Nyheter

SKR stöder regeringsförslag som ska hindra “uppfostringsresor”

Förslag ska stoppa resor med syfte att utföra “oskuldskontroller” och resor med koppling till terroristorganisationer.

Regeringen föreslår att förbud för vissa utlandsresor för barn ska utökas, så att inte bara barnäktenskap och könsstympning ska förhindras, utan också “uppfostringsresor”, resor med syfte att utföra “oskuldskontroller” och resor med koppling till terroristorganisationer.

Sveriges kristna råd har nu kommer med ett remissyttrande över regeringens förslag, som kom i maj i år. Promemorian heter “Ett utvidgat reseförbud för barn”. Bakom det lite kryptiska namnet, som inte handlar om vanliga utlandsresor, finns önskan att förhindra att barn förs ut från Sverige på bland annat “uppfostringsresor” och “oskuldskontroller”.

Tidigare lag otillräcklig

Bakgrunden till den nya utredningen är att det förekommer resor utomlands där barn på detta sätt far illa, trots att det sedan 2020 finns ett nytt verktyg, utreseförbud, inom ramen för LVU (Lagen om vård av unga). Utreseförbudet skyddar i dag barn som riskerar att föras ut för att ingå barnäktenskap eller könsstympning. Men lagen omfattar inte resor som till exempel “uppfostringsresor” eller resor som innehåller oskuldskontroller, oskuldsoperationer eller omvändelseförsök av hbtqi-personer. En annan typ av resor som är viktiga att se över är resor där syftet är att undanhålla barn från sociala myndigheter eller resor som har koppling till terroristorganisationer eller till krigsområden.

Enligt det nya förslaget ska tillämpningsområdet för utreseförbudet utvidgas. Förbudet ska beslutas “om det finns en påtaglig risk att ett barns hälsa och utveckling riskerar att skadas på grund av att barnet under en utlandsvistelse utsätts för eller utsätter sig själv för sådana förhållanden som kan leda till vård enligt LVU”.

“Barnen har en särställning”

Utredningen har också sett över straffansvaret för egenmäktighet med barn, och föreslår att denna rubricering bör utvidgas till att gälla fall där beslut om omedelbart omhändertagande eller vård enligt LVU har meddelats med inte verkställts.

SKR skriver i sitt remissyttrande att de tillstyrker förslagen i promemorian. De betonar också att det är viktigt med kunskapshöjande insatser, och att dessa insatser riktas både mot socialtjänsten och mot BVC, skola, förskola och sammanhang som arrangeras av civilsamhället.

“Promemorian berör frågor som är väsentliga för Sveriges kristna råd då barnet har en särställning i Bibeln. Vi är därför måna om ett regelverk som säkerställer barnets grundläggande rättigheter och möjligheter till trygghet”, skriver SKR.

---

Fakta: Beslut följer efter remissrundan

  • Socialdepartementet står bakom utredningen.
  • Efter remisstiden bereds förslagen av Regeringskansliet.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig