25 februari 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Statligt utredningsförslag kan få orimliga konsekvenser

Det är med religionsfriheten som med demokratin. Den har funnits så länge och är så integrerad med det svenska samhället, att vi tar den för fullkomligt självklar. Men precis som med demokratin måste religionsfriheten ständigt erövras - genom att aktualiseras, diskuteras och praktiseras.Det finns i dag reella hot mot religionsfriheten. En del kommer utifrån, som EU:s inskränkning av religiösa organisationers rätt att låta trosuppfattning spela en roll vid nyanställning. Andra hot är av inhemskt ursprung. Ett nytt sådant såg dagens ljus när Kommittén om straffansvar för organiserad brottslighet på tisdagen presenterade sitt betänkande. Utredarna föreslår att hets mot folkgrupp också ska innefatta hets mot homosexuella.Mot förslagets grundläggande syfte finns inget att anmärka. Trakasserier och förföljelse av homosexuella, liksom av andra enskilda och grupper, måste kraftigt fördömas. Framför allt är det nynazister som, utifrån sin grumliga människosyn, gjort sexuellt avvikande till ett hatobjekt. Här är det viktigt att kristna kyrkor, där ett bärande element i förkunnelsen är alla människors lika värde, står upp mot dessa mörka krafter i tiden. Förslagets utformning lämnar dock dörren vidöppen för godtyckliga tolkningar, som kan slå hårt och direkt mot religionsfriheten. Att citera och seriöst diskutera bibeltexter som är kritiska mot homosexualitet ska förstås vara fullt möjligt och inte klassas som hets mot de homosexuella, heter det i utredningen. 'Om någon däremot använder exempelvis citat ur Bibeln i syfte att hetsa mot homosexuella, kan denne dock göra sig skyldig till sådant brott', sägs i nästa mening.Och då är vi genast ute på bedömningarnas gungfly. Hur kan en domstol med säkerhet avgöra syftet hos den som till exempel med instämmande lägger ut en bibeltext, där homosexualitet klassas som synd och något som strider mot naturen? Skulle inte en homosexuell kunna hävda, att utläggningens syfte i själva verket är hets mot den grupp vederbörande tillhör?Denna oklarhet bekräftas av åklagare Barbro Jönsson, den statliga utredningens expert, i en kommentar i gårdagens tidning. 'Var gränsen går får avgöras av praxis i domstolarna', säger hon. Alltså vill utredarna ha en lag, vars effekter utredarna själva inte kan överblicka. Att advokaten och tryckfrihetsexperten Peter Danowsky på nyhetsplats i dagens tidning gör predikantens grad av salvelsefullhet till en kriteriefråga gör ingen tryggare. En klassisk bibeltolkning och bibelutläggning kan mycket väl bli ett brott i vårt land, om utredningsförslaget går igenom. Kommittén vågar inte göra det straffbart att aktivt delta i en i huvudsak kriminell organisation. Detta på grund av det osäkra rättsläget; utredningsmajoriteten anser att det är alltför svårt att leda brottet i bevis och att precisera det straffbara området. Däremot anser man det vara fullt möjligt att precisera när utläggningen av en bibeltext ska klassas som hets mot homosexuella, det vill säga ett straffbart brott. De stillsamt fromma i kyrkan lever med andra ord betydligt farligare än de kriminella mc-gängens hårdhudade gossar om utredningsförlaget går igenom. Nybyggets missionsföreståndare Lennarth Hambre säger i en kommentar, att den statliga utredningens förslag bör få en noggrann remissbehandling där också kyrkornas mening hörs. Bra. Och då bör kyrkorna tydligt markera, att alla människors lika värde, som är en kristen grundvärdering, inte kan spelas ut mot religionsfriheten. NYA DAGEN 1 november 2000 Castro, en naken kejsaren USA säger nu ja till att exportera mat och mediciner till Kuba. Men Fidel Castro säger nej tack eftersom andra sanktioner består. Regimens omsorg gäller uppenbarligen inte medborgarnas behov utan den egna makten. Om inte allt elände längre kan skyllas på USA, kan inte kejsarens nakenhet skylas. När kunderna gör jobbetn Nu tjänar bankerna stora pengar, berättar affärstidningarna. De anställda kan se fram mot ökade vinstandelar, aktieägarna mot riklig utdelning. Och kunderna mot att stå i snöslasket vid bankomaten och sedan få en räkning på jobbet de gjort åt banken. Här kan man tala om vinnare och förlorare.Nya Dagen 2000:11:01

Fler artiklar från Debatt