17 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Ja till könsneutralt äktenskap är ett nej till barnens bästa

Det är förvånande att flera ledande politiker går i täten för att genomdriva könsneutral äktenskapslagstiftning och ge kvinnor rätt till insemination i samhällets regi.Utöver centerpartiet har företrädare för folkpartiet, socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet skrivit under yrkanden om detta, som riksdagens lagutskott har att ta ställning till. Dessutom har moderata samlingspartiets blivande partiledare Fredrik Reinfeldt uttalat sig positivt. Skälen som anges är att homosexuella diskrimineras genom att de inte får kallas äkta makar, att de inte får registreras i kyrkan och att lesbiska kvinnor inte har rätt till insemination.Jag förstår inte varför man skulle diskrimineras för att olika samlevnadsformer benämns olika och att de ingås på olika sätt. Jag förstår inte varför vi ska frånta barnen deras rätt till både mamma och pappa. I själva verket diskrimineras de som gifter sig genom att de betalar mer skatt än om de valde en annan samlevnadsform. Dessutom skulle de barn som blir till genom insemination diskrimineras – de får endast rätt till en av sina biologiska föräldrar.När det gäller registrering av partnerskap i kyrkan är avgörandet kyrkans, inte lagstiftarnas. Vi har inte statskyrka, och ska heller inte i något avseende inkräkta på religionsfriheten. Kyrkorna måste själva bestämma hur de ska agera.Vi har i dag tre samlevnadsformer som är olika till sin innebörd och karaktär: äktenskap, registrerat partnerskap och sambo. Äktenskapet är den juridiskt tryggaste samlevnadsformen, om man vill ha en stabil familjebildning. Det är bara hälften så vanligt att barn till gifta upplever en separation mellan föräldrarna, jämfört med barn till föräldrar som valt en annan samlevnadsform.Den naturrättsliga bakgrunden till äktenskapet är denna: Eftersom de biologiska föräldrarnas samliv är den direkta orsaken till att barnen blir till, så har också föräldrarna en naturlig skyldighet att ta ansvar för sina barn. De blivande föräldrarna proklamerar i vigseln sin kärlek och sin vilja till en beständig relation.  På detta sätt kan de barn som blir resultatet av de giftas samliv få sina behov av gemensam omvårdnad tillgodosedda och få växa upp med både en manlig och en kvinnlig förebild.Äktenskapet utgör därmed grunden för familjebildning. Dessutom regleras förhållandet mellan parterna genom äktenskapsbalken, som är ämnad att ge barn och föräldrar trygghet i sin relation. Äktenskapet har utöver dessa funktioner andra innehållsliga värden som gör det till en trygg samlevnadsform. Alla som ingår äktenskap avser inte eller kan inte skaffa barn, men de väljer den formen för dess egen skull.Alla barn får inte växa upp med båda sina föräldrar. Men samhället ska inte medverka till att skapa familjer där barnet inte har någon möjlighet att utöva sin rätt till både mamma och pappa. Det är en sak att hjälpa och stödja alla sorters familjer, en annan sak att vara med och skapa familjer i vilka barnen löper större risk att inte få den trygghet och stabilitet de behöver för sin utveckling och mognad.”Familjestabilitet har ett värde även om antagligen inte alla anser det i dag”, skriver professor Anders Agell (Kristdemokratisk Debatt, 1/2003). Också för mannen och kvinnan kan stabiliteten i ett förhållande vara av stort värde, enligt Agell. Han skriver: ”Även om vi måste acceptera sociala förändringar och nya attityder hos människorna finns det anledning till oro för kärnfamiljens stabilitet i Sverige.”En fungerande kärnfamilj erbjuder den förhållandevis säkraste miljön för barnens personliga och sociala utveckling, enligt professor Lars Dencik. Professor Torsten Huséns arbeten om barns uppväxtförhållanden pekar i samma riktning.Genom att genomdriva lagstiftning där vi redan innan barnet är fött fråntar det rätten till båda sina biologiska föräldrar har vi glömt bort barnets bästa. Vuxna har inte rätt till barn, men barn har rätt till föräldrar.  Vi ska inte skapa ett samhälle där barnen blir mer osynliga. I stället bör vi begrunda hur samhällsbygget bör ske för att ge våra barn och barnbarn en god och stabil grund för sina liv. En sådan grund skapas inte av kortsiktiga, egoistiska önskningar om att tillfredställa vuxna människors behov. En sådan skapas genom en förnuftig analys med utgångspunkt i vunna erfarenheter, i forskning och naturrättens principer.Det är självklart att varje liv i första hand ska tas om hand av dem, vars handlingar har gjort att detta liv tillkommit. Det ansvaret bör var och en inse som medverkar till att ett barn blir till. Lagstiftningen ska utgå från barnens bästa snarare än från enskilda vuxnas önskningar.Jag är övertygad om att de partier som driver frågan om könsneutrala äktenskap – c, fp, v, mp och s – inte till fullo har sina väljares stöd. Jag tror inte heller att moderata samlingspartiets väljare självklart är beredda att stödja Fredrik Reinfeldts uppfattning.Under våren begärde ett antal organisationer företräden inför lagutskottet i frågan om könsneutrala äktenskap. Det föranledde en bordläggning av ärendet, som också omfattar yrkandet om att lesbiska kvinnor ska ha rätten till insemination. Nu finns tid för svenska folket att påverka politiker och att visa sin mening om könsneutrala äktenskap innan lagutskottet ska besluta i frågan. Jag vädjar till alla att engagera sig i en fråga som rör grunden i samhällsbygget. Det är allvarligt om ett skikt i samhället genomför lagförändringar som inte har stöd hos medborgarna.Jag må beskyllas för att vara konservativ, obekväm och se bort från populära trender. Men det är vi som skapar framtiden. När gränserna för vad det sunda förnuftet kan acceptera är överträdda, då krävs en bromsande kraft som förhindrar en utveckling vars konsekvenser få kan ta ansvar för.

Fler artiklar från Debatt