Debatt

EFK: Vi behöver bli bra på goda samtal om hbtq

Replik. Vi ska vara bra på att föra goda samtal om svåra frågor, men också respektera att vi kommer landa olika, skriver representanter för Evangeliska frikyrkan (EFK).

Vår värld behöver helande och hopp. Vi har tagit emot det i Kristus och vi upplever att Gud tydligt manar oss att ge helande och hopp vidare i en tid som denna. Det är en del av vår efterföljelse av Jesus. Våra församlingar ska vara hoppets gemenskaper dit människor bjuds in för att möta Jesus och följa honom tillsammans med oss andra. Denna inbjudan gäller alla!

Eidevald med flera uttrycker i sin debattartikel en önskan om att kyrkan ska vara ”ett tryggt rum för alla”. Det är en önskan vi delar. Vidare efterfrågar de samtal om hbtq där vi möts och låter våra frågor och övertygelser, våra tolkningar och tvivel få utrymme och bli hörda. Det är verkligen eftersträvansvärt. I många svenska frikyrkoförsamlingar finns ingen konsensus angående hbtq-frågorna. Snarare finns alla uppfattningar – från de mer restriktiva till de mer tillåtande – representerade i församlingarna i stort. Det gör goda samtal särskilt viktiga.

När samtalet kretsar kring hbtq finns det en del som ropar högt och övertygat från olika sidor medan andra går med frågor, tycker detta är ganska svårt och känner sig osäkra på vad som är rätt. Vi behöver samtala utan att bli rädda av att frågor ställs. Vi vill läsa Bibeln tillsammans för att söka ledning i Guds ord i dessa frågor. Men till skillnad från Eidevald med flera tror vi inte att ”ny kunskap” kommer att leda oss alla i samma riktning. Vi behöver respektera att vi kommer att landa olika.

Intentionen med vårt svar är inte så mycket att bemöta argument i debattartikeln som att visa den väg vi försöker staka ut i EFK. Vi har haft samtalsdagar och seminarier kring hbtq och nyligen släppt ett enkelt samtalsunderlag med introfilm för att hjälpa församlingar som inte börjat samtala om hbtq än. Vi kommer fortsätta samtala och bearbeta detta i EFK och utifrån en motion som ställts till EFKs kongress (som flyttas till september) tror vi att det kommer att tillsättas någon form av utredning.

I den bearbetning vi ser framför oss har vi mejslat ut några utgångspunkter som hjälper oss framåt. De kan också vara till hjälp för en församling som samtalar om hbtq.

Vi är en församlingsrörelse där människor med olika ålder, bakgrund, yrke, övertygelser, sexuell läggning med mera. finns representerade och vi ser och erkänner varandra som bröder och systrar tillsammans i Guds familj.

Vi vill hålla samman. Vi tror därför att vi behöver gå varsamt och långsamt fram i dessa samtal som i vissa sammanhang tragiskt nog har lett till splittring.

Samtalen vi för handlar om teologi och tolkning, men också om människor. Det innebär att vi inte stannar vid att prata om de människor det berör, utan också med dem.

Vi tar hjälp av det vi är överens om för att få riktning i samtalen. I EFK innebär det bland annat att vi utgår från de fyra teologiska nyckelord som definierar oss, nämligen evangelikal, missionell, baptistisk och karismatisk. Innehållet i dessa ord har bäring på processen:

Som evangelikala ser vi Bibeln som Guds ord och den yttersta auktoriteten för tro och liv. Vi tolkar Bibeln i sitt historiska sammanhang, i enlighet med sitt syfte och under Andens upplysning.

Som missionella tror vi att Gud söker gemenskap med varje människa och att församlingen har ett uppdrag att vittna om Jesus Kristus och verka för att möta människors behov. Därför vill vi också ta frågan om hur evangeliet om Jesus kan nå in bland hbtq-personer på allvar.

Som baptistiska vill vi söka svar tillsammans i samtal och bön. Vi ger varandra frihet att förstå och uttrycka tron olika samtidigt som vi vårdar och värnar gemenskapen och den gemensamma tron i församlingar och i EFK som rörelse.

Som karismatiska vill vi lyssna in Andens röst, se Andens frukt prägla våra möten med andra och sträva efter Andens enhet i vår gemenskap när vi samtalar om en fråga som lätt kan dra isär oss.

Som missionsrörelse med relationer och samarbeten runt om i världen är vi också medvetna om att det finns ännu större spänningar kring denna fråga bland många av våra systerkyrkor och partners och vi behöver föra samtal också med dem när vi själva befinner oss i en bearbetning.

Vi tror att samtalen om hbtq kan bli viktiga också för att det leder oss till att reflektera över hur vi ser på församling, dop och medlemskap, synd och omvändelse, lärjungaskap, ledarskap och äktenskap med mera. Vi ska vara bra på att föra goda samtal om svåra frågor. Låt oss ta vara på denna möjlighet.

Men målet är inte bara att få till goda samtal. Vi vill att hbtq-personer ska få ett gott bemötande i våra församlingar och att de ska möta en varm gemenskap där de känner sig välkomna. Här har vi kommit olika lång i olika församlingar, men vi behöver alla lära oss.

Vårt övergripande mål är att Jesus Kristus ska bli tillbedd och efterföljd. Vi vill likt artikelförfattarna vandra i Jesu efterföljelse och låta hans exempel styra våra attityder, vårt bemötande och våra handlingar. Vi önskar vidare att uppdraget att vittna om Jesus Kristus i ord och handling ska fortsätta att hålla oss samman, som det gjort sedan vår rörelse startade på 1800-talet.

Linalie Newman, missionsdirektor EFK

Ingemar Forss, missionsdirektor EFK

Markus Sand, ledare Sverigeprogrammet EFK

Cahtrine Nygren, ledare Sverigeprogrammet EFK

Daniel Råsberg, missionsideolog EFK

Richard Hultmar, vice ordförande EFKs styrelse

Läs mer Välkomna hbtq-personer utan fördömanden

Läs mer Elisabeth Sandlund: Vi måste kunna diskutera hbtq utan hat och övertoner

Fler artiklar för dig