Debatt

Frälst utan att vara döpt – är det möjligt?

Detta gäller till exempel frälsningssoldaten.

I pågående debatt om dopet och frälsningen har förespråkare för uppfattningen att frälsningen entydigt sker i dopet undvikit att ge svar på en i sammanhanget central fråga: hur genuint biblisk och kristen kan den tro och upplevelse vara hos den som i tro mottagit och svarat ja på evangeliets erbjudande om frälsning och som bekänner sig som kristen utan att vara döpt? Detta gäller till exempel frälsningssoldaten. Det gäller också den som i den kristna församlingens förkunnelse om omvändelse och tro på Kristi fullbordade frälsningsverk i tro överlämnat sitt liv i Herrens händer och bekänner sig som kristen men ännu inte blivit döpt.

I en vällovlig strävan att finna nya vägar att demonstrera kristen enhet över alla samfundsgränser finns i dag försök att eliminera den stötesten som skilda dopuppfattningar hittills utgjort inom ekumeniken. Det sker dels genom en bland pingstvänner nyvaknad betoning av dopets roll i frälsningstillägnelsen – ofta i förening med nedtoning av trons roll – dels i förespråkandet för acceptans av dubbel dopsyn och doppraxis i församlingen.

Det förstnämnda fenomenet kan illustreras av Pingstkatekesen Trons mysterium. Det sistnämnda av pingstförsamlingar sammanslagna med spädbarnsdöpande församlingar. Detta är nytt ur traditionellt nordiskt pingströrelseperspektiv. Oftast växer det fram pragmatiskt utan transparens i den offentliga debatten, där enskilda pingstvänner bara undantagsvis bereds möjlighet att yttra sig.

Ansvariga för pågående nyorienteringar gällande dopsyn och församlingssyn har traditionellt varit de lokala församlingarnas föreståndare och äldstekår men numera med Pingstsamfundets ledning som förväntad talesperson. Mot bakgrund av ovanstående framväxande teologiska nyordning riktas därför följande frågor till ansvariga ämbetsbärare inom Pingst:

Om frälsningen numera entydigt uppfattas ske i dopet anser ni då att frälsningssoldaten – utan att vara döpt – ändå med bibliskt stöd med rätta kan bekänna sig som frälst? Anser ni också att jag som tonåring med rätta kunde bekänna mig som frälst redan efter att i pingstförsamlingens väckelsemöte i tro tagit emot evangeliets frälsningserbjudande, upplevt glädjande livsförvandling och vittnat därom för mina kamrater fastän dopet dröjde ytterligare ett par månader?

Göte Olingdahl, teol dr

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig