13 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Svenska folket respekterar religionens samhällsroll

nKan kyrkorna och religionerna ge något i dagens moderna samhälle? Svaret på denna fråga måste vara öppenhet, gemenskap och det livs-innehåll som en trosuppfattning innebär.Framtidsforskare ger oss ibland bilden av ett samhälle som alltmer präglas av individualisering. Människor blir mer inriktade på sin egen situation, och vi har fått nidbilder som ”undertröjemannen” – han som sitter framför tv:n med mat  och dryck i stället för att bry sig om familjen,  och ”kokongparet” – han och hon vill bara  vara för sig själva och bryr sig inte om att engagera sig.Mot dessa nidbilder och alla andra individualiseringstendenser så behövs det positiva motkrafter, och här kan kyrkan spela en stor roll. Kyrkorna kan erbjuda en plats för gemenskap i gudstjänster och vardagsaktiviteter. För att detta ska fungera så måste människor känna sig berörda och sedda när de kommer till kyrkorna. Det får inte vara ett producent–konsumentförhållande, utan alla skall få känna sig behövda och delaktiga. Alla människor är värdefulla och kan något – det måste genomsyra all verksamhet.Öppenhet är ett nyckelord i sammanhanget. Psalm 90 i psalmboken uttrycker detta genom orden: ”Blott i det öppna har du en möjlighet – låser du om dig, kvävs och förtvinar du.”Kyrkorna måste visa öppenhet och ta emot alla oavsett hur långt de hunnit på trons väg. Sökare, tvivlare, troende – svenskar och invandrare – det är mångfalden som ger dialog och gemenskap. Dialogen med de religioner som tack vare de nya svenskarna kommit nära oss är oerhört viktig. Vi kan förenas i kampen för mänskliga rättigheter och i uppfattningen att en tro på Gud ger livs-innehåll.nNär det som inte får hända ändå händer – vid kriser och katastrofer– så gör de olika religionernas företrädare en insats som inte nog kan värderas. Samhället har de senaste åren upptäckt att det inte räcker med polis, räddningskår, socialtjänst och sjukvård när olyckor och kriser uppstår. Då aktualiseras de svåra livsfrågorna, och då behövs människor som är beredda att lyssna och hjälpa.Ekumeniken – samarbete mellan de olika kyrkorna och religionerna – är uttryck för vår önskan att ta ett större samhällsansvar. Även om det från vissa håll har påståtts att vetenskapen måste ta upp kampen mot religionen, så tror jag inte denna uppfattning är representativ för svenska folket. Jag märker både som präst och politiker att det i dag finns en stor förväntan på religionens roll i det dagliga livet. Det finns en längtan efter andlighet – efter ett livsinnehåll.nReligionerna och kyrkorna får vara budbärare om att gudstron är en möjlighet och att varje människa är unik och behövs för att vårt samhälle skall kunna utvecklas i rätt riktning. Religionen och kyrkan har en etablerad plats i dagens Sverige och respekteras av de flesta i vårt land. Nu är det upp till de olika samfunden att svara upp emot de förväntningar som finns, och i detta viktiga arbete är öppenhet ett led-ord.  
Fler artiklar från Debatt