Det är ingen som smyger med prästvigningar

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

nn Nya Dagens rubriksättning på förstasidan den 5 juni gjorde mig besviken, ”Så smygviger sig svenska präster”. Även ni verkar ha ett behov av att göra sensation på oss som inte menar att kvinnor har tillträde till prästämbetet.Först och främst sker inte vigningarna i Riga i smyg, de sker i en offentlig gudstjänst utan något hemlighetsmakeri och prästkandidaterna viger sig inte – de vigs, efter prövning och antagning av domkapitel och biskop.Det är inte att kringgå Svenska kyrkans regler att vigas till präst för annat samfund, varken i eller utanför Sveriges gränser. Varje person har naturligtvis rätt att gå i tjänst i vilket samfund som helst. Naturligtvis är det högst osäkert om Magnus och Hans någonsin får tjänst i Svenska kyrkan, men det är de medvetna om.När det gäller att prästvigningsstoppet inte skulle vara effektivt har ni fel. Det har det varit i många år och med den nya kyrkoordningen finns det inga kryphål. Alla som vigs till tjänst i Svenska kyrkan accepterar att tjänstgöra med kvinnliga präster, även om inte alla är förtjusta i det eller tycker att det är en bra ordning. Med det har föranlett krav på att man ”med glädje” ska acceptera kvinnliga präster. Någon sådan tankekontroll har dessbättre inte införts och kommer rimligen inte införas i framtiden.När det gäller missionsprovinsen så kommer de präster som eventuellt vigs där inte heller kunna få tjänst inom Svenska kyrkan inom överskådlig tid.Det är därför knappast heller ett sätt att kringgå några regler, vem som helst har fortfarande rätt att bilda nya religiösa organisationer och samfund i vårt land även om man av teologiska skäl kan ifrågasätta nyttan av att splittra upp kristenheten ännu mer.Sven Eriksson,LundSvar direkt: Vi kan hålla med insändarskribenten att orden ”smygviger sig” kan ifrågasättas, särskilt när det gäller den aktuella prästvigningen i Riga. Men som framgår av artikeln är den ett sätt att kringgå prästvigningsstoppet för kvinnoprästmotståndare i Svenska kyrkan.Uppgiften att det förekommit smygvigningar inom Svenska kyrkan är riktig, men för att inte skada berörda personer väljer vi att inte precisera var och när det har skett.nn Oavsett vilken uppfattning man har om missionsprovinsens planerade prästvigningar så är det dock en ambition hos de ansvariga att lösa prästvigningsfrågan inom Svenska kyrkans ram.Sker vigningen enligt planerna kommer den eller de som prästvigs att erkännas som präster också av Svenska kyrkan, även om de förklaras obehöriga för tjänst i någon av Svenska kyrkans församlingar. Däremot kan de som bärare av ett erkänt prästämbete fungera som präster i de gudstjänstgemenskaper och föreningar som vill anställa dem.Redaktionen

Läs mer om Missionsprovinsen

Alla tidigare artiklar
Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Roland Hellsten.
Foto: Per-Johan Thörn/Natanael Gindemo/Moa Almeräng
Foto: Per-Johan Thörn/Natanael Gindemo/Moa Almeräng
ARTIKELSERIE: PÅ DJUPET MED...
Joakim Lundqvist.
Foto: Sara Källner
Foto: Sara Källner