14 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

KD värnar människan före systemet

Vårdvalet, som Gabriel Angel skriver om i Dagen den 19/11, har ökat tillgängligheten för patienter. Fler kan kontakta vården och fler vårdcentraler finns. Detta är givetvis positivt för alla patienter. Det är också en av de viktiga slutsatser som Riksrevisionen drar.

Andra viktiga utredningar bland annat genomförda av Karolinska Institutet och Myndigheten för Vårdanalys har visat att vårdvalet har ökat tillgängligheten utan att tränga undan vissa patientgrupper. Fler äldre söker vård och fler med lägre utbildning.

En annan viktig aspekt med vårdvalet är att makten har flyttats från politiker till patienter och därmed medborgaren. Det är patienten som själv väljer den vårdcentral som passar bäst.

Det Riksrevisionen nu föreslår är att vårdvalet bör bli mer lika i hela landet. Inget annat. Denna slutsats tycker vi att vänsterregeringen borde ta till sig i stället för att avskaffa vårdvalet.

Inget system är perfekt – allt går att förbättra. Att vårdvalet har ökat tillgängligheten och valmöjligheterna för patienterna är positivt, men det som fungerar sämre ska givetvis ses över. Vården är till för patienten. Det är således patientens bästa som ska styra hur vården utformas och den etiska principen om vård efter behov är en självklarhet. Alla ska ha rätt till snabb och god vård över hela landet. Kristdemokraterna har därför även föreslagit att sjukhusvården bör förstatligas. För oss går nämligen människan före systemet. Vi värnar patienten – alla patienter.

Emma Henriksson, riksdagsledamot, ordförande i socialutskottet

Fler artiklar från Debatt