17 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Svenska kyrkans respekt för andra kyrkor

Det är märkligt
att så många av Svenska kyrkans företrädare kämpar för att andra kyrkors medlemmar ska tillhöra Svenska kyrkan. Det rimliga är väl att man väljer en kyrka som man upplever vara sitt andliga hem. Det skulle vara fjärran för mig som pastor att agera för att kyrkoaktiva medlemmar i Svenska kyrkan eller någon annan kyrka skulle ansluta sig till de kyrkor jag verkar i. Det skapar ju endast en delad lojalitet som inte är till gagn för någon part. Men jag tror att den främsta orsaken till att många inom Svenska kyrkan vill behålla kyrko-aktiva medlemmar i andra trossamfund är ekonomin. Man vill på allt sätt behålla deras kyrkoavgift trots att de har enorma tillgångar i jämförelse med andra kyrkor.
Svenska kyrkan har
ett avtal om kyrksamverkan med Svenska Missionskyrkan, men man gick inte med på att verka för att medlemmarna endast skulle tillhörde ett trossamfund.
Man straffar även kristna syskon i andra samfund genom att de inte får låna deras kyrkolokaler till exempel då man behöver en större lokal än den egna. Som pastor i olika frikyrkor har jag aldrig varit med om att vi nekat företrädare för Svenska kyrkan låna våra kyrkolokaler, vilket har hänt flera gånger.
Jag tycker att
det är dags att Svenska kyrkan erkänner andra kyrkor som fullvärdiga kyrkor trots att de är mindre när det gäller medlemstal och materiella resurser. Men när det gäller gudstjänstdeltagare och andra kyrkliga aktiviteter ligger andra kyrkor många gånger före.
Därför behöver vi alla vara ödmjuka och på allt sätt stödja varandra som jämställda parter i vårt uppdrag att verka för Guds rikes utbredande.
Fler artiklar från Debatt