Debatt

Nytänk om adoption inte populism

Jag står helhjärtat bakom partistyrelsens förslag att samkönade par ska kunna prövas för adoption, skriver KD-ledaren Ebba Busch Thor. Hon välkomnar en diskussion inför partiets riksting i höst.

Kristdemokraterna tror på familjen. Stabila och långvariga relationer ger trygghet för barn och vuxna. Vi är övertygade om att människor utvecklas, mognar och mår bäst i små grupper. I en familj får familjemedlemmarna möjlighet att möta kärlek, omtanke och förståelse, men också ställas inför krav och ta ansvar. Familjen möter människans djupaste behov – att bli sedd och att inte vara utbytbar.

Längtan efter en familj beror inte på etnicitet, religiös tillhörighet, ålder, kön, social position eller sexuell läggning. Det är en allmänmänsklig drivkraft. Men ingen familj är den andra riktigt lik. Vi människor är olika, varje familj är unik.

När samhället förändras så förändras också våra livsmönster och våra familjeförhållanden, men behovet av trygghet, kärlek, tillit och omsorg består. Det gäller främst barnen men också för oss vuxna.

Kristdemokraterna är partiet som värnar de värderingar som familjen bygger på och de värden som familjen skapar i samhället. Det är en bärande del i vår ideologiska grund. Men i ljuset av samhällsförändringar måste vi våga se att familjer kan se olika ut. Vi måste våga ompröva tidigare ståndpunkter. Det handlar inte om att vända kappan efter vinden eller om populism. Det handlar om att fundera på hur vi bäst främjar de värden och ideal vi tror på utifrån hur verkligheten faktiskt ser ut.

Äktenskapet är i dag en väldigt stark institution. Det beror på att det har förändrats flera gånger för att möta samhällsförändringar. I dag är gifta kvinnor jämställda gifta män – åtminstone i juridisk mening. Få skulle i dag acceptera att ingå äktenskap om så inte vore fallet. Vi måste våga förändra för att göra det som är rätt och för att bevara det som är verkligt viktigt.

Kristdemokraternas parti­styrelse har beslutat föreslå rikstinget att partiet ska ändra hållning i synen på adoption för samkönade par. Det är ett beslut jag helhjärtat står bakom. Frågan väcker debatt och den kommer att diskuteras flitigt i partiet. Det är en diskussion jag välkomnar och vill vara en del av.

Beslut om hur partiet ska ställa sig kommer att fattas på vårt riksting i oktober och jag ska inte föregå den processen.

Personligen anser jag dock att det vore rätt att stå bakom den lagstiftning vi har i Sverige i dag, att även personer som lever i registrerade partnerskap eller samkönade äktenskap har rätt att prövas som adoptivföräldrar.

Vuxna har inte rätt till barn, det är barn som har rätt till föräldrar. Utgångspunkten för oss är barnets behov och rättig­heter samt föräldrarnas personliga förmåga att erbjuda ett bra och tryggt föräldraskap som ska vara styrande vid varje enskilt adoptionsbeslut.

Alla människors lika och okränkbara värde är utgångspunkten för Kristdemokraternas politik. Ingen människa ska diskrimineras eller utsättas för kränkande och orättvis behandling. Vi vill ha likhet inför lagen och lika villkor för alla att utveckla sin fulla potential.

Utifrån detta är det inkonsekvent att stå bakom ensamståendes rätt att prövas som adoptivföräldrar men neka dem som lever i samkönat äktenskap samma rätt.

Frihet, människovärde, rättvisa och demokrati är grundläggande värden och viktiga drivkrafter i mitt politiska engagemang – vilket jag vet att jag delar med många kristdemokrater i vårt land.

Det ska inte råda några tvivel om att Kristdemokraterna står upp för alla människors lika värde. Vi tror på en demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund.

I detta ligger bland annat respekten för att varje enskild person är en unik, fri, tänkande varelse med eget samvete. Alla människor ska ges rätten att b­ekänna och utöva både sin religion och sin kärlek. Ett sådant samhälle förutsätter en samtalskultur präglad av ömsesidig respekt och vilja till förståelse. Det manar oss alla till ödmjukhet. Att behandla andra så som vi själva skulle vilja bli behandlade. Att visa empati, att sätta sig in i och förstå andra männi­skors livssituation.

I vår grundsyn ligger också att vi skiljer på kyrka och stat – vi skiljer på teologi och politik. Teologiska och inomkyrkliga diskussioner kring synen på homosexualitet ska inte tillåtas urholka principen om alla människors likhet inför lagen.

Vad gäller äktenskap förespråkar vi därför en civilrättslig registrering som är lika för hetero- och homosexuella par. Därefter får varje par rama in sin vigsel i enlighet med sina önskemål och sin övertygelse. Därmed skiljer man på den rättsliga ordning som staten ska reglera och samfundens ceremoni.

En individuell prövning i varje enskilt fall med barnets bästa som mål, allas människors lika värde, likhet inför lagen och respekt för människors och familjers olikhet – detta har jag för ögonen när jag närmar mig frågan om villkoren för adoption.

Ebba Busch Thor, Kristdemokraternas partiordförande.

barnens bästa. En individuell prövning i varje enskilt fall med barnets bästa som mål, allas människors lika värde, likhet inför lagen och respekt för människors och familjers olikhet – detta har jag för ögonen när jag närmar mig frågan om villkoren för adoption.

Fler artiklar för dig