Nyheter

Kvinnoprästmotståndare fick tillbaka kragen – nu utreds kyrkoordningen

Svenska kyrkan tillsätter en utredning om kyrkoordningen. Detta efter hård kritik, bland annat från Wanja Lundby-Wedin, mot beslutet att återinsätta kvinnoprästmotståndaren Rune Imberg som präst inom kyrkan.

Det ska utredas om det finns oklarheter i kyrkoordningen beträffande biskopens ledningsuppdrag. Om utredningen finner att otydligheter finns ska förslag tas fram för hur de ska rättas till. Utredningen ska vara färdig till nästa års kyrkomöte, skriver Kyrkans tidning.

Bakgrunden är att Svenska kyrkans överklagandenämnd i oktober upphävde domkapitlets beslut i Göteborgs stift att avkraga prästen Rune Imberg. Imberg är aktiv inom Missionsprovinsen, ett så kallat "motstift" till Svenska kyrkan, som bildades 2003 av präster som anser att endast män kan inneha prästämbetet och som motsätter sig äktenskap för personer av samma kön.

Skarp kritk

Imberg vägrade erkänna biskop Susanne Rappmann som sin biskop och andliga ledare, och därför avkragades han. Det nya beslutet att ge honom prästkragen tillbaka motiveras av Överklagandenämnden med att han fortfarande erkänner biskopens administrativa funktion.

Beslutet att göra Imberg behörig som präst igen har kritiserats av bland annat kyrkostyrelsens förste vice ordförande Wanja Lundby-Wedin.

– Jag tycker det är väldigt anmärkningsvärt att en präst i Svenska kyrkan inte respekterar den episkopala ordningen som är grunden för vår kyrka, sa Lundby-Wedin till Kyrkans tidning.

– Vi kan inte ha präster som öppet motarbetar en ordning som gällt i mer än sextio år. Svenska kyrkan har olika fromhetstraditioner, men det där borde vi ha lämnat bakom oss. Det kan inte vara så att man offentligt uttrycker sådana åsikter och ändå inte behöver möta några konsekvenser.

Läs även Biskop i Missionsprovinsen avkragas – vigdes i fel samfund

"Klassisk ämbetssyn"

Rune Imberg obehörigförklarades av domkapitlet i Göteborg den 17 januari i år. Orsaken var att Imberg i en skrivelse till domkapitlet påpekat att han till följd av sin ämbetssyn inte kunde se den nytillträdda biskopen Susanne Rappman som sin andliga ledare och biskop. "Att Susanne Rappman blev stiftschef för Göteborgs stift den 1 mars 2018 är odiskutabelt, däremot kan hon aldrig bli andlig ledare och biskop för oss präster som företräder den klassiska ämbetssynen", skrev Imberg.

Imberg överklagade beslutet att avkraga honom till Svenska kyrkans överklagandenämnd och yrkade på återförvisning av ärendet, alternativt upphävande. Överklagandenämnden upphävde domkapitlets beslut i oktober och Rune Imberg är nu alltså återigen behörig att utöva kyrkans vigningstjänt och utöva prästyrket inom Svenska kyrkan.

Återpåkragningen av Rune Imberg har väckt ont blod på flera håll i Svenska kyrkan. Beslutet har bland annat kritiserats av representanter för Vänstern i Härnösands och Luleå stift. Kyrkopolitikerna Stefan Lindkvist och Monica Lindmark skrev i en insändare på allehanda.se att "nu får det vara nog med daltandet med kvinnoprästmotståndare och präster som tar avstånd från HBTQ och som vägrar viga samkönade par".

Läs mer Kvinnoprästmotståndare Rune Imberg får tillbaka sitt ämbete

---

Missionsprovinsen och Svenska kyrkan: Detta har hänt:

 • 1958 Kyrkomötet beslutar att kvinnor ska få vigas till präster.

  1960 De första kvinnorna vigs till präster.

  1979 Kyrkomötet beslutar om "Regler för samarbetet inom Svenska kyrkan", där det slås fast att om olika uppfattningar går mot varandra ska kyrkans officiella uppfattning – att alla kan vara präster – ha företräde. Präster måste vara villiga att samarbeta vad gäller planering, administration och inte vägra upplåta kyrka för att en kvinna ska tjänstgöra där.

  1990 utses Caroline Krook till första kvinnliga domprost (Stockholm).

  1992 första kvinnan vigs av biskopen i Göteborgs stift. Fram till dess har inga kvinnor prästvigts i stiftet. Göteborg är än i dag kvinnoprästmotståndets starkaste fäste.

  1997 Christina Odenberg biskopsvigs, som första kvinna (Lunds stift).

  2003 Missionsprovinsen grundas av präster som fortfarande anser att endast män kan inneha prästämbetet och som motsätter sig äktenskap för personer av samma kön.

  2006 Lars Artman och Göran Beijer, biskopar i Missionsprovinsen, avkragas av Svenska kyrkan.

  2019 Bengt Ådahl vigs till biskop i Missionsprovinsen och avkragas av Svenska kyrkan.

---

Fler artiklar för dig