Debatt

Borgerligt alternativ: Vi sätter församlingarna i centrum

Vi i Borgerligt alternativ vill motverka all maktkoncentration till nationell nivå, skriver Annette Lundqvist Larsson, ordförande i Borgerligt alternativ.

Borgerligt alternativ är inte bundet till något politiskt parti. Vi råder själva över våra ställningstaganden och behöver inte underställa vårt program beslut i någon partistyrelse! Vi vill inte att Svenska kyrkan ska utnyttjas för någon politisk rörelses syften.

Vi som engagerat oss i Borgerligt alternativ har våra rötter i borgerliga värderingar. I allt arbete och vid alla ställningstaganden utgår vi från vår värdegrund som baseras på att Svenska kyrkan är en del av den världsvida kristna kyrkan och delar den kristna bekännelsen och lovsången till treenig Gud. Kyrkans centrum och livskälla är Jesus Kristus och evangeliet om honom.

Kyrkan ska förkunna Guds ord rent och klart till befrielse och kraft till liv, tjäna människor som behöver hjälp och stöd och vara en lärande kyrka.

Borgerligt alternativ sätter alltid församlingarna och pastoraten främst. Det är därifrån Svenska kyrkans församlingsliv utgår och genomsyras av det glada budskapet om Jesus Kristus. Detta synsätt ska prägla allt arbete. Vi vill motverka alla tendenser att koncentrera makt till nationell nivå. På kyrkokansliet i Uppsala har antalet tjänster under innevarande mandatperiod ökat väsentligt. Att detta skett samtidigt som antalet medlemmar i kyrkan minskat kraftigt finner vi anmärkningsvärt. Vi ifrågasätter denna utveckling och vill ha en utredning som visar vilka tjänster på nationell nivå som är oundgängligen nödvändiga.

Vi motsätter oss tvångsvisa sammanslagningar av församlingar. För att sammanläggningar ska lyckas måste de komma från församlingarna själva och inte dikteras från stiften.

Samlingar, som till exempel skolavslutningar, är en del i mötet med barn och unga och vi vill att de ska ha en tydlig kristen profil. Kyrkan ska alltid vara öppen och välkomnande.

Vi anser att verksamhet som är ett utflöde av kyrkans diakonala och undervisande uppgift med fördel kan drivas av Svenska kyrkan i lämpliga former. Det gäller exempelvis skolor och förskolor samt äldreboenden där alternativ kan skapas för att öka valfriheten. Vi finner detta naturligt, då skola och omsorg i vårt land har sitt ursprung i kyrkan.

Vi anser att det föreskrivna minsta antalet ledamöter ska minskas i alla direktvalda organ, kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomöte.

Kyrkovalen i dess nuvarande form är mycket kostsamma. Vi vill införa möjlighet att rösta elektroniskt. Att arbeta för att ett ökat valdeltagande är en mycket angelägen uppgift.

Vid valen till församlingsråd anser vi att stor vikt ska läggas vid vilka personer som nominerats i varje enskild församling.

Svenska kyrkan har ett rikt kulturarv att förvalta i kyrkorna och deras inventarier, i kyrkogårdar och fastigheter. Detta är ett hela svenska folkets arv och därför är det nödvändigt att staten ställer medel till förfogande för vård och underhåll. Vi vill stärka kompetensen och göra processen enklare för församlingarna vad gäller möjligheten att ta del av den kyrkoantikvariska ersättningen. Vi vill att det ska bli lättare att få anpassa kyrkorummen efter församlingarnas behov.

Vi vill utreda möjligheter att införa golv och tak för kyrkoavgiften för att motverka utträden av ekonomiska skäl.

Borgerligt alternativ arbetar för större frihet att välja vilken församling man vill tillhöra och möjlighet att fördela den egna kyrkoavgiften på församlingar man vill stödja.

Borgerligt alternativ strävar efter en god hushållning med kyrkans resurser på alla nivåer. Vi vill kraftfullt motverka svällande byråkrati på alla nivåer i Svenska kyrkan. Vi vill bidra till att Svenska kyrkans arbetsplatser ska ha en god arbetsmiljö såväl psykosocialt som fysiskt.

Svenska kyrkan är med sina skapelse- och förvaltarskapsperspektiv en viktig röst i samhällsdebatten och ska som jord-, skogs- och fastighetsägare vara ett föredöme. Vi vill effektivisera miljöarbetet.

Internationell diakoni och mission är att bistå människor i nöd, att komma med budskapet om befrielsen i Kristus och att långsiktigt arbeta för bättre levnadsvillkor. Vi vill ha en koncentration på de områden där vårt arbete kommer till störst nytta.

Det är särskilt betydelsefullt att vi stöder kristna som lider av förföljelse.

Den stora flyktingströmmen ställer krav på Svenska kyrkan att medverka till välkommande och integration. Hjälpinsatser måste sättas in också i de länder som drabbats av krig och katastrofer och i grannländer dit stora flyktingströmmar sökt sig.

Annette Lundquist Larsson,
ordförande, Borgerligt alternativ

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig