08 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Respekterar annat dopsätt men praktiserar baptism

Bildandet av Jävre Allianskyrka genom att Jävre Baptistförsamling (Evangeliska Frikyrkan, EFK) och Evangeliska Fosterlandsstiftelsens, EFS, missionsförening gick samman i en ny gemensam församling har uppmärksammats, bland annat av två skäl. Dels genom att det är första gången en EFS-förening förenas med en församling inom Evangeliska Frikyrkan dels genom att i intervjun med mig i Nya Dagen så halverades ett uttalande som ledde till att det blev helt fel tolkning av uttalandet.Församlingsbildningen har föregåtts av långt förberedelsearbete och många samtal lokalt men också i samfundsstyrelserna. Vid sådana samtal tas de teologiskt grundläggande dokumenten för EFK upp. De finns samlade i ”De troendes gemenskap”.Av självförståelsedokumentet från 1997 framgår att trossamfundet bygger på en teologiskt frikyrklig församlingssyn och av det ideologiska grunddokumentet från 1996 framgår att trossamfundet är baptistiskt, vilket förstås som att det bejakar troendeförsamlingens princip, en baptistisk dopsyn och allmänna prästadömet.Under senare tid har på lokalplanet en rad samgåenden skett av församlingar med olika historisk och teologisk tradition även vad beträffar församlingssyn och dopsyn (så kallade frikyrkoekumeniska församlingar eller samgående med församlingar i Svenska Missionsförbundet, SMF).I en tid av sekularisering och utmaningar mot den kristna tron och identiteten upplever många församlingar på lokalplanet att de gamla frontlinjerna är mindre aktuella. Det innebär att det nu händer att även församlingar som inte är teologiskt frikyrkliga i sin tradition utan kommer ur luthersk tradition (exempelvis EFS-förening) söker gemenskap och samgående med baptistiska församlingar i EFK. Församlingsordningen kommer då mer eller mindre tydligt att spegla bägge traditionerna.EFK:s styrelse respekterar av principiella skäl (respekten för lokalförsamlingarnas självständighet – kongregationalism) och ekumeniska skäl denna utveckling och är beredd att ta emot sådana nya församlingsbildningar som i samfundet samverkande församlingar. Samtidigt förutsätter EFK att det klargjorts i ovan nämnda samtal att samfundet förutsätter motsvarande respekt från församlingens sida för samfundets teologiska och historiska identitet, i vilken ingår att det är baptistiskt.Det innebär till exempel att församlingen inte aktivt verkar för att EFK:s angivna identitet som baptistisk ska förändras och för att andra lokalförsamlingar inom EFK ska börja tillämpa barndomspraxis. Det var just detta mitt uttalande handlade om. Jag förväntar mig att den nya församlingen inte propagerar för annat dopsätt i vårt samfund än det som våra grunddokument säger. Jävre Allianskyrka har valt en dubbel doppraxis av historiska skäl. Detta har vi genom styrelsens beslut visat respekt.

Fler artiklar från Debatt