05 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Bibelns Gud konkurrerar inte ut de allra svagaste

Den senaste veckan har det i Dagen debatterats om hur kristna ska förhålla sig till vetenskap i allmänhet och evolutionsläran i synnerhet. Finn Falck skriver att ”kyrkorna gömmer sig eller vänder taggarna utåt” i denna fråga (4 oktober). Tyvärr måste jag i allt väsentligt ge honom rätt. Det finns dock en allkristen förening i Sverige, Genesis, som har specialiserat sig på den bibliska skapelsetron och dess relation till evolutionsläran. Som talesman för föreningen önskar jag ge ett bidrag till debatten.Roland Sennerstam argumenterar för att vi måste hitta ett sätt att förena biologi med skapelseteologi (7 oktober). Jag håller med. Men många med denna ambition verkar mena att vetenskapen alltid har rätt och att vi måste hitta ett sätt att justera vår bibeltro efter denna. Man tror till exempel att forskning bevisat att människan har gemensamt ursprung med aporna och tillskriver därmed, medvetet eller omedvetet, högre tillförlitlighet till den vetenskapliga metoden än till Guds ord. I verkligheten är det dock precis tvärtom.Jag vill till och med gå ett steg längre och påstå att Bibeln omöjligt låter sig förenas med evolutionsläran. Detta gäller på två plan. På det vetenskapliga planet gör evolutionsläran en del tolkningar som inte går att förena med Bibelns skapelseberättelse, och på det teologiska planet kan inte evolutionens drivkrafter lieras med Bibelns gudsbild. Jag exemplifierar båda områdena.Enligt evolutionsläran har alla livsformer utvecklats i små steg allt från bakterie till människa. Om detta är riktigt borde vi hitta utvecklingssekvenser av organismer i det fossila materialet. I kontrast mot detta läser vi i Bibeln att Gud skapade ”inom sina slag”, vilket borde avspeglas bland fossilen som fullt färdiga djur utan utvecklingssekvenser före eller mellan dem.Vad säger då fossilen? Jo, grupperna finns men sekvenserna saknas, vilket stärker Bibelns trovärdighet samtidigt som det förvandlar utvecklingsläran från empirisk till spekulativ vetenskap. Trots det vi får höra i media och skola, så gäller denna avsaknad av mellanformer även mellan apor och människor. Utan evolutionistiska förutfattade meningar finns därför all anledning att tolka det vi hittar som antingen hundraprocentiga människor eller hundraprocentiga apor.Då slaget om fossilen är förlorat har forskarna på senare tid i stället börjat studera cellen och dess kärna för att här försöka finna lämningar av den biologiska utvecklingen. Finn Falck menar att man på detta sätt lyckats bevisa att allt levande är släkt och har samma ursprung, vilket dock inte är riktigt.Vad biologerna gör är att jämföra likheten hos vissa proteiner mellan olika djurgrupper och med antagandet att likhet beror släktskap, gruppera dessa i utvecklingsträd. Men observera att detta resonemang redan antar evolution, och kan därför inte användas för att bevisa densamma. Vad man funnit i cellen är helt fantastiska konstruktioner som inte kan ha någon annan förnuftsmässig förklaring än att de är designade av en övermänsklig intelligens.Detta var två exempel på att den ökade biologiska kunskapen styrker den bibliska berättelsen, i stället för att utmana den vilket Roland Sennerstam felaktigt menar. Men vid sidan av detta vetenskapliga resonemang finns en ännu viktigare orsak till att Bibeln och evolutionsläran är oförenliga. Den har med gudsbilden att göra.Om Gud skapat genom evolution så ligger han bakom en årmiljoner lång kedja av dödande, ätande och utkonkurrerande av den svage. Detta är inte Bibelns Gud, som är full av kärlek, liv och omsorg om den svage. Då han kom till oss på jorden i Jesus, uppmanade han oss att ta hand om den sjuke och kraftlöse. Är inte detta ett underligt anspråk om jag har hela min existens som art att tacka för att jag tidigare slagit ihjäl honom? Och i evolutionsläran är döden både naturlig och nödvändig för att människan som art ska ha kommit till. I Bibeln däremot är döden en katastrof som är ett resultat av människans synd.Minst förlikningsbara blir evolutionsläran och Bibeln då de ska förklara Jesu verk. Från Bibeln vet vi att Jesus dog i vårt ställe, för att vi skulle slippa detta nödvändiga resultat av synd. Men vilken plats har Jesus i ett evolutionistiskt scenarium där döden är naturlig?Jag menar alltså att det är varken vetenskapligt nödvändigt eller teologiskt möjligt att förena evolutionsläran med Bibeln. Kyrkorna måste göra rent hus med detta mänskliga tankefundament och låta Gud få tillbaka sin plats som universums Skapare, den svages Beskyddare och mänsklighetens Frälsare.

Fler artiklar från Debatt