15 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Samverka med universitet om pastorsutbildningen

Lärare och herdar på olika teologiska utbildningsnivåer i trossamfunden behövs i dag i takt med att församlingsmedlemmarnas utbildningskompetens höjs. Det påpekar Nya Dagen förtjänstfullt på ledarplats den 15 augusti. Där talas också om en nödvändig samverkan från trossamfundens sida för att leva upp till Högskoleverkets krav på undervisning med forskningsanknytning.Vilka lämpliga samarbetspartners finns då för samfunden för att nå det målet?Nya Dagen föreslår bildandet av en gemensam teologisk högskola i samverkan mellan pingströrelsen, Evangeliska Frikyrkan och Svenska Alliansmission. Skulle det kunna lösa kraven på tillräcklig forskarkompetens med Högskoleverkets mått mätt? Eller finns det i detta förslag inte uttalade men avgörande teologiska skäl, som talar för alliansen?I ledaren konstateras att Högskoleverket har berättigade krav på en grundutbildning med forskningsanknytning. Självklart gäller detta även samfundens teologiska högskoleutbildning. Studenterna kan likaså ställa berättigade krav på en utbildning som inte bara kortsiktigt innebär en fullvärdig grundutbildning utan även på längre sikt gör det möjligt – för dem det passar – till fortsatt forskarutbildning. Därför är kraven på samarbetspartners så viktig.Det är mot denna bakgrund märkligt att Nya Dagen nu föreslår bildandet av en ny teologisk högskola med de tre trossamfundens samverkan. Det är ju inte på det kvantitativa området som behoven ur forskningssynpunkt i första hand finns. Det är på det kvalitativa området.Detta nygamla högskoleförslag tycks mera vara kyrkopolitiskt än utbildningspolitiskt betingat. I själva verket ingår det i ett avdammat förslag från början av 1990-talet med mycket långtgående visioner. Då arbetade ekumener från dessa tre vid den tiden så kallade Petrussamfund inte bara för en gemensam pastorsutbildning. I visionen ingick även en gemensam press, och i slutändan ett gemensamt trossamfund. Delvis har man lyckats förverkliga den Petrusvisionen. Nu tycks den fortfarande leva på Nya Dagens redaktion i vid omfattning.Nu återstår alltså frågan om gemensam pastorsutbildning och bildandet av ett gemensamt trossamfund. Argumenten för ett förverkligande av detta är emellertid alltför bräckliga.I början på 1990-talet fanns samtidigt ett remissförslag om en teologisk högskoleutbildning för i första hand pingströrelsens pastorer. Där skisseras en teologiskt fullvärdig högskoleutbildning med bibehållen pingstprofil. Där finns också konkret förslag om samverkan mellan pingströrelsen och i första hand landets teologiska fakulteter, liksom med till exempel THS och utländska universitet med karismatisk inriktning.Det förslaget var förankrat både hos utbildningsansvariga vid universiteten i Lund, Uppsala och Umeå och hos ett stort antal pingstförsamlingar. I det utbildningsklimat som rådde inom pingströrelsen vid den tiden blev tyvärr förslaget utmanövrerat som alltför hett kyrkopolitiskt stoff. När Nya Dagen nu på nytt återkommer till den gamla Petrusvisionen om en gemensam pastorsutbildning på högskolenivå finns det all anledning att påminna om det alternativ för pingströrelsen som remissförslaget innebär.Vid kommande bearbetningar och anpassningar till Högskoleverkets krav vid PTS (Pingstförsamlingarnas Teologiska Seminarium) bör undervisningsansvariga inom pingströrelsen på nytt erinra sig innehållet i remissförslaget. Det är inte bara ur samarbetssynpunkt utan framför allt ur teologisk synpunkt betydligt bättre anpassat för blivande pingstpastorers berättigade krav på en teologisk högskoleutbildning med forskningsanknytning än förslaget om en ny teologisk högskola enligt Nya Dagens modell. GÖTE OLINGDAHLNya Dagen svarar:Som framgick omedelbart efter den mening i ledaren som Olingdahl kommenterar är vi inne på samma linje. Vi skrev så här: "Om man dessutom vill se sin uppgift i ett större perspektiv behövs många kloka samarbetsformer med högskolor av olika slag, både inom och utom landet." Vi menar att det vore en styrka om ett sådant samarbete kunde byggas ut med en samverkan mellan de nämnda tre rörelserna som grund.

Fler artiklar från Debatt