Nyheter

Vräkningarna ökar i Sverige visar ny rapport

Barnfamiljer drabbas hårt när allt fler mister sin bostad - i Västerås har vräkningarna ökat med 50 procent

På flera platser i Sverige blir vräkningar av hyresgäster allt vanligare. Samtidigt blir det allt svårare för den som drabbas av hemlöshet att få stöd och hjälp. Det visar Sveriges stadsmissioners färska Hemlöshetsrapport.

Hemlöshet fortsätter att vara ett stort problem i Sverige. Hur många som är drabbade är just nu ganska oklart, vilket påpekas i rapporten, som önskar uppdatering av statistiken. Den senaste räkningen gjordes 2017 och då uppskattades antalet vara runt 33 000, vilket motsvarar en stad i Falköpings storlek. Men sedan dess har hemlösheten troligen ökat. I siffran ingår inte människor från övriga Europa som vistas i en kommun men inte har lokal förankring, och inte heller ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som är placerade genom socialtjänsten.

Positivt att nationell strategi finns

Rapporten sammanfattar läget i Sverige just nu, och lyfter fram som positivt att det nu – vilket Stadsmissionen länge efterlyst – finns en nationell strategi för att motarbeta hemlöshet. I denna plan finns bland annat det koncept för att bryta hemlösheten som just Stadsmissionen tidigare fört fram och som är ett evidensbaserat sätt att arbeta, ”Bostad först”.

Men det finns också en rad tendenser i samhället av i dag som är oroande. Det gäller inte minst att vräkningar ökar. Mellan 2017 och 2021 har vräkningarna ökat med hela 20 procent i de kommuner som Stadsmissionen granskat. I Västerås är ökningen så hög som 50 procent. Särskilt oroande är det att fler barnfamiljer vräks: här är ökningen bland de undersökta kommunerna på hela 45 procent. ”Det är en problematisk samhällsutveckling när så många personer tvingas lämna sina hem, ofta utan att ha en säker plats att gå till” konstaterar Stadsmissionen.

Strukturell hemlöshet ökar

På minussidan finns också att den så kallade strukturella hemlösheten ökar. Den innefattar en allt större grupp av människor som inte lider av psykisk ohälsa eller missbruk, utan som lever i ekonomisk utsatthet med svag förankring på arbetsmarknaden. Att denna grupp ökar har Stadsmissionen beskrivit i tidigare rapporter.

I år har man sökt svar på frågan om kommunerna har blivit mer restriktiva i beviljande av stöd till människor i hemlöshet. Här visar rapporten att det inte har införts politiska beslut som gör att tröskeln att få stöd har höjts i kommunerna. Trots detta har det blivit allt svårare för berörda personer att få stöd, konstaterar rapporten. Hur och när stödet ges ser också väldigt olika ut i olika kommuner. Problematiskt är vidare att socialtjänstlagen inte styr och täcker insatser för den strukturella hemlösheten, samt att ekonomin i kommunerna får en allt mer styrande roll när det gäller beslut om insatser.

Svårare att få hjälp

”Min upplevelse är att avslagen har ökat, det har blivit striktare. Man vill ha så billig verksamhet som möjligt oavsett behov. Så är det hela tiden, att man behöver effektivisera. Det blir olyckligt när det blir kortsiktigt fokus”, säger en tjänsteman i rapporten.

Stadsmissionen efterlyser nu en rad åtgärder för att bekämpa den hemlöshet som drabbar inte minst barnfamiljerna mycket hårt. De viktigaste förslagen handlar om att riva trösklarna till en bostad för alla, att ingen ska vräkas och att skapa ”en socialtjänst som ger bostadslösa hopp”.

---

Fakta: 10 kommuner har granskats

  • Stadsmissionens rapport har granskat 10 av de 30 kommuner där Stadsmissionen har verksamhet. Granskningen har gjorts genom kommunernas policydokument, tillämpning och utfall kring hemlöshet.
  • Granskningen har också innefattat statistik över hemlöshet, vräkningar och biståndsbedömningar, samt anonyma intervjuer med seniora tjänstemän.

---

Fler artiklar för dig