17 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Fyrpartiregering i Kalmar har gett kortare vårdköer

Valet i september 2002 var historiskt. Efter nio år med socialdemokratiskt styre tog en borgerlig majoritet över i Kalmar län.År 2002 var handlingsutrymmet begränsat. Ekonomin hade under de nio åren med socialdemokratisk ledning gått med stora underskott, som ackumulerats till minus 1,2 miljarder. Skatten var bland rikets högsta. Löneläget bland befolkningen var näst lägst i riket. Länets befolkning hade minskat med omkring 10 000 personer på tio år.I detta läge tog de fyra borgerliga partierna över i oktober 2002. Ett samverkansdokument arbetades fram. Målsättningen var ekonomi i balans, närsjukvård med särskilt ansvar för de äldre, ett öppnare landsting med inriktning på samarbete, mångfald av driftformer samt ökad tillgänglighet med vård i tid.Hur har det då gått, efter halva mandatperioden? Vi vill ge några exempel som belyser läget i halvtid.För det första har vi fyra borgerliga partier i Kalmar län bevisat att vi kan samarbeta. I varje fråga som har varit föremål för beslut i landstinget har vi kunnat enas.För det andra vill vi peka på fyra tydliga plusvärden i vårt landsting: Patienternas inställning till landstinget, kortare vårdköer, ekonomisk balans och minskning av läkemedelskostnader. Detta är exempel på fyra områden som har stor betydelse för länets invånare och som visar att vi är ett framgångsrikt landsting.I olika mätningar hamnar landstinget i Kalmar län i topp bland landets 20 landsting. Detta kan inte vara en slump. Vårdbarometern, som Landstingsförbundet ansvarar för, mäter tillgänglighet och god service. I dessa mätningar placeras Kalmar län på plats ett till tre när det gäller bemötande och god tillgänglighet. Vårdkonsumentindex är ett nytt sätt att betygsätta landstingen på som tagits fram av Timbro Hälsa. När man gjorde den första rankningen våren 2004 hamnade landstinget i Kalmar län på första plats.Under dessa två år har vårdpersonalen aktivt arbetat för att korta köerna och låta fler patienter få den sjukvård man väntar på. I april 2002 fanns 3 584 patienter som väntade på att få komma till behandling/ operation. Två år senare har den siffran sjunkit till 1 743 patienter.Detta innebär att vi nu på våra tre sjukhus har kortat köerna för behandling och operation med 1 800 patienter. Detta är en positiv utveckling som vi vill ska fortsätta och som skapar trygghet inom sjukvården.Socialdemokraterna lämnade efter sig ett resultat för år 2002 på minus 197 miljoner kronor. Detta lyckades vi i vårt första bokslut vända till ett plus på 19 mkr för år 2003. Bokslutet var det bästa resultatet och den kraftigaste upphämtningen i hela Sverige, bortsett från landsting som höjt skatten. Genom försäljning av fastigheter har dessutom låneskulden minskats.Vi har goda skäl att hävda att vi har kontroll på ekonomin. För 2004 beräknas dock ett underskott på cirka 100 mkr. Detta beror främst på att skattekraftprognosen och statsbidragen försämrats med cirka 75 mkr sedan budgeten fastställdes i november 2003.  Prognosen för 2005 visar däremot ett överskott utifrån nuvarande förutsättningar.Slutligen finns skäl att lyfta fram vårt landstings positiva utveckling inom läkemedelsområdet. Läkemedelskommittén har gjort ett bra arbete. Därför är landstinget i Kalmar län våren 2004 mest framgångsrikt i hela riket beträffande minskning av läkemedelskostnaderna.En fråga som fått stort utrymme i medierna är entreprenader i olika former. Den borgerliga majoriteten har fört och för samtal med intressenter för alternativa driftformer. Vi har för avsikt att inom kort pröva entreprenad för några vårdenheter i länet.På samma sätt som vi försökt klara av de punkter som vi redovisat ovan går vi nu vidare på område efter område. I den nyligen beslutade förändringen av primärvården har den borgerliga majoriteten gjort ett antal viktiga markeringar. Vi har särskilt värnat om den äldre delen av befolkningen och deras behov av närhet till hälso- och sjukvård. Beslutet är utformat för att behålla distriktssköterskemottagningar på alla orter. Likaså finns alla vårdcentraler kvar utom en. Nästa steg är att fördjupa samverkan med länets kommuner för att så långt som möjligt garantera att ingen patient hamnar mellan stolarna.De beslut landstinget tagit om besparingar har varit svåra men nödvändiga för den framtida sjukvården. Vårdpersonalens insatser under dessa omständigheter är värda ett särskilt erkännande. När vi ser fram mot 2005 kan vi göra det med en tydlig inriktning att forma ett landsting där närhet till vården samt kvalitet och trygghet blir hörnpelare för framtiden.

Fler artiklar från Debatt