Debatt

KD gjorde fel som röstade för pandemilagen

Beklagligt att Kristdemokraterna gav sitt stöd till pandemilagen och dess illa avvägda inskränkningar i våra grundläggande fri- och rättigheter, skriver sex företrädare för KDU Stockholm.

Några demonstranter som genomförde en demonstration mot pandemilagen 8 januari på en plats de inte hade tillstånd för fördes bort av polisen.
Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Den 8 januari röstade Kristdemokraterna för regeringens förslag om pandemilagen. Vi i KDU Stockholm anser att Kristdemokraterna röstade fel. Förvisso är det angeläget att det vidtas åtgärder för att stävja smittspridningen men vi anser att de befogenheter pandemilagen ger till regeringen är oproportionerliga. Vidare anser vi att det bör ställas höga krav på den här typen av lagstiftning som inskränker fri- och rättigheter. Lagen är förhastad och innehåller flera brister.

Pandemilagen innebär att regeringen får mycket långtgående befogenheter, exempelvis att stänga ned verksamheter och till och med att förbjuda demonstrationer mot själva pandemilagen. En nedstängning av företag skulle innebära stora negativa konsekvenser för företagare och en sådan åtgärd bör enligt vårt tycke enbart vidtas om det är absolut nödvändigt. Vi anser vidare att JO med all rätt avstyrkte lagförslaget. Avseende vilka åtgärder som ska vidtas innehåller lagen en hel del otydligheter, vilket medför en bristande förutsebarhet för riksdagen.

Att inskränkningar som dessa accepteras av riksdagen är ett principiellt bakslag för svensk lagstiftning.

—  Debattörerna

Giltighetstiden av lagen på nästan nio månader är en lång tid för så pass ingripande bestämmelser för såväl individer som företag och organisationer. Som JO påpekar hade ett alternativ varit att ange en kortare giltighetstid med möjlighet till förlängning. Vi får hoppas att smittan avtar och att lagen inte behöver tillämpas under hela giltighetstiden. Risken finns dock för att lagen tillämpas längre än nödvändigt – en parallell kan dras till värnskatten som var tänkt som en tillfällig skatt men som varade i hela 14 år.

Vaccinering mot covid-19 pågår sedan slutet av december och enligt regeringens egen utsaga ska alla vuxna kunna vaccinera sig inom det första halvåret 2021. Även om hårdare restriktioner är nödvändigt för att hindra ytterligare smittspridning och för att avlasta sjukvården anser KDU Stockholm att lagens giltighetstid rimmar illa med regeringens uttalanden. Liksom JO anser vi att det fanns alternativa lösningar som bortsågs ifrån.

Att inskränkningar som dessa accepteras av riksdagen är ett principiellt bakslag för svensk lagstiftning. Det är än mer beklagligt att Kristdemokraterna har valt att ge sitt stöd till lagen och dess illa avvägda inskränkningar i våra grundläggande fri- och rättigheter.


Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig