13 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Kristen etik ska förbli grundläggande för kd

Tidningen Dagen hävdade på nyhetsplats den 6 juli att det var en medveten strategi från partiledningens sida som låg bakom förslaget att slopa begreppet ”kristen etik” i partistadgarnas portalparagraf. Målet för denna påstådda strategi skulle enligt tidningen vara att locka väljare.Den beskrivning av partiledningens interna resonemang och arbete som tidningen ger, är inget som vi känner igen oss i.Kristdemokraterna är, och kommer att förbli, ett parti som är fast förankrat i den kristna etiken och människosynen. Liksom ett träd med förtvinade rötter lätt blir ett byte för vädrets makter, kommer ett parti utan en fast förankring i en god värdegrund att kastas både åt höger och vänster av opinionsvindarnas växlingar. En politik som hela tiden bedrivs med ett finger i vädret för att känna av vindens växlingar ligger inte för oss. Det är inte ett sätt att föra politik som Kristdemokraterna ska anamma. Den typen av politisk ryggradslöshet kan socialdemokraterna och Göran Person fortsatt få ha monopol på i Sverige.Den kristdemokratiska idétraditionen är en självständig politisk-filosofisk skola, skild från socialism, liberalism och konservatism. Kristdemokrati är demokrati byggd på den människosyn och värdegrund som i vårt land inspirerats och förvaltas av den kristna traditionen.Kristdemokratisk politik handlar inte om att vinna tiondelar av procent i den ena eller den andra opinionsmätningen. Kristdemokrati handlar om att bedriva en politik som alltid sätter människovärdet och de etiska grundvärdena i centrum.Detta är något som ingen enda person i partiet – i alla fall inte som vi kunnat höra – vill ändra på. I denna värdegrund ligger kristdemokraternas roll. Utan dessa värden har vårt parti inget specifikt existensberättigande. Men med dessa värderingar är vi väl rustade att möta de politiska utmaningar som ligger framför oss. Det finns långt fler människor som delar våra värderingar än som hittills röstat för dem. Vi ska inte späda ut värderingarna. Vår uppgift är att spä på genom att knyta till oss alla de som faktiskt delar våra värderingar.Vi är glada över de beslut som vi gemensamt fattade på rikstinget i Borås.Vi är glada över att partiet i total enighet står bakom beslutet att vi fortsatt ska verka för ett samhälle byggt på kristen etik och människosyn.Vi är glada över de inspirerande och livfulla debatterna om de rapporter som presenterades. Och vi är övertygade om att vi, med de samtal vi haft under rikstinget, kommer att kunna fortsätta att utveckla och förtydliga vår politik, bredda och berika partiet med nya medlemmar och förtroendevalda och tillsammans med de övriga borgerliga partierna vinna regeringsmakten i valet 2006!Göran Hägglundpartiordförande (kd)Maria Larssonförste vice partiordförande (kd)Mats Odellandre vice partiordförande (kd)Svar direkt:Dagens beskrivning av turerna kring kristdemokraternas nya partiprogram byggde bland annat på uttalanden av biträdande partisekreterare Ingrid Strömbom. Hon var aktivt involverad i arbetet med de nya formuleringarna och berättade öppenhjärtigt om tankarna bakom dem.Om Hägglund, Odell och Larsson inte känner igen sig i den beskrivningen framstår det mer som ett internt kommunikationsproblem inom partiet än något som tidningen kan lastas för.  Dagens redaktion
Fler artiklar från Debatt