Nyheter

Nu kan samfunden söka stöd för att motverka ensamhet

Efter ministers löfte: Samfund och församlingar kan söka ur pott på 98 miljoner kronor

Efter en regeländring har Socialstyrelsen nu gjort det möjligt för trossamfund och församlingar att söka statliga medel för att förebygga och bryta ensamhet. Tidigare har framför allt pensionsföreningar och studieförbund beviljats medel ur det särskilda bidraget.

Det var den 28 mars som förordning om statsbidrag för insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet breddades till att omfatta trossamfund och församlingar. Dessa har nu fram till den 5 maj på sig att ansöka om medel hos Socialstyrelsen.

När socialminister Jakob Forssmed (KD) berättade om satsningen för Dagen i mitten av mars, önskade han sig att “kreativiteten flödar i civilsamhället”, när det handlar om att bryta den ensamhet som många människor upplever.

Riktlinjerna till bidraget är också mycket allmänt hållna. Medel kan ges till aktiviteter “som bidrar till gemenskap och stimulans”, till “mötesplatser och kontaktytor mellan personer” och till sådant som gör att fler “kan engagera sig ideellt eller delta i verksamheter som anordnas ideellt”.

Tidigare har bidraget framför allt gått till pensionärsföreningar och lokala studieförbund, och ingen enskild summa har varit på över 300 000 konor.

Fler artiklar för dig