Nyheter

Ny delstatslag försvårar konversioner i Indien

Hindunationalister genomför särskilda antikonverteringskampanjer på juldagen

Delstaten Haryana inför en omfattande byråkrati för religionsbyten, med flera möjligheter att stoppa konversionen. Open Doors oroar sig för att Indiens centralregering kan komma att förbjuda konversion, vilket skulle få svåra följder för kristna, muslimer och andra minoriteter.

Liksom förra året denna tid, har den hindufundamentalistiska organisationen Vishwa Hindu Parishad (VHP) lanserat en anti-konverteringskampanj över jul och mellandagarna, i syfte att ”välkomna tillbaka” hinduer som ”tvingats” anamma kristendom eller islam. Det rapporterar bland annat Times of India.

Särskilda kampanjer arrangeras den 25 respektive 31 december, för att ”stoppa ondskefulla försök av kristna missionärer att omvända lättlurade hinduer till kristendom”, skriver tidningen.

Varningarna för att kristna missionärer mutar eller lurar ofta fattiga hinduer att omvända sig och på så sätt ”skär av dem från sina rötter”, som en hindunationalistisk ledare kallar det, duggar tätt kring de kristna högtiderna.

”Under ett par årtionden nu har julen inneburit problem för indiska kristna”, skriver den anglikanske ärkebiskopen Joseph D’Souza i Christian Post.

”Under helgerna ökar hinduextremisterna sina attacker mot kristna kyrkor och organisationer, alltid med samma anklagelser om påtvingade och falska konversioner”.

Konverteringsbyråkrati

En av de indiska delstater som nyligen infört en lag mot ”olagliga konversioner” är Haryana, i norra Indien.

Nu har man förtydligat hur konversionerna ska gå till framöver, berättar tidningen The Hindu.

Enligt en ny förordning ska alla som avser att övergå till en annan religion lämna in en ansökan till den lokala distriktsdomstolen, som sedan prövar ärendet. Här ska det framgå att den planerade konversionen är frivillig, utan inslag av ”misstolkande, våld, hotelser, otillbörlig påverkan, bedrägeri eller genom äktenskap”.

Det räcker heller inte att säga att man vill konvertera, utan man måste ange månadsinkomst, sysselsättning och hur länge man anser sig ha trott på den nya religionen. Dessutom måste man ange om man tillhör någon av de lägsta kasterna, och alltså kan misstänkas ha mutats till att bli exempelvis kristen.

Även den religiösa ledare som ”avser att arrangera konversionen” måste ansöka i förväg hos domstolen på en särskild blankett, och bland annat ange exakt hur ceremonin ska gå till.

Den planerade konversionen kungörs sedan av domstolen för allmänheten, så att alla som har invändningar kan inkomma med dem skriftligen, skriver The Hindu.

Max fem års fängelse

Om distriktsdomaren finner att konversionen strider mot lagen, eller att den i själva verket redan skett, lämnas ärendet över till polisen. Då hotar fängelsestraff i mellan ett och fem år, och höga böter.

Bedöms saken ha gått rätt till, får den som ska konvertera ett särskilt certifikat. Den som är missnöjd med domstolens beslut, även utomstående, har då 30 dagar på sig att överklaga. Bevisbördan, står det i förordningen, ligger alltid på den anklagade.

Ett tiotal delstater, bland annat Himachal Pradesh och Uttar Pradesh, har nyligen infört likande lagar.

Men den största oron bland dem som värnar religionsfrihet i Indien, är att regeringen inom kort väntas försöka stifta en nationell lag inte bara mot tvångskonversioner, utan mot konversioner överlag. Detta kan avläsas genom en rad ärenden vid landets Högsta domstol, förklarar Open Doors Indienexpert Yohan Murry i en artikel.

Bland annat har delstatsregeringen i Gujarat hävdat, i en inlaga till domstolen, att religionsfrihet inte bör omfatta rätten att förmå någon annan att byta religion.

– Statsapparaten skulle instrueras att övervaka kyrkorna, menar Yohan Murry, i det fall en lag mot konversion införs.

– Det är också möjligt att man försöker att definiera kristendomens tillväxttakt, varpå man försöker att bromsa den genom bland annat förföljelse. Alla kyrkliga aktiviteter som syftar till att stötta fattiga och marginaliserade socioekonomiskt, kommer också att uppfattas som ett sätt att lura människor till omvändelse.

Fler artiklar för dig