pengar, utan också om signaler och principer.

– De kommunala bidragen är inte avgörande för kyrkornas verksamhet, det handlar mer om hur det offentliga bedömer dem. Ska de placeras vid sidan av alla andra föreningar? Det är själva principfrågan.

Det handlar också om synen på religion: är det något som ska ses som något farligt och som barn helst ska skyddas ifrån - eller är det en positiv kraft i samhället som man bör stödja?

– Tyvärr finns det en ganska grund kunskap om religion i Sverige, även i politiska partier, där man ofta tar fram skräckexempel som Knutby för att peka på hur illa det kan gå. Men man kan inte utgå från ett sådant resonemang när det gäller föreningsbidrag, för till 99 procent gör kyrkorna ett arbete som är bra för unga, säger Lennart Bondeson.

Förebild för andra

De nya riktlinjerna för bidrag kommer snart att gå ut på remiss och formellt så kommer de att klubbas igenom under hösten. Lennart Bondeson hoppas att Örebro i och med detta ska kunna stå som exempel för andra kommuner i den här frågan.

– Jag vet flera kommuner som gör om sina riktlinjer och det har varit min höga ambition att som ordförande för kulturnämnden lyckas med det här, så att vi kan bli ett gott exempel för andra på hur man som kommun kan förhålla sig till kyrkor och samfund.

---

Fakta: Bidrag i Örebro

  • I slutet av maj ska Kulturnämnden i Örebro slå fast nya riktlinjer för bidrag till civilsamhället, för att sedan skicka ut dem på remiss.
  • Bland annat har man tagit fram en formulering som ska ge religiösa föreningar rätt att söka bidrag för verksamhet som huvudsakligen inte är religiös.
  • KD-politikern Lennart Bondeson hoppas att det här kan vara en modell som andra kommuner tar efter.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig