Gästkrönikor

Var är kyrkoledarna som protesterar och kräver religionsfrihet?

Hur kan besök till nöjesparker gå före besök i kyrkor, moskéer och synagogor? skriver Ruth Nordström

I helgen ställde Expressens ledarsida en mycket relevant fråga: Hur blev Gröna Lund viktigare än grundlagen? Ledarredaktionen konstaterade att det var dags att öppna upp kyrkorna före nöjesparkerna och låt folk demonstrera. Det är bara att hålla med. I januari fick regeringen frågan hur de tänkte skydda religionsfriheten under pandemin. Tyvärr har svaret uteblivit.

Sveriges pandemilag innehåller mycket omfattande inskränkningar i grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. I lagrådsremissen till pandemilagen nämns inskränkningarna i mötes- och demonstrationsfriheten, näringsfriheten, rörelsefriheten men märkligt nog utelämnades den mycket allvarliga inskränkningen av religionsfriheten, trots det starka stödet i grundlagen.

Givetvis måste vi under en pågående pandemi motverka smittspridningen, men hur kommer det sig att kvadratmetersregeln inte gäller för religiösa sammankomster? Hur kan shopping och besök till nöjesparker och konsthallar gå före besök i kyrkor, moskéer och synagogor, som är en mänsklig rättighet? Det visar att regeringen tyvärr har en mycket begränsad förståelse av eller liten respekt för religionsfriheten absoluta och grundläggande karaktär.

Det saknas en tydlig diskussion om de allvarliga begränsningar som görs av mänskliga fri- och rättigheter i pandemins namn.

—  Ruth Nordström

Religionsfriheten är en absolut mänsklig rättighet, enligt både svensk grundlag och Europakonventionen, och utövandet får enligt Europadomstolens praxis endast begränsas enligt tre kriterier: inskränkningen måste vara föreskriven i lag, den måste vara nödvändig med hänsyn till hälsa och inskränkningen måste stå i proportion till det syfte som skall uppnås.

Regeringens inskränkningar i rätten att fira gudstjänst och förbudet mot att tillämpa kvadratmetersregeln för gudstjänstfirande är en helt oproportionerlig inskränkning i religionsfriheten. Nyligen överklagades avslagsbeslutet från Förvaltningsrätten att fira en utomhusgudstjänst med flera än åtta deltagare, med munskydd och coronasäkert avstånd, till Kammarrätten. Kyrkans advokat har aviserat att det mest sannolika är att ärendet tas vidare till Europadomstolen.

De inskränkningar i religionsfriheten som regeringen gjort, kan komma att bedömas som otillåtna enligt Europadomstolen, om ärendet går vidare dit. Tyvärr är svenska domstolar överlag obekväma med att tolka och tillämpa grundlagens och Europakonventionens bestämmelser om mänskliga rättigheter. Amerikanska Högsta domstolen har gett sammankomster för religionsutövning, såsom kyrkor, synagogor och moskéer, en särställning och gentemot mot covid-19 restriktioner, en högre stående ställning. USA:s Högsta domstol konstaterade: “Även mitt under en pandemi kan inte grundläggande rättigheter som religionsfriheten glömmas bort”.

Det saknas en tydlig diskussion om de allvarliga begränsningar som görs av mänskliga fri- och rättigheter i pandemins namn. Var är alla religiösa ledare och kyrkoledare som protesterar och kräver religionsfrihet?

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig