16 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Vägen till alternativ energikälla är att odla ej tidigare odlad mark: Sahara

Det är ju
inte så konstigt att vi har det som vi har det i klimatfrågan. I cirka 100 år har vi i ökad omfattning använt oss av fossila bränslen som medfört ökad koncentration av koldioxid och andra gaser i atmosfären. Denna ökning av koldioxidhalten har inte motsvarats av ökad förekomst av växter, alger eller fotoautotrofa bakterier.
I gymnasiets biologi av Nyholm, Sunesson och Österlind läser jag: ”Man har beräknat att de gröna landväxterna på jorden varje år assimilerar 1,5 x 10 upphöjt till 10 ton kol i form av koldioxid. Vid fotosyntesen i haven assimileras minst lika mycket, troligen mera.”
Denna lärobok skrevs 1973 och klimatdebatten hade inte kommit igång. Så icke heller avverkningen av Amazonas regnskogar. Den oljefilm som breder ut sig över världshaven kanske inte heller var så omfattande.
Vad fotosyntesen gör, i närvaro av solljus, är alltså att ta hand om koldioxid och att producera syre och detta sker i gröna växter. Djuren och inte minst vi människor är helt beroende av att denna process fungerar.
Vad som förvånar
mig, mot bakgrund av klimatdebatten och ovanstående, är att man bränner ned Amazonas regnskogar. Vad man sedan gör är att ge sig i kast med ett svedjejordbruk för spannmålsodling. Denna spannmål planeras så att omvandlas till etanol som ett alternativ till bensin och eventuellt kunna säljas till bland annat Sverige. Svenska politiker tycks också välsigna denna process, kanske på grund av ett lågt etanolpris. Vad man i stället bör göra är att analysera frågan mer ingående. Klarar man inte detta bör frågan hänskjutas till EU eller FN innan ett agerande sker.
Ett tänkbart scenario för att uppskjuta klimathotet är att för det första sätta stopp för nedbränningen av regnskogar i världen. Det bör inte löna sig ekonomiskt att bara bränna ner dem och öka koldioxidutsläppet i atmosfären. Att acceptera att inhandla etanol från Brasilien ökar förstås på befintlig förödelse.
För det andra: att övervaka de oljeutsläpp som sker från tankfartyg. Att kartlägga hur mycket oljefilm som täcker världshaven och dess ökning respektive minskning är av vitalt intresse att följa. Observatörer via FN på varje stort oljefartyg kan medföra en förbättring av situationen.
Kinas ekonomiska framsteg
är förstås ett hot. Skall detta cykelälskande folk hamna under devisen en bil till varje kines? Då späs förstås klimatproblematiken på ytterligare.
Min positiva vision är att försöka att odla upp Sahara. Den bästa vägen inför en alternativ energikälla som etanol bör vara att odla upp ej tidigare odlad mark. Att låta gult bli grönt är en lämplig slogan. Vattnet finns i Nilen och vissa andra vattendrag i Nordafrika. Arbetskraften finns hos världens många flyktingar. Organisationen och den goda viljan skulle kunna finnas hos EU och FN. Att starta kooperativ i de nordafrikanska länderna för jordbruk med översyn av internationella organ för hälso sjukvård och skolgång borde inte vara omöjligt.
Att som hitintills prioritera välfärd ter sig som ett egoistiskt tänkande. Såsom varande skapelsens krona bör vi ta på oss ett ansvar för allt levande på vår planet.
Fler artiklar från Debatt