Nyheter

Facket: Arbetsmiljön i Svenska kyrkan inte sämre än på andra håll

Rapporter om dålig arbetsmiljö i Svenska kyrkan förekommer ofta i lokalpress. Efter Dagens granskning visar det sig att antalet fall som går avgörande i Arbetsdomstolen inte är fler än hos andra lika stora arbetsgivare. Samtidigt bidrar den speciella organisationen och verksamhetens art till att kyrkans arbetsplatser är extra utsatta för psykosociala påfrestningar.

Under perioden 1 januari 2014 till 9 juni 2019 har 15 församlingar/pastorat varit föremål för Arbetsmiljöverkets åtgärder efter anmälningar från lokala skyddsombud om brister i den psykosociala arbetsmiljön.

I fyra av de 15 fallen gällde anmälan även kränkande särbehandling, det vill säga mobbning/utfrysning.

I sammanlagt nio fall har Arbetsmiljöverket under perioden beslutat om föreläggande eller förbud vid vite. I två fall har vitet utdömts.

– Utifrån min erfarenhet är det här ganska låga siffror i förhållande till antalet anställda och till hur många arbetsplatser som finns inom Svenska kyrkan, säger Fredrik Alm, förbundsjurist och regionalt skyddsombud på Kyrkans akademikerförbund (KyrkA).

– Men det finns troligtvis ett stort mörkertal. De fall som anmäls till Arbetsmiljöverket är de som inte har gått att lösa på annat sätt. Och det förekommer också okonventionella problemlösningar inom Svenska kyrkan, som till exempel utköp av medarbetare.

Kyrkan inte värre

Svenska kyrkan har på senare år fått en hel del negativ publicitet när det gäller den psykosociala arbetsmiljön. Under de gångna månaderna har tidningar runt om i landet med jämna mellanrum rapporterat om svårlösta konflikter i församlingar och pastorat som anmäls till Arbetsmiljöverket.

Men Fredrik Alm tycker att problemen förstoras upp.

– Man förväntas vara på ett visst sätt i kyrkan, vara en bättre människa. Men överallt där det finns människor begås det fel. Efter vad jag har sett, och jag har jobbat med de här frågorna i flera branscher, är arbetsmiljön i Svenska kyrkan inte värre än någon annanstans där man jobbar med människor och där det finns en komplicerad organisationsstruktur.

– De fall vi läser om i massmedia är de allra svåraste fallen, där man trots fackliga larm och ingripanden struntat i att göra något åt problemen.

Merparten av de fall som hamnar på Fredrik Alms bord efter att de lokala skyddsombuden efterfrågat fackets hjälp med konfliktlösning, handlar om den psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön.

– Fokus har flyttats från den fysiska till den psykosociala arbetsmiljön. Det gäller hela arbetslivet i stort. Det vi ser är att det saknas kunskap ute i församlingarna och pastoraten om hur problem ska hanteras, och det är ofta där vi kommer in.

Stor arbetsplats

Svenska kyrkan har drygt 21 600 anställda. De är fördelade på 1 368 församlingar i Sverige och utomlands. Det gör kyrkan till en av Sveriges större arbetsplatser, ungefär lika stor som ICA Gruppen (som har 22 100 anställda i cirka 1 300 butiker) och större än Post Nord (17 915). Den är också Sveriges största kyrkliga arbetsplats och har flest anställda av alla ideella organisationer i landet.

– De psykosociala arbetsmiljöproblemen har ökat för hela landet. Men Svenska kyrkan har en speciell problematik som gör den extra sårbar, säger Lotta Söderlund, regionombudsman på fackförbundet Vision i Stockholm, med särskilt ansvar för Svenska kyrkan.

– Ett stort problem är det dubbla ledarskapet, där kyrkoherden är chef men det politiskt tillsatta kyrkorådet har arbetsgivaransvaret. Som präst tycker man att man är anställd för att föra ut evangeliet. Men de styrande politikerna kan ha helt andra mål och intressen.

När många anser sig ha rätten att styra verksamheten är det lätt att det uppstår slitningar. Saken blir inte bättre av att många kyrkopolitiker är pensionärer som inte varit i arbetslivet på ett tag och saknar rätt kompetens, manar Lotta Söderlund.

– I många ärenden ser vi att politikerna är de som försvårar i stället för att vara ett stöd för kyrkoherden.

Den andra omständigheten som gör arbetsmiljön i kyrkan mer utsatt för påfrestningar är att många anställda jobbar utifrån en personlig kallelse.

–  Den som jobbar i kyrkan lägger ofta ner hela sin själ i arbetet. Man är engagerad och man brinner. På sådana arbetsplatser är risken för att må dåligt större, säger Lotta Söderlund.

– Är man väldigt engagerad i något kan det vara svårare att acceptera att chefen styr över en till en arbetsuppgift som man inte känner sig kallad till. Och det är betydligt svårare att svälja synpunkter på hur man gör sitt jobb om man leder konfirmander, än om man reparerar en bil.

En tungrodd eller oklar organisation och pressad ekonomi leder inte sällan till att det går för långt innan man gör något åt problemen, är regionombudsmännens erfarenhet.

– Men Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation arbetar med de här frågorna. Det är på väg att bli bättre. Vi har sett att det fungerar bättre i större pastorat, där man som stöd till kyrkoherden har anställt en HR-chef.

Enligt en undersökning som fackförbundet Vision gjorde bland sina medlemmar 2018 tycker 35 procent av de svarande att den psykosociala arbetsmiljön i Svenska kyrkan har blivit sämre. Den främsta orsaken de angav var dåligt ledarskap och stress.

Problem i hela samhället

Ulrika Scholander, inspektör på Arbetsmiljöverket, identifierar fyra huvudsakliga skäl till problemen: otydlighet i arbetsuppdrag och roller på arbetsplatsen, otydlighet när det gäller vem som leder en verksamhet, otydlighet beträffande vad som förväntas av respektive anställd samt otillräckliga resurser för att kunna utföra ett bra arbete.

– Kyrkan är, precis som andra verksamheter som jobbar nära människor, extra utsatt. Då är det extra viktigt med tydlighet i organisation och ledning. På arbetsplatser där människor är stressade och mår dåligt är risken större att det förekommer kränkningar, säger hon.

Femton skarpa ärenden hos Arbetsmiljöverket under en femårsperiod tycker hon är ganska normalt för en så stor arbetsgivare som Svenska kyrkan.

– Min bild är att alla arbetsplatser behöver jobba mer med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det är svårt, samtidigt som vi ser att just det är en grund till arbetsrelaterad ohälsa. Inte bara i Svenska kyrkan utan i hela samhället.

---

Fakta: Stor arbetsgivare

  • Svenska kyrkan har 21 606 anställda (2018).

    De anställda är fördelade på 13 stift, 1 337 församlingar i Sverige och 31 församlingar utomlands.

    Svenska kyrkan har ungefär lika många anställda som ICA Gruppen AB (22 137), Investor AB (20 054) och lite fler än PostNord (17 915).

    Flest anställda i Sverige har Securitas (290 000) och H&M (123 000)

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig