Debatt

Bör kristna rösta höger eller vänster?

Under valår ställs ofta frågan om vilket parti kristna borde rösta på. Jag menar att frågan är felställd. Kristendomen söker Guds rike och förhåller sig därför på olika sätt till olika ideologier i olika tider, skriver Linus Owman.

Samtliga partiledare under TV4:s partiledardebatt i februari 2022.

Det är valår i Sverige, och landet över förbereder sig partistrateger och politiker för kommande valkampanjer. Flera viktiga frågor polariserar samhället – och kyrkan. I de fall politiken inte är ängslig och opinionsstyrd drivs den av värderingar som hålls samman av en beskrivning av verkligheten, en ideologi.

Men en ideologi är inte nödvändigtvis detsamma som en trosbekännelse, även om de ibland överlappar. Under valår ställs ofta frågan om vilket parti kristna borde rösta på. Jag menar att frågan är felställd.

Bibeln spänner över flera ideologiska ståndpunkter, samtidigt som den har en helhetssyn på människan som agent. Bibelns ärende är Guds rike. Därför ger Bibeln inget svar på frågan om vilken av de till buds stående ideologierna (eller partierna) som är mest kristen, eftersom den inte gör anspråk på att tala i denna fråga.

Bibeln har i stället ett förhållningssätt till både skapelse, auktoritet, förvaltarskap och kapital som på flera viktiga punkter går på tvärs med de ideologier och tankesystem som dominerar den politisk-filosofiska debatten.

Kristna är kallade att vara salt och ljus. Salt är en motkraft till förruttnelse och ljus är en motkraft till mörker. Bibelns budskap är att kristna i samhället utgör en motkraft mot förruttnelse och mörker. Men Bibeln tar inte ställning till vare sig höger eller vänster utan innehåller komponenter från både höger och vänster. Den är både vad vi skulle kalla konservativ och progressiv.

Guds rikes salt kommer reagera olika beroende på vilken miljö saltet befinner sig i. Politisk kontext och tidsanda kommer att påverka vilken responsen blir.

—  Linus Owman

Starka familjevärderingar paras samman med omsorg om samhällets mest utsatta och svaga, med flera radikala bud som varken vässade höger- eller vänsterpolitiker skulle våga genomföra i praktiken. Både konservatism och socialism kan lätt hitta bibelverser som stödjer dess respektive politiska program, men att läsa Bibeln på detta sätt är att förminska Guds syfte med sin frälsningsplan.

Alla ideologier har som mål att utbreda sig maximalt, eftersom syftet är samhällspåverkan på maximalt antal människor. Därför bär varje ideologi i någon mån även totalitarismens frö inom sig, och förutsättningar för förruttnelse och mörker.

Guds syfte är att kyrkan, i vid bemärkelse, genom att förvalta Ordet, ledas av den helige Ande och lyda missionsbefallningen, ska skapa förutsättningar att gestalta Guds rike på jorden. Detta innebär både helande och ett gott budskap för förtryckta, och en kallelse till ett heligt liv. Det finns både nåd och sanning.

I de frågor där det uppstår friktion mellan samhället och Guds rike kommer den kristna vägen alltid att uppfattas som utmanande av det sekulära samhället, oavsett om det är höger eller vänster som är i politisk majoritet.

Guds rikes salt kommer reagera olika beroende på vilken miljö saltet befinner sig i. Politisk kontext och tidsanda kommer att påverka vilken responsen blir. Responsen beror även på var vi bor och i vilken historisk kontext vi lever. Det kristna svaret mot förruttnelse kommer att se annorlunda ut i Biskopsgården och Vivalla än på Djurgården och i Askim. Det ser annorlunda ut 2022 än 1968. Och det ser annorlunda ut i Sverige jämfört med i USA.

Det går för den skull inte att för all framtid fastslå att en kristen alltid ska rösta höger eller vänster.

—  Linus Owman

Det beror inte på att kristendomen är oförmögen att vara konsekvent över tid och i olika kontexter, utan på att kristendomen söker Guds rike och därför förhåller sig på olika sätt till olika ideologier i olika tider. Ideologier kan vara en språngbräda för politisk handling som kan gestalta Guds rike, men de utgör inte riket eftersom de är mindre, ofullständiga och mänskliga. Därför bygger allt tal om en världsomspännande kristen politisk rörelse på en felaktig förståelse av både Bibeln, kyrkans uppdrag och inte minst Guds väsen.

Guds rike kan i vår tid endast gestaltas som glimtar av en kommande tid då allt blivit upprättat och ställt till rätta. Det påverkar naturligtvis hur kristna ser på samhället, men rikets utbredning börjar inte i ideologierna utan i det egna hjärtat och i relationerna mellan människor som tillsammans söker Herren.

Under valåret 2022 kommer den kristna röstberättigade delen av befolkningen ge en mångfacetterad respons. Denna respons kommer i bästa fall ur en allvarlig och medveten analys av hur vi bäst tycker att vi motverkar mörker och förruttnelse. Huruvida denna röst läggs politiskt till höger eller vänster spelar naturligtvis roll, utifrån det resultat som är eftersträvansvärt beroende på kontexten för saltet och ljuset. Men det går för den skull inte att för all framtid fastslå att en kristen alltid ska rösta höger eller vänster.

Analysen behöver göras varje gång vi ska rösta allteftersom förfallet runt omkring oss skiftar i karaktär. Politiken är nämligen inte målet för en kristen, utan målet är Guds rike. Om politiken kan vara en hjälp på den vägen är det bra. Om politiken inte hjälper får kyrkan finna andra vägar att utföra sitt uppdrag, med eller utan makthavarnas hjälp. För vi tillhör ett helt annat rike.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig