08 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Nolltolerans mot illojal girighet!

En eloge till alla som jobbar och sliter, inte minst inom sjukvården.

För dagens generationer har allvaret i den pågående pandemin – coronaviruset med covid-19 – aldrig varit större. Och i skrivande stund finns det fortfarande ingen som vet när faran är över.

Folkhälsomyndigheten och politiken följer sin strategi där man successivt vidtar åtgärder och då på olika sätt som kräver medborgarnas hörsamhet och respekt. Åtgärder som i sig bygger på att försöka hålla ett stort antal funktioner i samhället i gång så långt det är möjligt.

Sjukvården står inför utmaningar som ingen kunnat förutse och där såväl den ordinarie personalen som många inhoppare nu gör heroiska insatser för att upprätthålla liv och återskapa hälsa för de drabbade.

Och från den politiska ledningen, antingen det nu är på regerings- och riksnivå, region- eller kommunal nivå görs det insatser som också de verkar vara helt utan gräns. Nu sitter man inte och finräknar på om pengarna räcker till det ena eller det andra utan nu gör man uppoffringar som nästan saknar gränser.

I den situationen, exempelvis där helt nya förutsättningar skapas för att klara plötslig massarbetslöshet och med permitteringslöner delvis finansierade med statliga skattemedel, måste det finnas lojalitet från alla inblandade parter. Företagen kan inte förvänta sig att få omfattande ekonomiska bidrag från staten för att klara sin situation och samtidigt öppna kranen för att betala utdelning till aktieägarna. Nej här måste det finnas en logik som alla förstår och accepterar!

Några anser att det är företagen själva som bestämmer över detta med aktieutdelning och så är det förstås, och det har de sin fulla rätt att göra. Men kom inte och räkna med att staten ska skyffla in pengar för att klara den ekonomiska situationen om företagen samtidigt ska öppna luckan för aktieutdelningar.

I dessa tider måste det finnas rim och reson från alla sidor, både från arbetsgivarnas och företagarnas sida såväl som från samhällets och medborgarnas sida. Det är när vi ställer upp för varandra i nödens stund som tilltron till det demokratiska samhället prövas och då gäller det att vi alla är lojala med varandra.

En eloge till alla som jobbar och sliter, inte minst inom sjukvården där medarbetarna själva riskerar den egna hälsan för att rädda liv och återskapa hälsa för alla som drabbas av denna pandemi.

Nils-Erik Emme, styrelseledamot KD Jönköping

Fler artiklar från Debatt