20 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Samvetsfrihet inget nytt för Kristdemokraterna

Kristna värdepartiet tycks inte vilja förstå hur viktig samvetsfriheten är för kristdemokratin.

Alltsedan nazisternas förbrytelser har den kristna människosynen och naturrätten bildat grundvalen för internationell rätt. Samvetsfriheten är inskriven i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och Europarådets konvention om desamma. Genom enskilda medlemsstaters konstitutioner och rättspraxis är den en självklar del i många europeiska staters rättsordning och rättsutövning. Kristdemokratiska internationella förgrunds­gestalter hade en central roll i att återupprätta denna rätt i Europa och världen.

Förmågan att uppfatta och avgöra vad som är moraliskt rätt och fel, samvetet, går tillbaka på grundläggande värden, vilka är gemensamma för hela mänskligheten. Inget annat svenskt parti vid sidan av kristdemokraterna har så klart lyft fram dessa värden. Dessa värden som liv (människovärdet), frihet, kunskap, sanning, hälsa, kärlek, relationer, miljön bildar en etisk treenighet med alla människors rättigheter att förverkliga dem och allas skyldighet att låta andra förverkliga dem.

Under den svenska kristdemokratins existens har denna etiska grunduppfattning förts fram i program, motioner, tal, förhandlingar och beslut på alla politiska nivåer. Det har uttryckts genom människosyn och etik och formulerats i termer av värden, rättigheter och skyldigheter. Kristdemokraterna har stått för samvetsfrihet, civilkurage och ”whistleblowing” mot olika slags handlingar, som går emot värden som liv, frihet och sanning.

Vårt principprogram slår fast att "respekt måste finnas för sjukvårdspersonal så att ingen tvingas delta vid ingrepp som strider mot det egna samvetet." I kristdemokraternas medicinsk-etiska program skriver vi att "situationer som dessa bäst löses genom att huvud­mannen och den anställde redan vid anställningstillfället är överens om hur arbetet ska lösas utan att den anställde som hyser samvetsbetänkligheter kring vissa svåra etiska frågor ska tvingas att delta i viss verksamhet. Dessutom löses de flesta konkreta situationer om det finns en respektfull attityd mellan dem som är verksamma inom vården."

Såväl på riksting som i partistyrelse har under det senaste året denna inställning bekräftats. För att praktiskt åstadkomma något i verkligheten vill vi åstadkomma lokala överenskommelser inom sjukvården. Det nybildade Kristna värdepartiet (KV) tycks inte vilja förstå hur viktig samvetsfriheten är för kristdemokratin. KV har dessutom krävt att samvetsfriheten ska lagfästas, trots att den redan i finns svensk lagstiftning. Kristdemokraternas väg tar hänsyn till faktiska omständigheter med gällande hälso- och sjukvårdslagstiftning samtidigt som det görs möjligt att åstadkomma konkreta resultat.

Per Landgren, ersättare i Kristdemokraternas partistyrelse

Fler artiklar från Debatt