20 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Christer Sturmark vill att hans egen religion ska ha monopol

Christer Sturmark är en djupt religiös människa, det framgår av debattartikeln i Dagen den 7 juli. Hans religion kallas sekulär humanism. Dess gud är människans förnuft och dess viktigaste budord är att man inte ska vara ”dogmatisk”.Dogmatisk är man, om man tror på något som inte är underställt människans förnuftiga bedömning. Sådant som övernaturliga krafter eller absoluta, oföränderliga värden. Etiska normer ska i stället grundas på ”förnuftet”, vilket bland annat innebär att de kan ändras från dag till dag. Det kallas för att de är stadda i dynamisk utveckling.Sturmark är dock så pass tolerant att han vill tillåta dogmatiska människor och rörelser att finnas. Men de får inte ha något inflytande.Deras idéer och värderingar ska förvisas till privatlivet. I fråga om statens och det offentliga samhällets normer ska Sturmarks religion ha monopol och utgöra det grundläggande paradigmet.Till stöd för detta totalitära maktanspråk ger Sturmark en rad exempel på dåliga saker som skett i religionens namn, dock utan att ens försöka visa att de orsakats av religionen – det synes vara självklart och underförstått.Han glömmer dock att ge exempel på de många dåliga saker som skett i folkets, rasens, förnuftets, demokratins, humanismens, vetenskapens eller den för tillfället rådande politiska -ismens namn.Att tillskriva den egna uppfattningen ställning som utgångspunkt och grundval, och kräva att den ska ges tolkningsföreträde, vittnar om en stor dogmatisk trångsynthet. Sturmark vill förvisa alla religioner utom sin egen till privatlivet. Men religioner är inte plagg som man kan ta av sig eller sätta på sig efter behag när man vistas i olika miljöer.Om Sturmark efterlyser fredlig samexistens mellan sekulärhumanism och andra religioner, har han mitt stöd. Men det förutsätter att han är beredd till ett utbyte på lika villkor, där exempelvis en kristen synpunkt, grundad i Bibeln och den kristna traditionen, inte avfärdas som irrelevant och privat.Sist och slutligen är det ju inte ideologier som verkar i samhället, utan människor. Människor som har olika värderingar och föreställningar om verkligheten.
Fler artiklar från Debatt