17 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Skatt kan inte bytas ut mot avgift

Genom byte av namn på pålagan framstår kanske fastighetsskatten som avskaffad. Men kommunala avgifter får huvudsakligen uttas av medborgarna bara när avgiften motsvaras av en nyttighet.

Kristdemokraterna,
som återkommande uppger sig önska ett hederligare Sverige, bör för sin egen hederlighets skull låta bli att blåsa väljarkåren med en förvirrande retorik om att kd nu åstadkommit ett avskaffande av fastighetsskatten.
Rätteligen utgör kristdemokraternas ”fastighetsavgift” en skatt, varför partiets mångåriga och pompösa utfästelser att fastighetsskatten ska slopas och ersättas av en avgift får anses utgöra ett stycke saftigt valfläsk. Ett oreflekterat, envetet och tidsutdraget fasthållande vid ett uppenbart tvivelaktigt förslag om fastighetsavgift gör att kd framstår som en onödigtvis trilskande krångelpart i allianssamarbetet.
Kristdemokraterna har under många års tid drivit frågan att den statliga fastighetsskatten ska ”slopas” och ersättas av en låg kommunal avgift. Sedan 2002 har jag återkommande försökt få kristdemokraterna att förstå att en generell kommunal avgift utan anknytning till specifika nyttigheter för fastighetsägaren, ej kan införas (utan ändring i grundlag) och att, om en sådan avgift ändå införs utan grundlagsändring, så utgör den ”avgiften” en skatt.
I ett tidigt internt
men publicerat kd-förslag framfördes idéer om att den nya kommunala avgiften, utformad som en slags generell kommunal avgift, skulle bidra till att täcka kostnader för tre kommunala ändamål: 1) Gator, vägar och parkering, 2) räddningstjänst samt 3) fysiskt och teknisk planering och bostadsförbättring.
Kristdemokraterna förbisåg hela tiden när de sedan utvecklade och drev sin avgiftslinje det grundläggande i sammanhanget, nämligen att kommunala avgifter i egentlig mening huvudsakligen och ibland får uttas av medborgarna bara när avgiften motsvaras av en nyttighet som just den avgiftsbetalande kan tillgodogöra sig. Exempel på en sådan avgift för fastigheter utgörs av sophämtningsavgift.
Nu har det klarlagts
som redan från början borde ha varit uppenbart också för kristdemokraterna. I aktuell PM från Finansdepartementet avsnitt 4.1 skrivs att ”Den aktuella avgiften utgör i statsrättslig mening en skatt. Den bör benämnas kommunal fastighetsavgift” och ”Ett skäl för benämningen fastighetsavgift är att det manifesterar skillnaden mot den tidigare, starkt kritiserade fastighetsskatten. I kombination med ordet kommunal förstärker dessutom ordet fastighetsavgift åtskillnaden mellan den nya avgiften och den statliga fastighetsskatten.”
Finansdepartementet går här kristdemokraterna med flera som säger sig vilja avskaffa fastighetsskatten något lite till mötes. Genom byte av namn på pålagan framstår måhända fastighetsskatten som historisk och avskaffad. Namnbytet innebär att svärandet hos kristdemokraternas ordförande Göran Hägglund automatiskt minskar.
I ett försök till skämt har Göran Hägglund i en intervju angivit att hans mest använda svordom är ”fastighetsskatten”. Det återstår att se om han framdeles kommer att infoga ordet ”fastighetsavgift”, som ju är det nya namnet på fastighetsskatten, i sin svordomsvokabulär.
Vi är med
det nya systemet tillbaka i ruta ett, det vill säga i ett fastighetsskattesystem där storleken på uttaget av fastighetsskatt - utan någon koppling till nyttigheter som enskilda fastighetsägare erhåller - ska hanteras över tid.
En smula märkligt är det att de övriga allianspartierna lät kristdemokraterna dra in dem i en tidskrävande holmgång rörande något som i all enkelhet borde ha hanterats utifrån vad det är fråga om, det vill säga en skattesänkning.
Det är givetvis
bra att fastighetsskatten sänks. Mindre bra för kristdemokraterna är att deras i sammanhanget och visavi sina allianspartners halsstarriga förhållningssätt sannolikt gett partiet minskat manöverutrymme i alliansen för sina klassiska hjärtefrågor.
Fler artiklar från Debatt