Debatt

Sebastian Ibstedt: Evolutionen och Gud är inte konkurrenter

Evolutionen skulle kunna fungera som Guds verktyg – den har ingen egen agenda och kommer inte på villovägar från Hans plan, skriver Sebastian Ibstedt.

Ingvar Nilsson skriver (Dagen den 10 januari) att evolutionsteorin har dränerat människan på hennes oändliga värde, skapad till Guds avbild med mål och mening. Det är lätt att hålla med. Evolutionsprocessen gynnar de individer som kan föra sina gener vidare, den tar hänsyn enbart till förmågan till överlevnad och fortplanting oaktat organismens värde och värdighet. Evolutionsteorin är agnostisk i betydelsen att den inte tar ställning till frågan om Guds existens. Men samma sak gäller för gravitationsteorin, relativitetsteorin och informationsteorin. Vad är det med evolutions­teorin som gör att just den blir ett problem?

Definitioner är alltid bra när man diskuterar komplexa teorier. Evolutionsteorin är en så kallad makroteori som i sin tur innehåller flera mindre teorier, bland annat:

Att livet är miljontals år gammalt.

Att livet har utvecklats från det enkla till det komplexa, encelliga organismer till flercelliga, och så vidare.

Att barn är olika sina föräldrar och varandra vilket leder till biologisk diversitet.

Att livet har ett gemensamt ursprung liknande ett utvecklingsträd.

Att det finns vissa mekanismer som driver utvecklingen såsom mutationer, naturligt urval, och så vidare.

Läs mer: "Evolutionsteorin är vår tids största bluff"

Dessa är naturvetenskapliga teorier och man kan ha olika uppfattning huruvida de är någorlunda korrekta eller ej. Men när man säger att evolutionsteorin är bevisad, liksom när man kritiserar den, är det bra att förtydliga exakt vilken del man talar om. Punkterna ovan kan med Aristoteles terminologi beskrivas som materiella och påverkande orsaker till organismernas form och funktion. De säger emellertid ingenting om ändamålet eller syftet och därmed är de kompatibla med att Gud har lagt ner ändamål och syfte i sin skapelse. Det finns ingenting i evolutionsteorin i sig som säger emot detta. Tvärtom: Det är just avsaknaden av ändamål i de evolutionära processerna som gör att evolutionen skulle kunna fungera som Guds verktyg – den har ingen egen agenda och kommer inte på villovägar från Hans plan. Därmed inte sagt att det var så det gick till men det är åtminstone klart kompatibelt. Gud och evolutionen är inte konkurrenter.

Vad som däremot inte är kompatibelt är det tillägg som vissa religionsfientliga ateister, och kristna som har gått på deras argument, gör, nämligen att evolutionsteorin implicerar att ingen Gud finns som har medverkat vid livets eller människans tillkomst.

Det är oerhört viktigt att förstå att detta addendum inte är empiriskt verifierbart, det kan inte visas av observationer eller experiment och kan inte härledas från naturvetenskapliga data. Det är inte så märkligt – naturvetenskapen är en metod för att studera den materiella delen av verkligheten och Gud är ande. Däremot kan skapelsen indirekt ge ledtrådar om dess konstruktör, som det står i den gamla skriften Salomos vishet: ”Ur stor­he­ten och skönhe­ten hos det ska­pa­de träder bil­den av dess upp­hovs­man fram för tan­ken.”

Molekylärbiologin och livets komplexitet liksom skönheten i naturen och människan ger ständigt nya skäl att tro på en skapare, med eller utan evolution. Kristna har ingenting att frukta från biologin.

Innebär detta att det är friktionsfritt mellan evolutionsteorin och den kristna tron? Knappast. Men problemen är ytliga. Det verkliga problemet tycks snarare vara det felslut som är alltför vanligt när man talar om evolutionsteorin: Först definieras den som någonting som är tydligt bevisat, till exempel att organismer förändras, och sedan skiftar definitionen omärkbart till att innebära att allting har tillkommit utan Guds medverkan. Vips menar man sig ha bevisat vetenskapligt att Gud inte finns!

Det är alltså av yttersta vikt att hålla isär begreppen och att påtala när någon slirar på definitionerna. Här tror jag att kristna, speciellt de som befinner sig i ett vetenskapligt sammanhang, har en viktig uppgift. Dels för att studiet av Guds skapelse är någonting gott och vetenskapen bör inte missbrukas, men också av omsorg om barn och ungdomar som indoktrineras med budskapet att vetenskapen har visat att inget högre syfte och ingen Gud finns.

Läs mer | Evolutionsteorin är på tvärs med vetenskapen

Mycket i Nilssons artikel är lätt att hålla med om. Men kanske är lösningen på just problemet med människovärdet inte att förkasta den biologiska teorin utan snarare att rikta frågan rätt. Naturvetenskapen är till sin natur otillräcklig som grund att basera människovärdet på och evolutionsteorin är inget undantag. Samma krafter (mutationer och naturligt urval) verkar på människan oavsett om vi är Guds avbild eller inte, så den evolutionära processen hjälper oss inte att svara på frågan om människans sanna natur och syfte.

Kanske är det i människans inre och i hennes relation med andra som vi finner tecknen på hennes sanna natur, inte i mikroskopet eller bland fossilen? Begär svar av evolutionsteorin, kräv att den lever upp till vad dess förespråkare säger att den gör. Men det är ingen idé att begära svar av den som den inte är avsedd att svara på.

Sebastian Ibstedt, doktor i mikrobiologi

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig